Svet šokovala ďalšia smrť. Vo veku 76 rokov zomrel Stephen Hawking

Dávid Igaz / 14. marca 2018 / Zaujímavosti

  • Dnes ob­le­tela svet rozná správa
  • Známy astro­fy­zik bol vý­znam­nou osob­nos­ťou
  • Správu po­tvr­dila jeho ro­dina, ktorá uviedla, že zo­mrel doma v Cam­bridge

14. marca 2018 na žiaľ všet­kých po ce­lom svete skon­čila ži­votná púť zná­meho brit­ského fy­zika Step­hena Ha­wkinga. Jeho práce boli pre­lo­mové v mno­hých sme­roch a me­dzi naj­zná­mej­šie pat­ria vý­skumy s čier­nymi die­rami a te­óriou re­la­ti­vity.

Svetu tak Step­hen dal enormné množ­stvo no­vých po­znat­kov a in­špi­rá­cie pre ďal­šie ge­ne­rá­cie do bu­dúc­nosti.  Aj na­priek svojmu ocho­re­niu sa ne­vzdal a jeho meno bude hrať vý­znamnú rolu ešte nie­koľko najb­liž­ších de­sať­ročí.

Pridať komentár (0)