Slovenka Lea absolvovala najlepšiu filmovú školu sveta a prerazila v Hollywoode

Marianna Mikešová / 16. apríla 2018 / Zo Slovenska

zdroj: archív Lei Vrábelovej, unsplash.com
  • Nie­ktorí zo­stá­vajú len pri sní­vaní, iní tvrdo ma­kajú a me­nia svoje sny na re­a­litu
  • Lea Vrá­be­lová patrí do dru­hej sku­piny ľudí a bu­duje si úspešnú ka­ri­éru vo fil­mo­vom svete
  • Za se­bou má spo­lu­prácu s L.A. Kings, Ada­mom Sand­le­rom a na konte nie­koľko fil­mov a vi­deí

Má len 24 ro­kov a už ju po­znajú v Hol­ly­wo­ode. Slo­venka Lea Vrá­be­lová sa už ako malá za­mi­lo­vala do fil­mov, no kým os­tatní ich len po­ze­rali, ona za­šla ďa­lej. Chcela stáť pri tom, ako sa kú­sok po kúsku ro­dia. „Od­ma­lička som cho­dila do kina na všetko, čo u nás hrali, a škr­tala som si v prog­rame, čo som už vi­dela. Keď som za­čala štu­do­vať na vy­so­kej škole vo Viedni, tak ma za­čal zau­jí­mať strih a po­tom to už išlo ľahko,“ spo­mína Lea, ktorá najprv štu­do­vala ko­mu­ni­ká­ciu a psy­cho­ló­giu vo Viedni, no na­ko­niec sa roz­hodla ísť za svo­jím snom až do USA.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (10)
zdroj: ar­chív Lea Vrá­be­lová

V Ame­rike sa vďaka svo­jej ši­kov­nosti do­stala na fil­movú uni­ver­zitu Web­ster Uni­ver­sity v meste St. Louis, kde sa učila fil­mo­vej pro­duk­cii. Po ba­ka­lá­rovi do­konca na­stú­pila na fil­mový strih na Ame­ri­can Film Ins­ti­tute, ktorá je naj­lep­šou fil­mo­vou uni­ver­zi­tou na svete a ročne sa na ňu do­stane len 14 vy­vo­le­ných. Štú­dium na tejto škole bolo míle vzdia­lené tomu, čo si pod tým pred­sta­vu­jeme na Slo­ven­sku. Žiadne vy­učo­va­nie od rána do obeda a po­tom voľno a zá­bava, ale kon­štantná zá­ťaž až do ne­sko­rých ve­čer­ných či noč­ných ho­dín.

„Keď sme do školy na­stu­po­vali, mu­seli sme pod­pí­sať vy­hlá­se­nie, že roz­umieme, že ne­mô­žeme mať žiadne iné ko­níčky a ak­ti­vity, ale mu­síme byť uni­ver­zite k dis­po­zí­cii po celý deň a celú noc, ak by to bolo po­trebné. Bolo to na­ozaj veľmi in­ten­zívne a nie­ktoré týždne som ne­mala čas ani ospr­cho­vať sa, nieto si ešte oprať ob­le­če­nie alebo ne­daj­bože spať,“ ho­vorí mladá Slo­venka, no jed­ným dy­chom do­dáva: „Ame­rické vy­soké školy sú však úžasné. za­va­lia ťa toľ­kou prá­cou a úlo­hami, že sa na teba niečo musí na­le­piť aj keď nech­ceš. Fakt to stojí za to.“

Všetka tá drina sa vy­pla­tila. Lea úspešne ab­sol­vo­vala a dnes žije v Los An­ge­les, kde pra­cuje ako fre­e­lan­cerka. Vo vlast­nej strižni doma strihá rôzne fil­mové pro­jekty a cho­dia k nej do­mov re­ži­séri a pro­du­centi. Za se­bou má nie­koľko krát­kych fil­mov, množ­stvo re­klám, vi­deí a spo­lu­prácu s osob­nos­ťami Hol­ly­wo­odu, na­prí­klad s Ada­mom Sand­le­rom, ktorý šé­fuje štú­diu Happy Ma­di­son, kde Lea pra­co­vala. Po­má­hala tiež so stri­hom či po­st­pro­duk­ciou dl­hých fil­mov, ako Pi­xels, Joe Dirt 2 či Ho­tel Trans­yl­va­nia 2.

