Koniec dlhému spr­cho­va­niu

Michal Sorkovský / 20. augusta 2015 / Tech a inovácie

Ak si jed­ným z tých ľudí, ktorí nená­vi­dia to čaka­nie na par­tnera, spo­lu­bý­va­jú­ceho, súro­denca či rodiča, ktorý sa zvykne spr­cho­vať neko­nečne dlho, potom sa určite pote­šíš tomuto nápadu. Tento spr­chový záves sa totiž per­fektne postará o to, aby sa nikto nespr­cho­val viac, ako je treba.

Brit­ská návrhárka Eli­sa­beth Bue­cher vytvo­rila úplne nový typ spr­cho­vého závesu, ktorý sa síce najprv zdá byť iba akýmsi zvlášt­nym dopl­n­kom, no v prí­pade, že sa člo­vek spr­chuje prí­liš dlho, sa nafúkne a aké­koľ­vek ďal­šie spr­cho­va­nie tak zne­možní. Takýto záves by mohol byť skve­lou pomôc­kou pre kaž­dého, komu vadí, že sa nie­kto z jeho blíz­kych spr­chuje až prí­liš dlho a chcel by mu najb­liž­šiu spr­chu tro­chu znep­rí­jem­niť

Eli­sa­beth ale neplá­nuje začať svoj záves ponú­kať ako pro­dukt, skôr chce týmto svo­jim nápa­dom pri­nú­tiť ľudí zamys­lieť sa nad tým, koľko vody zby­točne míňajú. „Cie­ľom závesu je vypro­vo­ko­vať debatu ohľa­dom prob­lé­mov súvi­sia­cich s vodou a pod­nie­tiť ľudí, aby si boli viac vedomí množ­stva, ktoré spot­re­bujú,“ píše Eli­sa­beth.

S týmto špe­ciál­nym spr­cho­vým záve­som naozaj len ťažko zabud­neš na to, koľko sa už spr­chu­ješ a že tak míňaš zby­točne veľa vody. Spiky, ako bol záves nazvaný, fun­guje veľmi jed­no­du­cho a jeho efekt je veľmi účinný. Potom, ako člo­vek vstúpi do spr­chy a pustí si vodu, má čas presne štyri minúty, kým sa Spiky nafúkne. Musí sa preto naozaj sústre­diť na spr­cho­va­nie a nie iba zby­točne plyt­vať vodou, pre­tože, keď sa už raz Spiky nafúkne, aké­koľ­vek ďal­šie spr­cho­va­nie bude cel­kom nemožné. Záves ťa proste jed­no­du­cho a nekom­pro­misne vytlačí zo spr­chy, keď tam už nebu­deš mať čo robiť.

Najprv sa ti tento záves môže zdať byť iba akýmsi vtip­ným nápa­dom, no je kru­tou prav­dou, že sa pri zby­točne dlhom spr­cho­vaní míňajú litre vody, ktoré by inak mohli byť využité lep­šie. Neza­bú­daj preto na to, že bez vody by nič nemohlo exis­to­vať a hoci sa tebe môže zdať samoz­rej­mos­ťou, exis­tuje množ­stvo ľudí, ktorí kvôli jej nedos­tatku umie­rajú. Neplyt­vaj ňou teda zby­točne dlhým spr­cho­va­ním a pamä­taj, že po šty­roch minú­tach príde Spiky a vykopne ťa von.

Zdroj: aplus.com

Pridať komentár (0)