Kto je pre váš Star­tUp ten naj­dô­le­ži­tejší, Tech Guy či Busi­ness Guy?

Ľudovít Nastišin / 17. marca 2015 / Tools a produktivita

V čase, keď Bill Hewlett spo­jil sily s Daveom Pac­kar­dom, v roku 1939, aby vytvo­rili v súčas­nosti naj­väč­šiu spo­loč­nosť na výrobu osob­ných počí­ta­čov na svete, vznikla aj debata o tom, kto je dôle­ži­tejší pri štarte tech­no­lo­gic­kej spo­loč­nosti. Tech guy or Busi­ness guy? Steve Jobs alebo Steve Woz­niak?

Z môjho pohľadu je naj­vyšší čas vylú­čiť z tejto debaty pojem “busi­ness guy”. Prob­lé­mom je, že esen­ciou úspe­chu sú tri kľú­čové kom­po­nenty, hoci s roz­diel­nymi rela­tív­nymi eko­no­mic­kými hod­no­tami. To, čo ľudí často mätie je fakt, že všetky tieto kom­po­nenty sa môžu roz­lo­žiť na via­ce­rých zakla­da­te­ľov spo­loč­nosti, no rov­nako aj zlú­čiť do jed­nej osoby. Súčasne jed­no­du­ché a iri­tu­júce je, že každý z týchto kom­po­nen­tov sa v eko­no­mike vysky­tuje v roz­diel­nom množ­stve a zákon dopytu a ponuky je neomylný v pri­ra­ďo­vaní hod­noty jed­not­li­vým kom­po­nen­tom.

Možno prek­va­pu­júco, ale tieto kom­po­nenty nie sú tra­dičné coding/business, rov­nako nie sú ani coding/UI/business/sales a ani nič podobné. Z per­spek­tívy nie­koľ­ko­ná­sob­ného pod­ni­ka­teľa a nie­koľ­ko­ná­sob­ného inves­tora uvá­dzam tri naj­dô­le­ži­tej­šie kom­po­nenty.

Sú uve­dené v poradí kle­sa­jú­ceho výskytu:

1) The CON­CEPT

Každé pod­ni­ka­nie začína s ideou. Tá sa môže časom aj meniť (a väč­ši­nou to aj tak je), musí však byť dobrá už vo svo­jej pod­state. Iba tak môže uspieť aj z dlho­do­bého hľa­diska. Základný kon­cept musí dávať zmy­sel v tech­nic­kom, trho­vom a kon­ku­renč­nom pro­stredí, inak na ničom inom už nezá­leží. Ale dobré nápady nie je až tak ťažké nájsť. Vlastne to nie je vôbec ťažké. Sú ich mili­óny.

2) EXE­CU­TION SKILLS

Práve do tohto koša spa­dajú všetky skôr spo­me­nuté tra­dičné skilly. Tu treba nájsť top kóde­rov, infor­mač­ných archi­tek­tov sve­to­vej triedy, pre­daj­cov telom aj dušou, biz­nis­me­nov, ktorý pre­sved­čia kaž­dého a bri­lant­ných CFO. Každá z týchto fun­kcií je nesmierne dôle­žitá a nevy­hnutná pre trans­for­má­ciu myš­lienky na úspech. V našom ply­nu­lom, kapi­ta­lis­tic­kom a otvo­re­nom trhu je efek­ti­vita pri­su­dzo­va­nia rela­tív­nej eko­no­mic­kej hod­noty týmto funkč­ným pozí­ciám veľmi dôle­žitá a zalo­žená na pria­mych výsledkoch/prínosoch pre spo­loč­nosť a dopyte po tomto nápade.

Prog­ra­mo­va­nie, dizajn, pro­duk­cia, pre­daj, finan­cie, mar­ke­ting a iné, to všetko sú exe­cu­tion skills, a bez GREAT exe­cu­tion príde úspech veľmi ťažko a pomaly, ak vôbec nejaký príde.

Je však jasné, že všetky tieto skilly je možné si zapla­tiť, a ak inves­tu­jete dosta­tok peňazí, máte mož­nosť najať si aj All Stars tím pre každú oblasť. Ale ani to však nebude sta­čiť. Prečo? Pre­tože tomu chýba posledný dôle­žitý kom­po­nent.

3) The ENTREP­RE­NEUR

Schop­nosť samot­ného pod­ni­ka­nia je samým jad­rom spo­loč­nosti, či už ide o tech­no­lo­gickú alebo akú­koľ­vek inú spo­loč­nosť. Tento kom­po­nent je zo všet­kých uve­de­ných najz­ried­ka­vejší. Nie je to žia­den z vyš­šie uve­de­ných skil­lov, je to kom­bi­ná­cia vízie, vášne, lea­ders­hipu, odda­nosti, komu­ni­kač­ných schop­ností a veľa iného, samoz­rejme s nut­nos­ťou ochoty ris­ko­vať, ktoré spolu pre­poja všetky pred­chá­dza­júce veci a vytvo­ria z nich spo­loč­nosť, ktorá tvorí hod­notu.

Je dôle­žité podot­knúť, že aj táto kri­tická fun­kcia sa môže zlú­čiť v jed­nom balíku s tech guy (Bill Gates), pre­daj­com (Mark Cuban), UI (Steve Jobs) či finanč­ní­kom (Mike Blo­om­berg).

Pre úspešnú spo­loč­nosť je dôle­žité skĺbiť všetky vyš­šie uve­dené kom­po­nenty a uve­do­miť si, že každý funkčný skill set, s kto­rým začí­nate môže byť neskôr dopl­nený o potrebné chý­ba­júce skilly.

V skratke, je dôle­ži­tejší Tech Guy alebo Biz­nis Guy? Žia­den. Naj­dô­le­ži­tejší je THE ENTREP­RE­NEUR!

Zdroj: inc.com

Pridať komentár (0)