Koniec záka­zu bicyk­lov na pešej zóne? Nit­rian­ka Miš­ka ide do boja za prá­va cyk­lis­tov

Marianna Mikešová / 4. apríla 2017 / Zo Slovenska

zdroj: pinterest.com, pixabay.com

Stav dopra­vy je v mno­hých slo­ven­ských mes­tách kata­stro­fál­ny. Čo je rie­še­ním? Dve kole­sá bez moto­ra. Mys­lí si to mla­dá Slo­ven­ka Micha­e­la Hef­ko­vá, kto­rá roz­beh­la odváž­ny pro­jekt na pod­po­ru cyk­lo­dop­ra­vy a vybu­do­va­nie lep­šie­ho posta­ve­nia cyk­lis­tov v Nit­re.

Miš­ku, kto­rá pôvod­ne vyštu­do­va­la poli­to­ló­giu, zau­ja­la téma udr­ža­teľ­né­ho život­né­ho štý­lu, eko­ló­gie a mini­ma­liz­mu. Roz­hod­la sa pre­to zapo­jiť do štú­dia na Sok­ra­to­vom inšti­tú­te, kto­rý sa tým­to oblas­tiam venu­je. Keď­že bicy­kel je jej ver­ným spo­loč­ní­kom a den­ne sa stre­tá­va s nefunkč­nos­ťou sys­té­mu, spus­ti­la občian­sku ini­cia­tí­vu Roz­bi­cyk­ľuj­me Nit­ru.

Foto: pixabay.com

Nit­ra a mno­hé ďal­šie slo­ven­ské mes­tá sú veľ­kos­ťou ide­ál­ne pre pohyb na bicyk­li. Spo­meň­me naprí­klad Pieš­ťa­ny, kto­ré sú neofi­ciál­ne zná­me ako “mes­to cyk­lis­tov” a na bicyk­li tam do prá­ce či ško­ly dochá­dza od jari do jese­ne tak­mer kaž­dý dru­hý oby­va­teľ mes­ta. Ide­ál cyk­lo­dop­ra­vy však kazí zlá infra­štruk­tú­ra a množ­stvo zby­toč­ných obme­dze­ní. Na Kodaň sa skrát­ka nechy­tá­me.

Pod­ľa mla­dej Slo­ven­ky je dopra­va v Nit­re v zaned­ba­nom sta­ve a namies­to toho, aby samosprá­va cyk­lis­tov pod­po­ro­va­la, im kla­die pole­ná pod nohy. Jed­nou z naj­väč­ších pre­ká­žok je zákaz pohy­bu cyk­lis­tov na Pešej zóne, kto­rý je neefek­tív­ny a zby­toč­ný. Cyk­lis­tom brá­ni v ply­nu­lých pre­su­noch do prá­ce a mno­hých už od dochá­dza­nia na bicyk­li odra­di­li zby­toč­né poku­ty. Poma­lou jaz­dou po pešej zóne pri­tom niko­ho neo­hro­zu­jú a mes­to ani nemá šta­tis­ti­ky o neho­do­vos­ti.

Foto: pixabay.com

Mno­hí oby­va­te­lia mes­ta si podob­ne ako Miš­ka neve­dia pred­sta­viť život bez bicyk­la a kaž­do­den­ná ces­ta do zamest­na­nia či ško­ly na dvoch kole­sách im pri­ná­ša radosť a uľah­ču­je život. Ten­to skve­lý spô­sob dopra­vy tre­ba pod­po­ro­vať a cyk­lis­tom ude­liť väč­šie prá­va, lebo inak hro­zí, že cyk­lis­tov bude na ces­tách ubú­dať, a nie pri­bú­dať.

Pre­čo? Cest­né komu­ni­ká­cie sú pre cyk­lis­tov čas­to nebez­peč­né a nie sú pre nich dosta­toč­ne pris­pô­so­be­né. Chý­ba­jú cyk­lo­tra­sy a tie, čo exis­tu­jú, majú skôr rekre­ač­ný cha­rak­ter. Turis­tic­kou cyk­lo­tra­sou pop­ri rie­ke či cez park sa totiž do prá­ce zvy­čaj­ne nedos­ta­neš. Navy­še sú mno­hé v dez­olát­nom sta­ve. Toto pri­tom nie sú prob­lé­my len Nit­ry, ale aj spo­me­nu­tých Pieš­ťan a ďal­ších stred­ne veľ­kých slo­ven­ských miest. Bra­ti­sla­va je samoz­rej­me ešte sil­nej­šia káva.

Foto: pixabay.com

Rov­na­ký názor ako Miš­ka zdie­ľa mno­ho oby­va­te­ľov Nit­ry a aj pre­to sa bez váha­nia do pro­jek­tu zapo­ji­li ako dob­ro­voľ­ní­ci ale­bo pod­po­ro­va­te­lia. Mla­dá Slo­ven­ka si tiež mys­lí, že téma mest­skej cyk­lo­dop­ra­vy pre­sa­hu­je nie­len do eko­ló­gie, ale aj zdra­via oby­va­te­ľov, eko­no­mi­ky, verej­né­ho pries­to­ru a cel­ko­vej atmo­sfé­ry v spo­loč­nos­ti.

Skve­lé­mu pro­jek­tu drží­me pal­ce a verí­me, že pod­mien­ky cyk­lis­tov v mes­tách sa budú meniť len k lep­šie­mu a mož­no sa raz pri­blí­ži­me aj k tej Koda­ni.

Foto: pixabay.com

Pridať komentár (0)