TOP Slovenky v gastrobiznise, ktoré robia výborné jedlo a vymysleli niekoľko jedinečných konceptov

Mária Ambrozová / 16. mája 2018 / Food biznis

zdroj: SOTTO Ristorante Italiano
  • Slo­ven­skému gas­tros­vetu ne­vládnu len muži, ako by sa to na prvý po­hľad mohlo zdať
  • Dnes ti pred­sta­víme štvo­r­icu úspeš­ných žien, ktoré roz­hodne majú čo v tejto sfére po­núk­nuť
  • Pôj­deme do ku­chyne, po­chut­náme si na víne a uži­jeme aj ne­zvy­čajnú at­mo­sféru

Zu­zana Si­sá­ková – pop­rad­skej re­štau­rá­cii sa po­sta­rala o päť­hviez­dič­kové hod­no­te­nie

Šéf­ku­chárka Zu­zana Si­sá­ková pô­sobí v pop­rad­skej re­štau­rá­cii Víno & Ta­pas, ktorá je jed­nou z pia­tich, ktoré si na Slo­ven­sku v pre­stíž­nom oce­ňo­vaní gas­trop­re­vá­dzok ča­so­pi­som Trend od­niesla plný po­čet hviez­di­čiek. Je zá­ro­veň je­di­nou žen­skou zá­stup­ky­ňou od­vet­via, ktorá sa pre­bo­jo­vala do TOP 20 slo­ven­ských šéf­ku­chá­rov v tomto roč­níku, hoci svoje zruč­nosti ob­há­jila po nie­koľ­ký­krát.

Pre Pop­rad­skú te­le­ví­ziu šéf­ku­chárka po­ve­dala, že pri svo­jej práci sa riadi hes­lom „tra­dičná chuť v mo­der­nom pre­ve­dení“. V re­štau­rá­cii Víno & Ta­pas si po vý­lete v Tat­rách mô­žeš užiť slo­ven­skú no­vinku, tzv. zá­žit­kovú gas­tro­nó­miu. Takže sa sem ne­prí­deš len na­jesť, ale podľa ma­ji­teľa re­štau­rá­cie si sem prí­deš po­chut­nať. Takže ak chceš za­žiť na Slo­ven­sku je­di­nečné gas­tro di­vadlo – re­kon­štruk­ciu his­to­ric­kých ve­čerí, tak vieš, kto­rým sme­rom sa vy­brať.

Ivon Hrn­čia­rová z pop-up kon­ceptu For­bid­den Taste

Ku gas­tro­nó­mii jed­no­značne patrí aj zá­ži­tok. A práve s tým pri­chá­dza Ivon Hrn­čia­rová so svo­jim par­tne­rom. Vďaka pre­ma­ka­nému kon­ceptu For­bid­den Taste sa umiest­nila v roč­níku 2017 v pre­stíž­nom reb­ríčku 30 pod 30 slo­ven­ského vy­da­nia ča­so­pisu For­bes. Ak si chceš užiť ve­čeru plnú ne­tra­dič­ných chutí na ešte ne­tra­dič­nej­šom mieste (ga­lé­ria, skate park, ex­te­riér…), v pre­klade „Za­ká­zaná chuť“, ti pri­ne­sie presne ten zá­ži­tok, po kto­rom ti srdce prahne. Pre For­bes Ivon pre­zra­dila:

Hos­tia sa až v deň ko­na­nia do­zve­dia bliž­šie in­for­má­cie, aj tie sú však iba vo forme in­dí­cii – na­prí­klad SMS s náz­vom zá­stavky, na kto­rej majú vy­stú­piť. Zá­u­jem o ta­kúto ochut­návku je veľký. Ka­pa­cita ta­ké­hoto po­du­ja­tia býva väč­ši­nou 30 ľudí a pra­vid­lom je, že ten istý člo­vek sa ne­smie zú­čast­niť dvoch ve­čerí za se­bou.“ Množ­stvo fa­nú­ši­kov má pop-up pro­jekt v Česku, no po­stupne si ho ob­ľú­bili aj Slo­váci a o je­di­nečný zá­ži­tok tak mô­žeš po­žia­dať aj ty. 

Eva Po­lo­mská – šéf­ku­chárka a spo­lu­ma­ji­teľka re­štau­rá­cie, ktorá na Spiš pri­náša prí­chuť Ta­lian­ska

Sym­pa­tická šéf­ku­chárka Eva Po­lo­mská (ti­tulná foto) sa v roku 2014 do­stala do reb­ríčka, ktorý vy­hlá­sil ča­so­pis Trend do TOP 20 slo­ven­ských šéf­ku­chá­rov, kto­rému po­väč­šine vládnu len muži. Na jej do­ko­na­lých jed­lách si mô­žeš po­chut­nať v re­štau­rá­cii SOTTO Ris­to­rante Ita­liano v Spiš­skej No­vej Vsi. V roz­ho­vore pre me­nucka.sk pred ča­som ši­kovná šéf­ku­chárka pre­zra­dila, že najprv do re­štau­rá­cie, ktorú vlastní jej ro­dina, prišla ako piz­zérka a príp­ravu ďal­ších je­dál z tohto re­gi­ónu sa učila od ta­lian­skeho šéf­ku­chára Pietra Pa­gana z Ne­apola. Jej vý­tvory kon­ku­rujú ume­lec­kým die­lam a po­zi­tívne re­ak­cie v re­cen­ziách lá­kajú na náv­števu.

Kris­tína Ko­vá­či­ková – so­me­lierka Grand Ho­tel Ri­ver Park

K dob­rému jedlu ur­čite patrí aj dobré víno. O ta­lenty v ra­doch štu­den­tov sa ur­čite báť ne­mu­síme, no rokmi v od­bore ras­tie dô­le­žitá prax. Tú má aj od­bor­níčka Kris­tína Ko­vá­či­ková. Svoje skú­se­nosti na­do­budla z ces­to­va­nia a pra­co­va­nia v pre­stíž­nych ho­te­loch v Ír­sku, Flo­ride, Ra­kúsku či Grécku. O kva­lite slo­ven­ských vín vie svoje a pre por­tál den­nik­re­lax.sk pre­zra­dila:

Za­hra­niční hos­tia nie­kedy ani ne­tu­šia, aké víno sa u nás vy­rába. Rada ich prek­va­pím ne­poz­na­nými od­ro­dami a od­po­ru­čím im vína z no­voš­ľach­ten­cov – De­vín, Du­naj, Hron alebo Váh.“ V sú­čas­nosti jej od­borné služby môžu oce­niť hos­tia Grand Ho­telu Ri­ver Park v Bra­ti­slave, kde svoje 18-ročné skú­se­nosti po­núka hos­ťom už od roku 2015.

Pridať komentár (0)