Live Coding vám dovolí najať si prog­ra­má­tora a sle­do­vať jeho prácu v reál­nom čase

Lukáš Timko / 15. septembra 2015 / Tools a produktivita

Live Coding, je webové roz­hra­nie pomo­cou kto­rého môžete naživo sle­do­vať prog­ra­mo­va­nie nie­kto­rého z regis­tro­va­ných deve­lo­pe­rov. Pred­ne­dáv­nom táto web­stránka zaviedla novinku v podobe služby, ktorá pozo­ro­va­te­ľovi dovolí najať si prog­ra­má­tora, kto­rého práve sle­du­jete.

Vhodne pome­no­vaná služba „hire a stre­a­mer“ fun­guje tak, že pod videom v kto­rom naživo sle­du­jete prog­ra­mo­va­nie, klik­nete na tla­čidlo „hire me“ a tým dáte najavo záu­jem o služby člo­veka, ktorý pra­cuje na svo­jom alebo cudzom pro­jekte. Podobne to môžete spra­viť aj cez pro­fil deve­lo­pera, kto­rého ste nie­kedy videli kódo­vať na stránke. Služba nie je dostupná všet­kým uží­va­te­ľom, takže si nemô­žete najať len tak hoci­koho.

Keď klik­nete na tla­čidlo „hire me“, ukáže sa vám zoznam schop­ností, ktoré daný prog­ra­má­tor ovláda a okrem toho sa dozviete aj jeho hodi­novú mzdu. Služba chráni obe strany tak, že keď si naj­mete prog­ra­má­tora, vaše peniaze podrží Live­Co­ding, až kým nie je práca dotia­hnutá do konca.

Po pri­jatí vašej objed­návky máte mož­nosť sle­do­vať jeho prácu v reál­nom čase. Okrem toho si môžete vybrať, či budete sle­do­vať jeho kódo­va­nie v súkromí alebo ho budete zdie­ľať s ostat­nými.

Toto je vyni­ka­júca služba pre tých, ktorí sa zasekli pri kódo­vaní svo­jej apli­ká­cie a potre­bujú pomoc od nie­koho s väč­šími skú­se­nos­ťami. Iný prí­kla­dom sú firmy, ktoré chcú zís­kať iný pohľad na prob­lém. Ešte pred­tým, ako si nie­koho zapla­tia, tak si zadarmo ove­ria schop­nosti via­ce­rých prog­ra­má­to­rov a vyberú si toho naj­lep­šieho.

Na stránke náj­dete aj videá z minu­losti, ktoré sú roz­de­lené podľa jed­not­li­vých prog­ra­mo­va­cích jazy­kov. Keď som pri­šiel na web, prvé čo som videl bolo, ako si prog­ra­má­tor užíva pri house hudbe a prog­ra­muje mul­tip­la­yer Poké­mon hru v Jave — čo som naozaj neča­kal. Ak sa učíš prog­ra­mo­vať, alebo by si si rád roz­ší­ril zna­losti, Livecoding.tv určite nav­štív!

Zdroj: thenextweb.com

Pridať komentár (0)