Lidl dáva zbohom igelitkám. Reťazec vraj ušetrí 125 ton plastu ročne

Veronika Bartošová / 5. decembra 2018 / Biznis

  • Na Slo­ven­sku ešte stále pri­padá na jed­ného oby­va­teľa ročne oveľa viac plas­to­vých ta­šiek, ako je prie­merná spot­reba ob­čana EÚ
  • Už čo­skoro bude malá plas­tová ige­litka mi­nu­los­ťou v jed­nom zo slo­ven­ských re­ťaz­cov
  • Túto in­for­má­ciu ozná­mil re­ťa­zec Lidl na svo­jom Fa­ce­bo­oku so slo­vami a ob­ráz­kom, že toto je po­sledná 9 cen­tová ige­li­tová Lidl taška
zdroj: flickr
  • Na Slo­ven­sku ešte stále pri­padá na jed­ného oby­va­teľa ročne oveľa viac plas­to­vých ta­šiek, ako je prie­merná spot­reba ob­čana EÚ
  • Už čo­skoro bude malá plas­tová ige­litka mi­nu­los­ťou v jed­nom zo slo­ven­ských re­ťaz­cov
  • Túto in­for­má­ciu ozná­mil re­ťa­zec Lidl na svo­jom Fa­ce­bo­oku so slo­vami a ob­ráz­kom, že toto je po­sledná 9 cen­tová ige­li­tová Lidl taška

Slo­váci už čo­skoro v pre­daj­niach re­ťazca Lidl plas­tovú tašku na svoj menší ná­kup ne­dos­tanú. Re­ťa­zec to­tiž na svo­jom Fa­ce­bo­oku ozná­mil, že s pre­da­jom naj­ten­ších ige­li­to­vých ta­šiek končí. Túto in­for­má­ciu spre­vá­dza vi­zuál, na kto­rom je zo­bra­zená ige­litka s lo­gom a pri nej text, že toto je po­sledná 9 cen­tová ige­li­tová Lidl taška.

Re­ťa­zec tiež uvá­dza, že ročne tak ži­vot­nému pro­stre­diu ušetrí 125 ton plastu. Je pravda, že Slo­váci plas­tové tašky mi­lujú, aj keď čo­raz viac mô­žeme v uli­ciach a v ob­cho­doch vi­dieť ľudí, ktorí si so se­bou no­sia vlastné ná­kupné tašky na viac po­u­žití. Na Slo­ven­sku však ešte stále na jed­ného člo­veka pri­padá ročne až 466 ta­šiek, kým prie­merná spot­reba v EÚ je 200 ta­šiek na ob­čana.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (1)
zdroj: Fa­ce­book Lidl Slo­ven­sko

Dl­ho­dobo sa sna­žíme ob­me­dzo­vať plasty v na­šich pre­daj­niach – do roku 2025 klesne ich ob­jem o pä­tinu. Ďal­ším kro­kom bude vy­ra­de­nie jed­no­ra­zo­vých plas­to­vých vý­rob­kov zo sor­ti­mentu v prie­behu bu­dú­ceho roka, vy­svet­ľuje na svo­jej fa­ce­bo­oko­vej stránke Lidl.

Značka ďa­lej od­ka­zuje svo­jim fa­nú­ši­kom, že sa stále za­mýšľa, ko­mu­ni­kuje s do­dá­va­teľmi a snaží sa na­pre­do­vať v otázke zni­žo­va­nia plas­tov. „Na ži­vot­nom pro­stredí nám veľmi zá­leží, preto sme sa roz­hodli ob­me­dziť po­u­ží­va­nie plas­tov o 20 per­cent do roku 2025,“ uvá­dza spo­loč­nosť Lidl.

Do konca roku 2019 plá­nuje pre­stať s pre­da­jom plas­to­vých vý­rob­kov na jedno po­u­ži­tie ako sú slamky, jed­no­rá­zové po­háre a šálky, ta­niere, prí­bory a va­tové tam­póny s plas­to­vou pa­lič­kou vo všet­kých svo­jich pre­daj­niach na Slo­ven­sku. Tieto pro­dukty plá­nuje re­ťa­zec na­hra­diť vý­rob­kami z al­ter­na­tív­nych a re­cyk­lo­va­teľ­ných ma­te­riá­lov.

„V ob­lasti nášho stra­te­gic­kého po­stoja k plas­tom sle­du­jeme jasný prí­stup, ktorý ho­vorí: na­hra­diť – ob­me­dziť – re­cyk­lo­vať. Roz­hod­nu­tím pre­stať pre­dá­vať plas­tové vý­robky na jedno po­u­ži­tie zni­žu­jeme ob­jem plas­tov a pris­pie­vame tak k nášmu zlep­še­niu v tomto smere,“ ho­vorí v tla­čo­vej správe ko­na­teľ Lidl za ob­lasť ná­kup Mar­tin Nagy.

Po­tra­viny Yeme za­viedli „Ropné em­bargo“

Po­tra­viny Yeme do­ká­zali Slo­vá­kom, že ži­vo­tné pro­stre­die im nie je ľa­hos­tajné už na je­seň tohto roku, keď vy­hlá­sili tzv. ropné em­bargo, kto­rým ozná­mili, že kon­čia s plas­to­vými sáč­kami v ob­chode.

„Uro­bili sme ďalší krok. Roz­hodli sme sa na­hra­diť všetky plas­tové tašky po­chá­dza­júce z ropy a ne­ob­no­vi­teľ­ny­́ch zdro­jov eko­lo­gic­kej­šími ma­te­riálmi. Od­nosné ige­li­tové tašky sme vy­ra­dili už dáv­nej­šie a te­raz pri­chá­dzajú na rad aj plas­tové sáčky na ovo­cie, ze­le­ninu a pe­čivo, ktoré na­hrá­dzame ich pa­pie­ro­vou al­ter­na­tí­vou. Ok­rem toho na­hra­dzu­jeme aj plas­tové obaly na ša­láty, ovocné šťavy a smo­ot­hies za bio plasty rast­lin­ného pô­vodu. Ro­bíme to nie preto, aby rop­ným šej­kom os­tali len oči pre plač, ale najmä kvôli po­citu zod­po­ved­nosti, kto­rý po­ci­ťu­jeme stále in­ten­zív­nej­šie. Kva­lita po­tra­vín to­tiž spo­číva aj v ich eko­lo­gic­kej udr­ža­teľ­nosti. A so zme­nami ne­kon­číme,“ ozna­muje na svo­jej stránke tím Yeme.

V Lidli si na menší ná­kup mô­žeš kú­piť pa­pie­rovú ver­ziu ná­kup­nej tašky a tiež väč­šiu plas­tovú tašku. Malé ige­li­tové tašky má vo svo­jej po­nuke na­ďa­lej Tesco či Kauf­land, ktorý má však eko­lo­gic­kej­šiu ige­li­tovú tašku na viac po­u­žití.

Pridať komentár (0)