LeE­co Le 2 pri­chá­dza s výkon­ným Snapd­ra­go­nom 652. Má 3 GB RAM, 32 GB pamäť, 16 MPx foto­apa­rát a sto­jí len 161 €!

Kristián Hrušovský, fonyzciny.sk / 9. augusta 2016 / Tech a inovácie

Mla­dý čín­sky star­tup medzi výrob­ca­mi smart­fó­nov, spo­loč­nosť LeE­co, ten­to rok pri­nies­la dru­hú gene­rá­ciu svo­jej popu­lár­nej tro­j­i­ce smart­fó­nov. LeE­co Le 2 smart­fó­ny sa vyzna­ču­jú nadu­pa­ným hard­vé­rom a níz­ky­mi cena­mi, pri­čom táto kom­bi­ná­cia ich poma­ly, ale isto, dostá­va na vrchol.

Vrchol teraz LeE­co dosiah­lo tajom­ným uve­de­ním novej ver­zie naj­lac­nej­šie­ho mode­lu zo spo­mí­na­nej tro­j­i­ce toh­to­roč­ných smart­fó­nov. LeE­co Le 2 dostá­va poriad­ny upg­ra­de v podo­be úpl­ne nové­ho pro­ce­so­ra! Nie veľ­mi vyda­re­ný 10-jad­ro­vý Media­Tek Helio X20 teraz nahra­dil špič­ko­vý Qual­comm Snapd­ra­gon 652 čip­set, kto­rý môže­me nazvať aj high-end pro­ce­so­rom v stred­nej trie­de smart­fó­nov. Osem jadier v kom­bi­ná­cii šty­roch výkon­ných Cor­tex-A72 + ďal­ších šty­roch Cor­tex-A53 jadier dosa­hu­je per­fekt­né výkon­nost­né výsled­ky. Ich maxi­mál­ny takt je 1,8 GHz, pri­čom o gra­fic­ky nároč­né ope­rá­cie sa posta­rá akce­le­rá­tor Adre­no 510 GPU.

Pridať komentár (0)