Najatraktívnejšie coworkingové centrum HubHub mieri po Bratislave aj do Prahy

Mária Ambrozová / 12. marca 2018 / Architektúra

zdroj: hubhub.com/unsplash.com
  • Do Prahy pri­chá­dza je­di­nečný kon­cept co­wor­kin­go­vého cen­tra zvaný Hub Hub
  • Bude tak tre­ťou európ­skou po­boč­kou po Var­šave a na­šej Bra­ti­slave
  • V cen­tre mesta sa o pro­jekt po­stará de­ve­lo­per­ská spo­loč­nosť HB Re­a­vis

De­ve­lo­per­ská spo­loč­nosť HB Re­a­vis, ktorá sa nášmu hlav­nému mestu stará o novú au­to­bu­sovú sta­nicu či mega pro­jekt Twin City To­wer, svoju po­zor­nosť str­háva aj na Prahu. Už do leta tu má to­tižto vznik­núť pre­pra­co­vaný kon­cept co­wor­kin­go­vého cen­tra Hub­Hub. Na praž­ských „Pří­ko­pech“ tak vznikne po Bra­ti­slave a Var­šave už tre­tie zau­jí­mavé cen­trum s at­rak­tív­nymi pries­tormi pre prácu, vzde­lá­va­nie, roz­voj pod­ni­ka­nia či spo­lo­čen­ské ak­cie.

Nový Hub­Hub v cen­tre Prahy (len pár mi­nút od Vác­lav­ského ná­mes­tia) má tvo­riť 2000 m2, na kto­rých náj­deš 250 pra­cov­ných miest, pries­tor pre works­hopy, re­la­xačné a herné zóny, ku­chynky, te­rasy a tiež špe­ciálne te­le­fónne búdky. Tak ako u nás či v hlav­nom meste su­sed­ného Poľ­ska, aj praž­ský Hub­Hub má byť mies­tom, kde bude vy­tvo­rený ide­álny pries­tor pre všetky tvo­rivé tímy, fre­e­lan­ce­rov aj za­čí­na­júce pod­niky. Ma­na­žérka pro­jektu Na­tá­lia Kis­ková po­ve­dala: „Naše Hub­Huby ot­vá­rame v európ­skych met­ro­po­lách a vy­tvá­rame tak me­dzi­ná­rodnú sieť kon­tak­tov, vďaka kto­rým po­tom naši čle­no­via môžu roz­ví­jať svoje pro­jekty v stre­do­európ­skom pries­tore aj mimo neho.“

O pú­tavé in­te­ri­éry, v kto­rých sa pra­covné tímy majú cí­tiť prí­jemne kre­a­tívne, sa po­sta­rajú ar­chi­tekti zo Stu­dio Per­spek­tiv, ktoré má na svo­jom konte nie­koľko oce­není „Za­sa­dačka roku“ a jeho zau­jí­mavé pro­jekty náj­deš TU. Sú­čas­ťou majú byť svieže pries­tory vrá­tane zau­jí­ma­vej even­to­vej miest­nosti pre or­ga­ni­zo­va­nie po­du­jatí, do kto­rej sa zmestí 70 osôb. Zá­u­jem­co­via o pra­covné miesta si ich už kla­sicky budú môcť pre­na­jať jed­not­livo alebo siah­nuť po ce­lej kan­ce­lá­rii.

S co­wor­kin­go­vými cen­trami sa roz­trhlo vrece aj u nás. Ok­rem pú­ta­vého Hub­Hubu v Bra­ti­slave má už zdie­ľané kan­ce­lár­ske pries­tory tak­mer každé väč­šie mesto. Na­po­sledy sme ti pred­sta­vili jedno v Tr­nave, ktoré bude ot­vo­rené už o pár dní a vzniklo v rámci je­di­neč­ného pries­toru v cen­tre mesta, ktoré sa volá Ná­dvo­rie (viac si pre­čí­taš priamo TU).

Zdroj: hub­hub.com

Pridať komentár (0)