Lukáš Foral a jeho pozvánka na akciu roka

Luky Gašparík / 4. september 2014 / Tools a produktivita

Český Akce­le­rá­tor Opi­fer je orga­ni­zá­to­rom Pione­ers unp­lug­ged v Brne. Tento event vyzerá byť trhá­kom tohto roka hlavne vďaka exklu­zív­nemu obsa­de­niu. Viac nám pre­zra­dil Lukáš Foral, par­tner v Opi­feru.

Ahoj Lukáš, na úvod by si nám mohol v skratke pred­sta­viť? Viem o tebe, že si jed­ným z par­tne­rov brnen­ského akce­le­rá­tora Opi­fer.

Ano, jsem par­tne­rem Opi­feru a stál jsem u zalo­žení spo­leč­nosti. Dnes mám na sta­rosti komu­ni­kaci s veřej­ností a oter­ví­rání nových obchod­ních vazeb a kon­taktů. Spo­lečně se nám poda­řilo zajis­tit význa­mené par­tnery z řad akce­le­rá­torů a inves­torů takřka na všech kon­ti­ne­tech. V poslední době se pře­dev­ším zaměřuji na budo­vání vztahů s ins­ti­tu­cemi a uni­ver­zi­tami v Kosovu, Srb­sku a Bosně, kde budeme zajiš­to­vat trans­fer tech­no­lo­gíí a inves­to­vat do nových pro­jektů.

Čomu sa presne venu­jete?

Zabý­váme se vyhle­dá­vá­ním, roz­ví­je­ním a inves­to­vá­ním do Early stage start-upů, do kte­rých vklá­dáme vlastní Pree-Seed kapi­tál a ve spo­lu­práci se sil­nými pri­vát­ními inves­tory inves­tu­jeme pros­třed­nic­tvím Seed fondu Opi­fer.

Akce­le­ro­vané firmy zís­kají nejen přímé inves­tice, ale i pomoc s nasta­ve­ním obchodní stra­te­gie a firem­ních pro­cesů, pří­stup k moder­ním tech­no­lo­giím, pod­poru trans­feru na zahra­niční trhy, mana­ger­ské zku­še­nosti a kon­takty.

Par­tneři Opi­feru mají dlou­ho­leté zku­še­nosti s rea­li­zací řady inves­tič­ních pro­jektů i s říze­ním a úspěš­ným roz­vo­jem firem. Se svými zku­še­nos­tmi a kon­takty se podí­lejí na roz­voji – akce­le­raci Start-up firem ve spo­lu­práci s dal­šími členy týmu a exter­ními odbor­níky v počtu více než 20 pro­fe­si­onálů.

Máte špe­ciálne zame­ra­nie?

Našim cílem je roz­ví­jet ino­va­tivní pod­ni­kání a pod­ni­kání s vyso­kou při­da­nou hod­no­tou. Spe­ci­fické zaměření nemáme. Aktu­álně akce­le­ru­jeme pro­jekty z mnoha oblastí jako napří­klad ener­ge­tiky, IT, geolo­gie nebo slu­žeb. U pro­jektu se vždy zaměřujme na míru ino­vace a glo­bální poten­ciál.

V čom je Opi­fer iný od ďal­ších, pove­dzme podob­ných akce­le­rá­to­rov?

Zaměřu­jeme se na Early stage start-upy ve všech oblas­tech busi­nessu. Přih­lá­sit se k nám tak mohou lidé, kteří mají pou­hou vizi či zaji­mavý pro­jekt s glo­bál­ním poten­ciá­lem. Do tako­vého pro­jektu inves­tujme vlastní kapi­tál i kapi­tál našich par­tnerů, tudíž se stá­váme jeho sou­částí a tla­číme ho slo­pečně s týmem pros­třed­nic­tvím našeho know-how a kon­taktů na glo­bální trh. Pomůžeme tak pro­jektu pro­ra­zit do světa.

Ste oto­vo­rení aj iným star­tu­pom ako tým čes­kým?

Samo­zřejmě. Jsme Akce­le­rá­tor, který se zaměřuje na pro­jekty z celého světa. Úzce začí­name spo­lu­pra­co­vat s uni­ver­zi­tami v Srb­sku, Kosovu a Bosně. Momen­tálně máme v akce­le­rá­toru napří­klad pro­jekty z Rakouska, Rumun­ska či z Kolum­bie. Jsme ote­vření nápa­dům z jaké­ho­ko­liv koutu světa. Pro­jekty nás mohou oslo­vit pros­třed­nic­tvím for­mu­láře na našem webu, nebo přes email.

