Krištáľové krídlo sa tento rok rozhodlo oceniť aj startupistov a inovátorov

TS / 31. augusta 2018 / Zo Slovenska

  • Kriš­tá­ľové krídlo po­kra­čuje vo svo­jej tra­dí­cii a v 22. roč­níku opäť hľadá vý­ni­močné slo­ven­ské osob­nosti, ktoré v roku 2018 do­siahli je­di­nečný úspech
  • Do 31. ok­tóbra môže fa­vo­rita o pre­stížne oce­ne­nie na­vr­hnúť aj ši­roká ve­rej­nosť pro­stred­níc­tvom on­line for­mu­lára
  • Tento rok sú v hľa­dá­čiku po­roty aj star­tu­pisti a ino­vá­tori
zdroj: Krištáľové krídlo
  • Kriš­tá­ľové krídlo po­kra­čuje vo svo­jej tra­dí­cii a v 22. roč­níku opäť hľadá vý­ni­močné slo­ven­ské osob­nosti, ktoré v roku 2018 do­siahli je­di­nečný úspech
  • Do 31. ok­tóbra môže fa­vo­rita o pre­stížne oce­ne­nie na­vr­hnúť aj ši­roká ve­rej­nosť pro­stred­níc­tvom on­line for­mu­lára
  • Tento rok sú v hľa­dá­čiku po­roty aj star­tu­pisti a ino­vá­tori

Kriš­tá­ľové krídlo je na Slo­ven­sku kaž­do­ročne ude­ľo­vané osob­nos­tiam, ktoré do­siahli vo svo­jom od­bore mi­mo­riadny úspech. Oce­ne­nie je ude­ľo­vané už od roku 1997 v rôz­nych ob­las­tiach spo­lo­čen­ského, kul­túr­neho, hos­po­dár­skeho a ve­rej­ného ži­vota.

Toh­to­ročná no­vinka v spo­lu­práci so Star­ti­tup

Dvad­siaty druhý roč­ník Kriš­tá­ľo­vého krídla ale pri­chá­dza s pár zme­nami a jed­nou z tých naj­výz­nam­nej­ších je uve­de­nie no­vej ka­te­gó­rie – Ino­vá­cie a star­tupy. Ka­te­gó­ria je vy­tvo­rená k pocte mla­dým, úspeš­ným a kre­a­tív­nym ľu­ďom, ktorí sú pri­ro­dze­ným ob­ra­zom rých­leho tech­no­lo­gic­kého a in­for­mač­ného vý­voja kra­jiny. Oce­ne­nie práve v tejto ka­te­gó­rii odo­vzdá spo­lu­za­kla­da­teľ Star­ti­tup, Ma­rek Šán­dor, ktorý bude aj čle­nom po­roty.

,,Na Slo­ven­sku je ten­den­cia ná­rastu in­te­li­gent­ných, ši­kov­ných a ini­cia­tív­nych ľudí, ktorí ťa­hajú našu kra­jinu vpred. Na­šou po­vin­nos­ťou a pri­vi­lé­giom je ich pred­sta­viť ši­ro­kej ve­rej­nosti a spo­ločne im po­ďa­ko­vať za všetko, čím for­mujú ob­raz na­šej spo­loč­nosti pre bu­dúce ge­ne­rá­cie,“ uviedla au­torka a pro­du­centka Kriš­tá­ľo­vého krídla Má­ria Vaš­ko­vi­čová.

No­mi­ná­cie a hla­so­va­nie

Všetky za­re­gis­tro­vané ná­vrhy na no­mi­ná­cie sú sta­rost­livo po­su­dzo­vané na za­sad­nu­tiach od­bor­ných po­rôt a do fi­nál­neho vý­beru sa do­stá­vajú tri osob­nosti na zá­klade taj­ného hla­so­va­nia. Po jeho ukon­čení za­ha­jujú po­rot­co­via dô­kladné roz­ho­do­va­nie, kto­rého vý­sle­dok bude vy­hlá­sený v pria­mom pre­nose te­le­ví­zie RTVS na Jed­notke dňa 27. ja­nu­ára 2019 na sláv­nost­nom ga­la­ve­čere v no­vej bu­dove SND.

Oce­ne­ných bolo už viac ako 200

Kriš­tá­ľové krídlo je tra­dí­ciou a hla­som slo­ven­skej ve­rej­nosti, ktorá si chce uc­tiť a pa­mä­tať svoje veľké osob­nosti a ich vý­znamné úspe­chy. Lau­re­áti dvad­sia­teho dru­hého roč­níka sa tak do­stanú me­dzi 200 oce­ne­ných z pred­chá­dza­jú­cich ro­kov ako je Jú­lius Sa­tin­ský a Mi­lan La­sica (Mi­mo­riadna cena 1997), Zla­tica Puš­ká­rová (Pub­li­cis­tika a li­te­ra­túra 2005), An­drej Kiska (Fi­lan­tro­pia 2011), Pe­ter Sa­gan (Šport 2013), Kor­ben Dal­las (Rock Pop Jazz 2014), To­máš Maš­ta­lír (Di­vadlo a Au­di­ovi­zu­álne ume­nie 2017) a mno­hých iných. On­line for­mu­lár pre ná­vrh no­mi­ná­cie za rok 2018 náj­deš na stránke Kriš­tá­ľo­vého krídla.

Zdroj: TS

Pridať komentár (0)