Obed v office: Toto sú 4 bratislavské donášky, ktoré sa ti nikdy neobjedia

Marianna Mikešová / 3. júla 2018 / Food biznis

  • Pra­covný deň vie byť hek­tický a na­ru­šiť tvoje plány na po­kojný obed
  • V Bra­ti­slave máš na­šťas­tie veľa mož­ností, ako sa na­jesť bez toho, aby si opus­til of­fice
  • Ne­musí to však byť len pizza či nudné me­nučko mäso-ryža
  • Pri­ná­šame ti 5 ti­pov na do­náš­kové re­štau­rá­cie, ktoré uspo­koja aj ná­roč­ného je­dáka
zdroj: Flickr, Kitchinn
  • Pra­covný deň vie byť hek­tický a na­ru­šiť tvoje plány na po­kojný obed
  • V Bra­ti­slave máš na­šťas­tie veľa mož­ností, ako sa na­jesť bez toho, aby si opus­til of­fice
  • Ne­musí to však byť len pizza či nudné me­nučko mäso-ryža
  • Pri­ná­šame ti 5 ti­pov na do­náš­kové re­štau­rá­cie, ktoré uspo­koja aj ná­roč­ného je­dáka

Ur­čite si to už za­žil. Čas obeda vr­cholí, tvoj ža­lú­dok plače, no ty nie a nie sa od­le­piť od mo­ni­tora a pre­ru­šiť pra­covné po­vin­nosti. Nie­kedy sa jed­no­du­cho pol­ho­dinka na obed nájsť nedá. Ne­zna­mená to však, že máš jed­no­du­cho hla­do­vať. Dnes už stačí len pár kli­kov a do ho­diny máš na stole obed. Ale ako máš ve­dieť, či sa ne­doč­káš len stu­de­ného a md­lého jedla, ktoré si na­vyše je­dol už sto­krát? S na­sle­du­jú­cimi tipmi sa ti to ur­čite ne­stane.

Pun­jabi Dhaba

Kla­sické me­nučká slo­ven­ských re­štau­rá­cií ve­dia byť nudné. Tak prečo si pra­covný deň tro­chu ne­oko­re­niť? Ak mi­lu­ješ in­dickú ku­chyňu alebo si as­poň ochotný ju skú­siť, v Bra­ti­slave máš via­cero mož­ností. Naj­lep­šie a na­jau­ten­tic­kej­šie in­dické jedlo však podľa nás do­sta­neš v re­štau­rá­cii Pun­jabi Dhaba, ktorá ťa v oka­mihu pre­ne­sie do ruš­ných ulíc Bom­baja. Hod­no­te­nia tejto re­štau­rá­cie štan­dardne do­sa­hujú 5 hviez­di­čiek. Náj­deš tu jedlá plné chuti, ktoré vďaka tra­dič­ným ko­re­ni­nám otes­tujú tvoj ja­zyk os­tros­ťou. Na svoje si tu prídu mi­lov­níci kla­siky Tikka ma­sala, ale aj ve­ge­ta­riáni, kto­rých do­stane cí­ce­rová Chana ma­sala alebo po­krmy z in­dic­kého syra Pa­neer. K tomu ryža či tra­dičné placky roti či pa­ratha. Pun­jabi pri­jíma ob­jed­návky od 12:00 do 20:30.

Yakuza sushi

Ak práve ne­máš chuť na ťažké a sýte jedlá, ale pre­fe­ru­ješ ľah­kosť a vý­raznú chuť, zvoľ sushi. Na obed sa však uspo­ko­jíš aj s ver­ziou, ktorá ťa ne­bude stáť po­lo­vicu vý­platy. Ta­kýchto do­ná­šok je via­cero, no naj­viac bo­dov si u nás zís­kala Yakuza sushi, ktorá na­ozaj ne­s­klame. Ich sushi je čerstvé a chutné, fa­vo­ri­tom sú pes­tré sushi sety s množ­stvom chutí. Tvoj ža­lú­dok za­hreje tra­dičný Ra­men či Tom-kha po­lievka a tre­fou do čier­neho sú aj per­fektné udon re­zance, na­prí­klad s ka­ča­cím mä­som či s tofu pre ve­ge­ta­riá­nov. Ak chceš skú­siť niečo nové, je tu aj sushi bur­rito, ktoré je niečo ako veľká sushi rolka. Každý deň po­nú­kajú aj zvý­hod­nené denné menu. Ob­jed­návky sú možné od 10:00 do 14:00.

Kit­chinn 

Doba, kedy si bol od­ká­zaný na kus mäsa s ry­žou, sú dávno preč. Dnes je tu na­prí­klad mo­derný a zdravý Kit­chinn, v kto­rom si vy­s­kla­dáš chutné jedlo podľa svo­jich pred­stáv. Za ori­gi­nál­nym kon­cep­tom stoja Ivan Ží­dek a To­máš Hoz­lár, ktorí vlast­nia aj sieť Sushi Time. Tvá­rou značky je šéf­ku­chár Mi­chal Šiška. Svoj vlastný lunch­box za­ba­lený do eko obalu si zo­sta­víš z jed­ného hlav­ného jedla, jed­ného zá­kladu a dvoch prí­loh. Každý deň je k dis­po­zí­cii pes­trý vý­ber je­dál, ako na­prí­klad in­dické ku­ra­cie stehno, pl­nená por­chetta či lo­sos, zá­kla­dom môže byť ryža, ze­miaky, kusku či ba­ta­tové pyré a prí­lo­hou na­prí­klad lis­tový ša­lát, mrk­vový ša­lát či gri­lo­vaná ze­le­nina. Kit­chinn mieša kla­siku aj exo­tiku a ni­kdy ne­pres­tane nu­diť. Ob­jed­návky sú možné od 10:45 do 15:00.

Made with Laf

Ve­gan­ské mož­nosti v Bra­ti­slave pri­bú­dajú a ži­vot od­por­cov mäsa zjed­no­du­šujú pod­niky ako je aj Made with Laf. Toto prí­jemné bis­tro má na sve­domí Slo­venka Dáša Guz­ma­nová, ktorú do gas­tro biz­nisu pri­vie­dol fakt, že sa ako ve­gánka v meste ne­mala veľmi kde na­jesť. Jej bis­tro ti za­bez­pečí chutnú ve­gán­sku do­nášku a každý deň prek­vapí nie­čím iným. Vždy ide o sýte do­mácke jedlo zo stru­ko­vín či ze­le­niny, ktoré je vy­vá­žene do­chu­tené. Každý deň sa po­nuka mení a ob­sa­huje po­lievku a dva druhy jedla, denne zo­stáva v po­nuke len raw hráš­kový krém. Ok­rem toho v stá­lej po­nuke náj­deš bur­gre, fa­la­fel či ša­láty. Všetko je ba­lené do eko oba­lov. Ob­jed­návky den­ného menu pri­jí­majú od 11:15 do 19:30, po 14:00 je k dis­po­zí­cii stála po­nuka.

Pridať komentár (0)