Kon­di­to­rei Kor­múth: bra­ti­slav­ská kavia­reň, ktorá nie je pre kaž­dého

Simona Budínska, Kávičkári.sk / 11. január 2017 / Tools a produktivita

Buda­pešť, Benátky, či Vie­deň. V kaž­dom z týchto miest sa nachá­dza pri­naj­men­šom jeden skvost, kde sa his­tó­ria snúbi s gas­tro­nó­miou. Prij­mite naše pozva­nie do cuk­rárne Kon­di­to­rei Kor­múth, na kto­rej príp­rave sa pra­co­valo vyše 10 rokov.

Konditorei Kormúth Bratislava

Foto: Ondrej Bobek

Spoz­náte ju jed­no­du­cho. Napriek tomu, že má pomerne nená­padný výklad a ľahko by sa mohlo stať, že ju v spleti ďal­ších pod­ni­kov miniete, vždy pred ňou stojí hlú­čik turis­tov. Tí para­doxne vedia viac, než my, že sa na Bra­ti­slav­skom korze nachá­dza pre­vádzka, ktorú sa oplatí nav­ští­viť.

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Kávičkári.sk.”

Konditorei Kormúth Bratislava bar

Foto: Ondrej Bobek

Aby sme boli aj fér, rad zve­da­vých kávič­ká­rov je tam aj preto, lebo do cuk­rárne vás musí uviesť priamo čaš­ník. Nezvy­čajné na Slo­ven­sku, zvy­čajné vo svete. A plne pocho­pi­teľné, keď sa dozviete, že celá cuk­rá­reň je vlastne ume­lec­kým die­lom.

Konditorei Kormúth Bratislava

Foto: Ondrej Bobek

Konditorei Kormúth Bratislava

Foto: Ondrej Bobek

Na jej ste­nách sa nachá­dzajú ručne robené fresky, na kto­rých sa pra­co­valo nie­koľko dlhých rokov. V dneš­nej rých­lej dobe obchod­ných cen­tier a kon­zumu, sa to zdá byť úpl­nou zby­toč­nos­ťou. Stále sa však nájdu ľudia, ktorí chcú po sebe niečo zane­chať — nie len sklo a betón.

Konditorei Kormúth Bratislava

Foto: Ondrej Bobek

Náby­tok a vlastne všetko čo sa tam nachá­dza, má na sebe patinu his­tó­rie. Vášeň pre ume­nie maji­teľa sa pod­pí­sala na cel­ko­vom výzore pre­vádzky. Pokojne sa môže stať, že jete za sto­lom z 18. sto­ro­čia a za vami je vit­rína z talian­skeho kláš­tora. A kolá­čik, vytvo­rený podľa tra­dič­ných pre­špor­ských recep­tov, si nabe­ráte lyžič­kou a jete na tanie­riku z čias Fran­tiška Jozefa.

Konditorei Kormúth Bratislava

Foto: Ondrej Bobek

Kávičku si môžete vychut­nať z nád­her­ného strie­bor­ného prí­stroja značky Cim­bali a napriek tomu, že je ser­ví­ro­vaná v ten­kom (ale zase his­to­ric­kom) por­ce­láne, chutí skvelo. Pri­zná­vame, že Kon­di­to­rei Kor­múth nie je pre kaž­dého. Pokiaľ však máte na náv­števe hostí zo zahra­ni­čia, vez­mite ich sem.

Konditorei Kormúth Bratislava

Foto: Ondrej Bobek

Konditorei Kormúth Bratislava

Foto: Ondrej Bobek

Momen­tálne sú síce sprí­stup­nené dve miest­nosti, čo kapa­citu pod­niku výrazne zni­žuje, uva­žuje sa aj o spo­plat­ne­ných pre­hliad­kach zvyš­ných častí. Dokopy je ich tam až 8. Saló­niky sú roz­de­lené téma­ticky — jeden roz­práva o remes­lách sta­rej Bra­ti­slavy a ten ďalší o význam­ných panov­ní­koch, ktorí tu boli koru­no­vaní.

Konditorei Kormúth Bratislava

Foto: Ondrej Bobek

Konditorei Kormúth Bratislava

Foto: Ondrej Bobek

Kon­di­to­rei Kor­múth náj­dete aj na face­bo­oku

Text: Simona Budin­ská, Foto: Ondrej Bobek, zdroj: kavičkári.sk, zdroj titul­nej foto: Ondrej Bobek

Pridať komentár (0)