LeEco Le 2 pri­chá­dza s výkon­ným Snapd­ra­go­nom 652. Má 3 GB RAM, 32 GB pamäť, 16 MPx foto­apa­rát a stojí len 161 €!

Kristián Hrušovský, fonyzciny.sk / 9. augusta 2016 / Tech a inovácie

Mladý čín­sky star­tup medzi výrob­cami smart­fó­nov, spo­loč­nosť LeEco, tento rok pri­niesla druhú gene­rá­ciu svo­jej popu­lár­nej tro­j­ice smart­fó­nov. LeEco Le 2 smart­fóny sa vyzna­čujú nadu­pa­ným hard­vé­rom a níz­kymi cenami, pri­čom táto kom­bi­ná­cia ich pomaly, ale isto, dostáva na vrchol.

Vrchol teraz LeEco dosiahlo tajom­ným uve­de­ním novej ver­zie naj­lac­nej­šieho modelu zo spo­mí­na­nej tro­j­ice toh­to­roč­ných smart­fó­nov. LeEco Le 2 dostáva poriadny upg­rade v podobe úplne nového pro­ce­sora! Nie veľmi vyda­rený 10-jad­rový Media­Tek Helio X20 teraz nahra­dil špič­kový Qual­comm Snapd­ra­gon 652 čip­set, ktorý môžeme nazvať aj high-end pro­ce­so­rom v stred­nej triede smart­fó­nov. Osem jadier v kom­bi­ná­cii šty­roch výkon­ných Cor­tex-A72 + ďal­ších šty­roch Cor­tex-A53 jadier dosa­huje per­fektné výkon­nostné výsledky. Ich maxi­málny takt je 1,8 GHz, pri­čom o gra­ficky náročné ope­rá­cie sa postará akce­le­rá­tor Adreno 510 GPU.

Pridať komentár (0)