Veľ­kou vý­zvou bola už jej prvá re­álna práca, stri­ha­nie vi­deí pre slávny ho­ke­jový klub L.A. Kings, do­konca aj v čase, keď vy­hrali Stan­ley Cup. „Všetko bolo treba stri­hať veľmi rýchlo pod veľ­kým stre­som, keďže to bolo vy­sie­lané na­živo, či už do arény alebo do te­le­ví­zie. Na­učilo ma to, že nie všetko musí byť na 110% per­fektné, nie­kedy to treba len odo­vzdať a za­čať pra­co­vať na ďal­šom,“ tvrdí Lea, ktorá je vďaka roz­ma­ni­tým spo­lu­prá­cam ostrie­ľa­nej­šia a vie, ako pra­co­vať s rôz­nymi tipmi ľudí. Me­dzi­ľud­ské kon­takty sú tu podľa nej na­ozaj dô­le­žité.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (10)
zdroj: ar­chív Lea Vrá­be­lová

Ta­kéto prí­le­ži­tosti však ne­pa­dajú len tak do lona a je ťažké sa v Hol­ly­wo­ode pre­sa­diť. Podľa Lei treba mať v pr­vom rade ta­lent, po­tom zís­kať skú­se­nosti, na­tra­fiť na správ­nych ľudí a na­po­kon mať aj tro­chu šťas­tia. A po­tom možno raz príde aj ten „ame­rický sen“. „Kon­ku­ren­cia v L.A je ob­rov­ská pri kaž­dom jobe. Naj­viac po­má­hajú kon­takty, koho po­znáš, kto ťa vie od­po­ru­čiť. V sa­mot­nom stri­haní po­máha mať vnú­torný ryt­mus a ve­dieť se­dieť 18 ho­dín nons­top za po­čí­ta­čom,“ ho­vorí so smie­chom Lea.

Na­priek tomu, že je v Hol­ly­wo­ode úspešná a žije si svoj sen, musí stále tvrdo pra­co­vať na tom, aby sa vo fil­mo­vom svete udr­žala. Má stále množ­stvo snov, ktoré by chcela do­siah­nuť. „Chcela by som stri­hať filmy, ktoré idú do kín na ce­lom svete. Také, ktoré nú­tia ľudí za­mys­lieť sa. Ne­mám zá­u­jem stri­hať filmy, ktoré ne­majú žiadnu dušu ani prí­beh, iba kopu vi­zu­ál­nych efek­tov a su­per zvuk,“ pre­zrá­dza Slo­venka, kto­rej vzormi sú na­prí­klad De­nis Vil­le­ne­uve, Tim Bur­ton či Dar­ren Aro­nofsky. „Mo­jím snom je raz s nimi pra­co­vať, ale toho sa oni žiaľ asi ne­do­žijú,“ smeje sa Lea.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (10)
zdroj: ar­chív Lea Vrá­be­lová

A v čom vlastne spo­číva práca fil­mo­vého edi­tora? Čo na nej Lea tak mi­luje? „Skla­dám prí­behy tak, aby im ľu­dia roz­umeli. Ja som po­sledný spi­so­va­teľ, ktorý roz­ho­duje o tom, ako di­vák vníma po­stavy a dej. Je veľmi ná­ročné po­stri­hať dobre film. Všetko môže byť úžasné, no ak je zlý strih, film ne­fun­guje,“ vy­svet­ľuje Lea, ktorá je práve tou oso­bou, ktorá rieši po­st­pro­dukčné prob­lémy, ako chyby pri na­krú­caní, ne­dos­ta­tok zá­be­rov, ale aj ne­po­da­rené he­recké vý­kony. Ona zod­po­vedá za fi­nálny vý­sle­dok ce­lého fil­már­skeho sna­že­nia.

Mladá fil­mová expertka tiež na­priek pra­cov­nému vy­ťa­že­niu ne­za­búda sle­do­vať fil­mové no­vinky, no mrzí ju, že tie české a slo­ven­ské v USA nemá kde vi­dieť, pre­tože sa na miestny trh ne­dos­tanú. Z naj­nov­ších tr­há­kov od­po­rúča na­prí­klad film An­ni­hi­la­tion alebo Spiel­ber­gov Re­ady Pla­yer One, ktorý ju po­ba­vil. Jej na­job­ľú­be­nej­ším však zo­stáva Re­qu­iem for a Dream od Aro­nof­keho, ktorý ne­patrí me­dzi naj­ľah­šie, no má v sebe silný prí­beh a od­kaz, ktorý je pre Leu vo filme tak pod­statný.

Pridať komentár (0)