Obľúbená kaviareň Dobre&Dobré končí. Môžu za to aj slovenské podnikateľské podmienky

Linda Cebrová / 13. marca 2018 / Zo Slovenska

zdroj: facebook.com/dobre.dobre
  • V Bra­ti­slave máme zase raz o je­den pro­jekt s pek­ným so­ciál­nym roz­me­rom me­nej
  • Dob­ro­činná ka­via­reň Dobre&Dobré už podľa por­tálu Re­ťazce nemá pros­triedky na utia­hnu­tie pre­vádzky

Ser­gej Kára spolu s Pet­rom Ada­mom a Ale­xan­drou Ká­ro­vou na­vrhli a zre­a­li­zo­vali kon­cept ka­viarne Dobre&Dobré, kto­rým vy­tvo­rili pra­covné miesta pre ľudí v in­teg­rač­nom prog­rame na ceste z ulice. Títo ľu­dia pre­chá­dzali troj­me­sač­ným tré­nin­gom s od­bor­níkmi, kde sa na­učili všetko po­trebné o gas­tro­nó­mii, ko­mu­ni­ká­cii a ob­sluhe zá­kaz­ní­kov.

Ok­rem zna­lostí ne­vy­hnut­ných pre prácu v ka­viarni mu­seli pre­ko­nať aj svoju ne­is­totu či strach z opo­vr­hnu­tia,s čím im po­má­hali od­bor­níci. Po ab­sol­vo­vaní tré­ningu sa vy­braní uchá­dzači za­ra­dili do pre­vádzky ka­viarne a boli o krô­čik bliž­šie k zís­ka­niu sta­bi­lity, úcty aj no­vých pria­te­ľov. Celý pro­jekt bol re­a­li­zo­vaný pod záš­ti­tou OZ Va­gus. Tomu sa však v po­sled­nom ob­dobí ne­po­da­rilo nájsť par­tnera zo sú­krom­ného sek­tora, ktorý by ka­viarni fi­nančne po­mo­hol s dal­ším fun­go­va­ním.

„V pr­vom rade boli naše ná­klady vyš­šie ako majú iné ka­viarne, keďže ľu­dia v in­teg­rač­nom za­mest­ná­vaní po­tre­bujú pod­poru ďaľ­ších pra­cov­ní­kov. Ďal­ším dô­vo­dom je, že ka­via­ren­ská pre­vádzka, ktorá za­mest­náva ľudí v pl­nej miere le­gálne a riadne platí so­ciálne a zdra­votné od­vody, je v Bra­ti­slave len ťažko kon­ku­ren­cie­schopná. Tre­tím prob­lé­mom je, že aj na­priek ino­va­tív­nosti nášho pro­jektu ne­exis­tuje žiadna sys­te­ma­tická pod­pora po­dob­ného za­mest­ná­va­nia zo strany štátu či mesta,“ vy­jad­ril sa Kára pre Re­ťazce.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (1)
zdroj: ar­chív:Mi­chal Lu­káč, Lu­cia Je­sen­ská

Myš­lienka pro­jektu pri­tom ani zďa­leka ne­za­tie­ňo­vala kva­litu slu­žieb a po­nuky ka­viarne Dobre&Dobré. Na­opak, do­dá­vala ka­viarni so­ciálny roz­mer. Náv­štev­níci si mohli po­chut­nať na kva­lit­nej káve či dob­ro­tách, ako sú Bra­ti­slav­ské rožky, oškvar­kové pa­gáče, ko­láče, ná­tierky či paš­téty, a zá­ro­veň pod­po­riť tento pro­jekt.

Dobre&Dobré po­mohlo aj ľu­ďom, ktorí už cel­kom strá­cali ná­dej na šťastný ži­vot. O vý­sled­koch pro­jektu nás in­for­mo­val je­den zo za­kla­da­te­ľov:

„Každý z ľudí, ktorí pre­šli in­teg­rač­ným prog­ra­mom sa po­su­nul mí­ľo­vými krokmi. Mi­nule sme to rá­tali a naši za­mest­nanci od ot­vo­re­nia ka­viarne spla­tili spolu viac ako 14 000€ dl­hov, čo je ab­so­lútne skvelé číslo. Nie­ktorí z nich si na­šli prácu v služ­bách, iní v od­liš­nom od­vetví, ale každý z nich má sta­bilné bý­va­nie, ktoré si do­káže za­pla­tiť a spla­tenú väč­šinu dl­hov,“ po­ve­dal Kára v roz­ho­vore pre Star­ti­tup.

Pridať komentár (0)