3 bratislavské gastro novinky, ktoré potešia každého s veľkým apetítom

  • V hlavnom meste vzniká čoraz viac gastro prevádzok, ktoré sú potešením pre každého pravého gurmána
  • Niektoré z nich sa uchytili natoľko, že musia rozširovať svoje rady, aby uspokojili dopyt
  • Dôkazom sú aj tieto tri gastro skvosty, ktoré toto leto prichádzajú so skvelými novinkami
men
Learchitecsts, Marinela? Roxor Burger
  • V hlavnom meste vzniká čoraz viac gastro prevádzok, ktoré sú potešením pre každého pravého gurmána
  • Niektoré z nich sa uchytili natoľko, že musia rozširovať svoje rady, aby uspokojili dopyt
  • Dôkazom sú aj tieto tri gastro skvosty, ktoré toto leto prichádzajú so skvelými novinkami

Nový Roxor Burger na Šancovej

Roxor svoje dvere prvýkrát otvoril v roku 2015 na Vysokej v Bratislave. Malá prevádzka však už od začiatku kapacitne nestačila a vždy bolo lepšie si stôl predom rezervovať. Fanúšikovia poctivých burgrov sa však najnovšie môžu tešiť na celkom novú, väčšiu burgráreň na Šancovej 17, ktorá sa otvára už 19. júla.

„Nové priestory sú väčšie, krajšie, svetlejšie a hlavne oveľa profesionálnejšie. Napríklad, na toaletách bude tiecť teplá voda a v zime sa budete môcť vyzliecť z bundy. Naopak, v lete si môžete pokojne pridať jalapenos do Gringa, máme klimatizáciu. Skrátka, odstránili sme neduhy zo starého pristoru a neskutočne sa z toho tešíme,“ píše na svojej stránke tím Roxoru.

Za prevádzkou a celkovým konceptom stojí majiteľ a šéfkuchár Michal Ščevlík, pôvodne IT-čkar, ktorý otvoril Roxor so šlachetným úmyslom pozdvihnúť bratislavskú gastroscénu. Hnala ho ostrá vášeň k jedlu a vareniu. Veľakrát potvrdený pocit, že to dokáže robiť lepšie mu nedával spávať. A podarilo sa. Hodnotenia na Tripadvisore Roxor posúvaju medzi 20 najlepších reštaurácii v Bratislave.

Marinela

Hoci sa po­hrá­vali aj s myš­lien­kou od­chodu do za­hra­ni­čia, rad­šej zo­stali doma. Reč je o manželoch Da­niele a Ma­riánovi, ktorí sa zho­dujú, že Slo­ven­sko majú radi a vi­dia tu veľa mož­ností, aj preto ot­vo­rili pr­vú na­nu­ko­vú pre­vádzku v hlav­nom meste, ktorá sa stala hitom. Pred pár dňami svoju výrobu rozšírili a otvorili novú prevádzku na Panónskej ulici. V Starom Meste si tak po novom môžeš posedieť aj s ručne robeným nanukom v ruke alebo v pohári. Toto leto je totiž hitom spojenie ich nanukov a prosecca, ktorých chute sa navzájom perfektne dopĺňajú.

Daniela a Marián sa pritom k nanukom dostali celkom netradične. Z IT ob­lasti si od­sko­čili na zmrz­li­novú uni­ver­zitu do Bo­logne, aby dnes z čerstvého ovo­cia vy­rá­bali zdravé a šťav­naté na­nuky, po kto­rých ve­čer zo­stá­vajú len prázdne vit­ríny.

„Pre mňa to bolo asi najk­raj­šie ob­do­bie v ži­vote. Na ta­kejto škole stret­nete úžas­ných ľudí z ce­lého sveta a z rôz­nych ob­lastí. Me­dzi na­šimi spo­lu­žiakmi ne­boli len cuk­rári, ale aj práv­nik, pod­ni­ka­te­lia alebo man­že­lia, ktorí pre­dali dom, aby si ot­vo­rili svoju zmrz­li­ná­reň v Por­tu­gal­sku,“ hovorí Daniela, ktorá pred Marinelou pracovala na globálnom PR pre spoločnosť Sygic.

Hum­mus and Cous­cous Bar

Ur­čite si už po­čul o pr­vom hum­mus bare na Slo­ven­sku s náz­vom Hum­mus and Cous­cous Bar. Prevádzku nájdeš v Auparku, Petržalskej Tržnici, Fresh Markete a tá najnovšia sa bude čoskoro otvárať v Avione. Skvelý dizajn dostala od štúdia LEarchitects.

Po novom si hummus môžeš objednať aj z pohodlia domova, nakoľko v Petržalke a v Starom Meste je môžnosť donášky cez bistro.sk.

Za Hum­mus and Cous­cous Barom stojí Alan, kto­rému sa vďaka jeho vlast­nej re­cep­túre po­da­rilo do­byť hlavné mesto práve špe­cia­li­tami z Blíz­keho vý­chodu.

Bra­ti­slav­ský Hum­mus bar je uni­ká­tom aj vďaka jeho špe­ci­fic­kému ser­ví­ro­va­niu. Obsah por­cie spo­číva v hum­muse, ktorý je na­tretý do strán ta­niera, na stred ide veľká por­cia buď mä­si­tej, alebo bez­mä­si­tej prí­lohy a na vrch sa vkladá bo­hatá ob­loha z čerstvej a za­vá­ra­nej ze­le­niny, ktorú si na­vo­líš podľa vlast­nej chuti.

Svoju “naz­do­benú” por­ciu zväčša do­sta­neš veľmi rýchlo, a to do­slova. Do 1 mi­núty ti per­so­nál pri­praví hum­mus, ktorý je čerstvý po­čas ce­lého dňa.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech