Táto zrubová chata na Táloch je snom každého milovníka pohody a Jamesona

Ing. arch. Marek Pavlech, Ing. arch. Michal Paulišin, pavlecharchitekti.sk / 20. januára 2018 / Architektúra

  • Dvaja slo­ven­skí ar­chi­tekti, Ma­rek Pav­lech a Mi­chal Pau­li­šin, sa per­fektne po­pa­so­vali s ná­vrhom in­te­ri­éru roz­práv­ko­vého zrubu
  • Sm­re­kové drevo sa tu do­pĺňa s nad­ča­so­vou be­tó­no­vou dlaž­bou
  • Takto pre­bie­hala re­a­li­zá­cia pro­jektu
zdroj: archinfo.sk
  • Dvaja slo­ven­skí ar­chi­tekti, Ma­rek Pav­lech a Mi­chal Pau­li­šin, sa per­fektne po­pa­so­vali s ná­vrhom in­te­ri­éru roz­práv­ko­vého zrubu
  • Sm­re­kové drevo sa tu do­pĺňa s nad­ča­so­vou be­tó­no­vou dlaž­bou
  • Takto pre­bie­hala re­a­li­zá­cia pro­jektu

Ná­vrh aj re­a­li­zá­cia in­te­ri­éru tu boli zlo­ži­tej­šie, než je ob­vyklé – všade sme mu­seli po­čí­tať so sa­da­ním zrubu a všetky prvky, ktoré sa bežne kot­via do stien, tu mu­seli byť na­vr­hnuté ako kon­zoly alebo sa­mo­nosné pred­sa­dené steny. Za­da­ním tohto pro­jektu bolo na­vr­hnúť in­te­riér do čerstvo po­sta­ve­ného zrubu na Tá­loch. Chceli sme, aby už z ná­vrhu bolo zrejmé, že sa ne­jedná o in­te­riér ro­din­ného domu, ale hor­skej chaty.

Pri zrube musí byť člo­vek tr­pez­livý. Hrubá stavba to­tiž po­tre­buje dva až tri roky na to, aby si sadla, aby sa všetky dre­vené kon­štruk­cie do­stali do po­lohy, v kto­rej už viac-me­nej zo­trvajú. Ob­vykle sa až po­tom osá­dzajú okná a dvere a za­ria­ďuje sa in­te­riér. Tu ale ma­ji­teľ trval na tom, že chce chatu vy­uží­vať čo naj­skôr, mu­seli sme teda po­u­žiť „plán B“ – vše­tok ná­by­tok a vsta­vané prvky na­vr­hnúť tak, aby os­tala na sa­da­nie nos­ných dre­ve­ných kon­štruk­cií re­zerva pri­bližne 25 cm.

Kon­štruk­cia, ktorá vy­zerá, že je upev­nená na stene, k nej v sku­toč­nosti uchy­tená nie je. Všetky sú tu sa­mo­nosné. Na­prí­klad v kú­peľ­niach sme ob­klad aj za­ria­de­nie upev­nili na pred­sa­dené steny alebo mu­ro­vané priečky. Tie sa za­sú­vajú do káps pod stro­pom, ktoré mas­kujú po­trebnú me­dzeru. Rov­nako sú rie­šené aj všetky okná a dvere, Kom­pli­ko­va­nejší než ob­vykle bol aj ná­vrh ku­chyn­skej linky či scho­diska, kde bolo po­trebné siah­nuť po tech­nicky ná­roč­nej­ších alebo kom­pro­mis­ných rie­še­niach.

Viac po­dob­ných člán­kov náj­deš Ar­chinfo.sk

Ve­de­nie sietí je v zrube úplne iné než v bež­nom dome. Všetko treba vo­pred presne pre­mys­lieť a zre­a­li­zo­vať po­čas hru­bej stavby, pre­tože do­da­točné zmeny sú prob­le­ma­tické – každý zá­sah do dreva to­tiž vidno a nie všetko sa dá za­mas­ko­vať. Aj keď sme mali ši­kov­ných elek­tri­ká­rov, ne­dalo sa všetko zre­a­li­zo­vať presne tak, ako sme chceli. Obý­vačka, ktorá pre­chá­dza cez dve pod­la­žia je do­mi­nant­ným pries­to­rom ce­lého zrubu. Po­u­žili sme sa­mos­tatne sto­jace se­dačky a kreslo do­pl­nené o sé­riu kon­fe­renč­ných sto­lí­kov. Pre umoc­ne­nie at­mo­sféry ko­be­rec na­hra­dila krav­ská koža.

Za chr­bá­tom obý­vač­ko­vého se­de­nia sme na­vrhli ne­tra­dičnú ma­sívnu kniž­nicu a vedľa nej kú­tik na čí­ta­nie. Obý­va­cia časť má veľkú pre­sk­lenú plo­chu, pred ktorú sme umiest­nili zá­vesy jemne smo­ta­no­vej farby. Do kon­ceptu sa nám ho­dil sto­ja­nový ďa­le­ko­hľad nie­len ako de­ko­rá­cia, ale aj ako uži­točná po­môcka pre po­zo­ro­va­nie krás­nej ta­trans­kej prí­rody. Skrinka pod TV je aty­pická, „po­te­to­vaná“ tex­tom. Nad ňou visí dre­vený preg­lej­kový je­leň, kto­rého sme vlast­no­ručne vy­rá­bali na mieru. Za­ve­sené sve­telné gule vy­tvá­rajú zau­jí­mavú kom­po­zí­ciu.

Pries­tor obý­va­cej časti od­de­ľuje od je­dálne a ku­chyne oboj­stranný krb, ktorý je hlav­ným vy­ku­ro­va­cím te­le­som. Je­dá­leň je jed­no­du­chá s ma­sív­nym sto­lom a sto­lič­kami pre osem až de­sať ľudí. Nad sto­lom je za­ve­sené hand­made svie­tidlo, ktoré po­zos­táva z de­via­tich re­tro žia­ro­viek. Celú zo­stavu do­pĺňa veľký ob­raz. V tes­nej blíz­kosti je­dá­len­ského stola sa na­chá­dza skrinka s mat­ra­com, ktorá je na­vr­hnutá tak, aby sa na nej dalo aj zdriem­núť. Ku­chyňa je jed­no­du­chá, biela s vý­raz­nou dre­ve­nou ni­kou. Skrinka pod ok­nom a ku­chyn­ská nika sú tak­tiež z „po­te­to­va­ného“ dreva. Ku­chyňa ob­sa­huje všetky za­bu­do­vané ku­chyn­ské spot­re­biče, vrá­tane vi­no­téky a práčky. Sm­re­kové drevo zrubu sme tl­mili be­tó­no­vou gre­so­vou dlaž­bou.

Na pr­vom pod­laží sme na­vrho­vali a re­a­li­zo­vali tiež vstupné pries­tory, wc a sú­kromnú časť ma­ji­te­ľov, ktorá sa skladá zo spálne, vlast­nej kú­peľne a šat­níka. Na dru­hom pod­laží sa na­chá­dza spo­ločná kú­peľna so spr­cho­vým kú­tom, dve men­šie izby a jedna väč­šia.

zdroj: ar­chinfo.sk

Pridať komentár (0)