L. Con­doms — zaži sex, kto­rým zme­níš svet

Rišo Néveri / 10. august 2015 / Tools a produktivita

Z dobre zná­meho Y Com­bi­ná­toru vyšlo už mnoho star­tu­pov. Ten­to­krát sa medzi ne zara­dila aj firma L. Con­doms, ktorá dodáva kon­dómy v ame­ric­kých cen­trá­lach na objed­návku s doru­če­ním do hodiny. 

Donáška do jed­nej hodiny však nie je všetko, čo sa za náz­vom L. Con­doms skrýva. Pre­da­jom kon­dó­mov chce tento star­tup zme­niť svet. A to doslova. Zakla­da­teľ­kou star­tupu je bývalá foto­re­por­térka Talia Fren­kel. Pra­co­vala pre OSN a Čer­vený kríž a jej práca ju zaviedla aj do Afriky, kde bola v roku 2008 pove­rená foro­gra­fo­vať ženy a diev­čatá umie­ra­júce na HIV/AIDS. Jedná sa o cho­robu, ktorá zabije naj­viac žien v repro­dukč­nom veku na svete.

L. Con­doms: A Call To Good Men from Talia Fren­kel on Vimeo.

S Taliou to pohlo do takej miery, že musela konať. “Neuve­do­ma­vala som si, že tomu, čo zabíja naj­viac žien, je kom­pletne možné pre­dísť. Mys­lím, že ma to sku­točne donú­tilo konať,” hovorí Talia. L. Con­doms zalo­žila pred viac ako rokom a pol s cie­ľom zachrá­niť tieto ženy pred cho­ro­bami, kto­rým by sa dalo pre­dísť pou­ži­tím správ­nej ochrany. Dosiah­nuť to chce pou­ži­tím biz­nis modelu “1 za 1” - za každý jeden objed­naný L. Con­dom sa daruje jeden kon­dóm žene v Ugande zadarmo.

V Ugande pra­cuje vyše 2000 pod­ni­ka­te­liek, ktoré kon­dómy v mene firmy roz­dá­vajú. Kon­dóm si však môžu zakú­piť aj za sku­točne nízke ceny, vďaka čomu si pod­ni­ka­teľky majú šancu vytvo­riť dlho­dobý biz­nis a udr­žia­vať s L. Con­doms spo­lu­prácu. Na oplátku vzde­lá­vajú verej­nosť o správ­nom pou­ží­vaní pre­zer­va­tív a ochrán. 

Každý kon­dóm sa vyrába z neto­xic­kého prí­rod­ného latexu, ktoré zni­žujú riziko aler­gic­kej reak­cie pre ľudí, ktorí sú na Latex aler­gický. Ak si v Ame­rike kon­dóm objed­náš, bude ti doru­čený eko­lo­gicky, cyk­lo­ku­ri­é­rom a do jed­nej hodiny. Sku­točne pohodlné! Stále si však mys­lím, že ak kon­dóm sku­točne treba, čakať hodinu je dosť “nemožné” a to zrejme vedia aj v L. Con­doms! Preto sa ich kon­dómy pre­dá­vajú aj priamo v obcho­doch.

zdroj: TechC­runch 

Pridať komentár (0)