Black Coffee: Kávový klenot, ktorý v Bratislave nájdeš tam, kde by si ho nečakal

Kávičkári.sk, Simona Budinská / 11. júna 2018 / Food biznis

  • Na mieste bý­va­lých bra­ti­slav­ských kú­pe­ľov Cen­trál, ktoré boli dlhé roky ru­inou, vy­rástlo pred pár rokmi ob­chodné cen­trum
  • A len ne­dávno na jeho ze­le­nej stre­che, kde sa na­chá­dza park, pri­budla ka­via­reň
  • Pre nás už známe a ove­rené meno, bys­trická Black Cof­fee

Vy­rásť si len tak na stre­che cen­tra, nie je len tak, ale pred­sta­vo­valo to cel­kom slušnú lo­gis­tiku. Kon­taj­ne­rovú ka­via­reň, ktorá zú­tul­nila par­čík, mu­sel pri­niesť vr­tuľ­ník, pre­tože inak by sa tam ani ne­dos­tala. Di­zajn ka­viarne od­ka­zuje na jej „ma­ter­skú“ Black Cof­feeBra­ti­slav­ská pre­vádzka je po­radí už tre­ťou, za bys­tric­kou a zvo­len­skou.

Náj­deme tu aj naše známe per­fo­ro­vané lampy, ktoré si ma­ji­teľ v bys­tric­kej pre­vádzke vy­rá­bal sám. Ale aj kva­litné ko­žené se­dačky, či hoj­dačku z ma­sívu.

Na­priek tomu, že ide o kon­cept kon­taj­ne­ro­vej ka­viarne, po­núka ser­vis, vďaka kto­rému sa za­ra­ďuje me­dzi to TOP, čo v cen­tre náj­dete. Ak nie to naj­lep­šie, keďže ako bo­nus po­núka aj po­se­de­nie na čerstvom vzdu­chu.

Ká­vič­kári si vy­chut­najú zmes kávy Da­nesi caffé, a to nie­len v rámci ka­viarne, ale aj v lounge zóne na te­rase, kde si mô­žete po­le­ňo­šiť na tuli va­koch.

A čo letné špe­cia­lity? Ur­čite skúste „Es­presso to­nic“.

Proti smädu sú tu pre vás li­mo­nády, vždy s čerstvými in­gre­dien­ciami. Pi­vá­rov po­teší zas ERB, známe pivo z Ban­skej Štiav­nice.

Vý­ber toho naj­kva­lit­nej­šieho z kva­lit­ného pod­čiar­kuje ka­via­reň na stre­che čajmi. Náj­dete tu fran­cúz­ske Kusmi, elitu me­dzi sy­pa­nými čajmi. Po­kiaľ ste ich ešte ne­ochut­nali, príďte si do­priať tento zá­ži­tok. V Black Cof­fee sú veľmi slušne zá­so­bení.

No a sa­moz­rejme, ko­lá­čiky. Do Black Cof­fee ich do­vá­žajú z rod­nej Bys­trice a náj­dete me­dzi nimi la­hodné che­e­se­cake-y, ti­ra­misu, ale aj mak­rónky.

Keď bu­dete mať chuť na nový ka­via­ren­ský zá­ži­tok, zbeh­nite do OC Cen­trál v Bra­ti­slave.  Na stre­che náj­dete milý kon­taj­ner, ktorý vám po­skytne úto­čisko. Či už na pre­čí­ta­nie no­vín, rýchlu kávu, stret­nu­tie, po­kec s ka­moš­kou, či „vy­ven­če­nie“ detí.  A dajte ve­dieť, ako sa vám pá­čilo.

Black Cof­fee Bra­ti­slava náj­dete aj na fa­ce­bo­oku

Bys­trickú Black Cof­fee náj­dete tu v článku.

viac_podobnych_clankov_na_www_kavickari_sk
Pridať komentár (0)