Úspešný tatér Jerguš Corben prezradil, koľko si účtuje za svoje diela

Redakcia / 10. júla 2018 / Zo Slovenska

  • Čier­no­biele te­to­va­nie alebo fa­rebné?
  • Zna­mená väč­šie au­to­ma­ticky aj lep­šie?
  • Čo te­to­va­nie mena môjho par­tnera?
  • Koľko taká kérka vlastne stojí?
  • Čier­no­biele te­to­va­nie alebo fa­rebné?
  • Zna­mená väč­šie au­to­ma­ticky aj lep­šie?
  • Čo te­to­va­nie mena môjho par­tnera?
  • Koľko taká kérka vlastne stojí?

Na toto všetko a ešte viac od­po­ve­dal úspešný slo­ven­ský ta­tér Jer­guš Cor­ben, kto­rého sme vy­spo­ve­dali v ďal­šom diele nášho se­riálu Bez vý­ho­vo­riek s Lin­dou Pre­breza. Jer­guš má za se­bou dlhé roky praxe, ktoré stoja za kva­li­tou a ume­lec­kou hod­no­tou jeho vý­tvo­rov. Ako sám ho­vorí, má svoju cenu, pod ktorú nejde. Je­dine, žeby si mu bol sym­pa­tický.

Ak chceš ve­dieť viac, sle­duj vi­deo:

Pridať komentár (0)