Ľubo Smid: ”Naj­lepší je pocit, keď sa veci dejú bez toho, aby k tomu bolo potrebné dávať nejaký impulz.”

Filip Mikschik / 2. január 2015 / Tools a produktivita

STRV sa zaoberá vývo­jom mobil­ných apli­ká­cií. Už od roku 2012 má pobočku v USA, o kto­rej roz­voj sa vo veľ­kej miere zaslú­žil spo­lu­za­kla­da­teľ Lubo Smid. Po vyštu­do­vaní uni­ver­zity v anglic­kom Coven­try sa pri­po­jil k tímu STRV. Teraz je to týž­deň, čo sa pre­sťa­ho­val do Los Ange­les. Prácu tu pova­žuje za svoj životný štýl.

Čo robíš v STRV a odkiaľ si?

Aby som pove­dal pravdu, tak moja pozí­cia v STRV nie je úplne vyhra­dená, interne som jeden zo spo­lu­za­kla­da­te­ľov, hoci navo­nok pou­ží­vam titul COO, ale výsledne robím to, čo je práve potrebné. Tak­tiež komu­ni­ku­jem so záu­jem­cami o prácu, hľa­dám nových zákaz­ní­kov, sta­rám sa o tých exis­tu­jú­cich, tu a tam ma dokonca môžete pri­sti­hnúť, ako robím com­mit na Git­Hub. To všetko pre­važne z Los Ange­les, kam som sa nedávno pre­sťa­ho­val zo San Fran­cisca, ale pôvo­dom pochá­dzam z Dvora Krá­lové nad Labem.

Ako pre­bieha tvoj pra­covný deň?

Ráno vsta­nem, ešte z postele skon­tro­lu­jem čo sa deje v Prahe, kde majú v tú dobu popo­lud­nie, a práca pre­bieha v plnom prúde. Potom si idem zabe­hať alebo na cross­fit. Ak nikde neces­tu­jem alebo nie som na stret­nu­tiach, tak do kan­ce­lá­rie pri­chá­dzam okolo pol devia­tej. Tým ako tu máme poslednú dobu viac ľudí z Prahy, tak sa nás tam schá­dza za STRV cel­kom dosť, čo je super. V prie­behu popo­lud­nia využí­vam pokoj na dokon­če­nie nároč­nej­ších úloh. Nie­kedy sa to cel­kom pre­tiahne a tak prie­merne cho­dím domov medzi 10pm a pol­no­cou.

Lubo Smid, spo­lu­za­kla­da­teľ STRV

Koľko času venu­ješ práci?

Úplne neroz­li­šu­jem medzi prá­cou a voľ­ným časom, sna­žím sa byť na prijme a rea­go­vať za kaž­dej situ­ácie. Celý deň strie­dam prácu a odre­a­go­va­nie, občas si idem niečo kúpiť, s nie­kým na kávu alebo si len tak zabe­hať. Dosť často pri­chá­dzam ako prvý a odchá­dzam posledný, ale zato si sem tam cez deň dopra­jem nejakú tú zábavu a roz­hodne prácu nevní­mam ako niečo, čo by som chcel robiť osem hodín denne a potom na to zabud­núť, je to môj lifes­tyle.

Čo ťa na práci naj­viac baví?

Asi úplne naj­lep­šie je pocit, keď sa veci dejú, bez toho, aby k tomu bolo potrebné dávať nejaký impulz. Tento prí­stup je hlboko v našej firem­nej kul­túre, kde sa každý snaží byť maxi­málne samos­tatný.

Čo robíš vo voľ­nom čase?

Určite rád ces­tu­jem, ale skôr len tak na víkend, ako ísť nie­kam a váľať sa tam týž­deň. V posled­nej dobe je to veľa pre­po­jené s prá­cou, čo mne per­fektne vyho­vuje. Sna­žím sa veľa špor­to­vať, behám a robím cross­fit. Keďže mám pomerne veľké nasa­de­nie cez týž­deň, tak sa sna­žím počas soboty maxi­málne zre­la­xo­vať, ale v nedeľu večer už ma to zase láka sa pri­pra­viť na nový týž­deň.

Zdroj: startupjobs.cz

Pridať komentár (0)