Skve­lou prí­le­ži­tos­ťou ako sa lep­šie pred­sta­viť star­tu­po­vej komu­nite, ale aj verej­nosti, je Pione­ers Unp­lug­ged, ktorý orga­ni­zu­jete v sep­tem­bri. U koho vzni­kol nápad dotia­hnúť do Brna Pione­ers?

Nápad vznikl již minulý rok a vze­šel od celého našeho týmu. Pře­mýš­leli jsme o tom, jak dostat do Brna akci světo­vého for­mátu. Pione­ers je svým kon­cep­tem přesně to, co jsme hle­dali.

Je potrebné oži­viť akcie podob­ného typu, ktoré tu pre­bie­hajú.

Přesně tak, a to byl také náš prvotní záměr. Oži­vit scénu. Zkost­na­tělých a nud­ných akcí podob­ného typu bylo dost! Je potřeba, aby se lidé skvěle bavili a z akce si odná­šeli kromě novým zku­še­ností i mnoho pozitv­ních emocí a zážitků.

Počul som, že to nie je úplne naj­ľah­šie. Ako to teda je naozaj?

Snadné to určitě není. Když jsme však oslo­vili vedení Pione­ersu ve Vídni s žádostí akci pořá­dat v Brně, dávalo jim to v rámci našich akti­vit ihned smysl. Následně jsme museli před­lo­žit kon­cept a obsah prog­ramu naší akce. Hodně jsme na tom zama­kali a poda­řilo se nám vytvo­řit nadu­paný prog­ram se zaji­ma­vými hosty z Evropy i ze světa, který vedení okam­žitě přes­věd­čil a stali jsme se ambas­sa­dory Pione­ersu.

O ako veľký Pione­ers sa tu vlastne jedná? Pamä­tám si akcie o pár desiat­kách, až po nie­koľko sto­viek ľudí. Akú náv­štev­nosť plánujete/očakávate vy?

Kon­cept Pione­ers Unp­lug­ged je cel­kově akce men­šího for­mátu. Já osobně jsem jich něko­lik nav­ští­vil a vždy tam bylo tak do 120 hostů. Jeli­kož skrom­nost není naší sil­nou strán­kou, pojali jsme to ve vět­ším. Jako místo pořá­daní se nám poda­řilo zajis­tit SONO cen­trum, jeden z nej­mo­der­něj­ších sálů a klubů v Evropě. Od 4. zaří je v pro­deji limi­to­taný počet 372 vstu­pe­nek.

To je už ozaj slušný počet. Vieš nám pre­zra­diť aj niake high­lighty, ktoré čakajú na účast­ní­kov eventu?

Každý z hostů, který se na akci před­staví, ať mlu­víme o pro­jek­tech z Evropy či ze světa nebo o zástup­cích glo­bál­ních firem. Pokud bych však měl být kon­krétní, tak jsme velice rádi za účast zahra­nič­ních hostů. Něk­teří za námi poletí i přes půl světa. Moha­med Hamdy, ředi­tel akce­le­rá­toru z Dubaje, který vlastní jeden z nej­sil­něj­ších Seed fondů, osobně před­staví Dubaj­ský akce­le­rá­tor a spo­lečně s ním při­letí i jejich dva nej­lepší pro­jekty. S pre­zen­tací o glo­bální výzvách vystoupí Vác­lav Muchna zakla­da­tel zná­mého Ysoftu a velice zají­mavé téma pro návš­těv­níky přip­ra­vil pre­zi­dent Evrop­ského Mic­ro­softu Jan Mühl­feit. Důle­ži­tou sou­částí prog­ramu bude před­sta­vení nové vzdělá­vací tech­niky za pomoci vir­tu­ální rea­lity pro školy budouc­nosti. Hudební apli­kace, která svou tech­no­lo­gií má velký poten­ciál dosáh­nout popu­la­rity Soundc­loudu a mnoho dal­ších zaji­ma­vých pro­jektů, které se mohou stát sou­částí našeho kaž­do­den­ního života.

Videl som, že na prog­rame je kopa zau­jí­ma­vých reč­ní­kov. Ako zlo­žité je dotia­hnúť týchto top ľudí na event?

Nej­těžší je, aby se sla­dili časově. Mnoho z nich tráví každý týden v jiné zemi a dostat je do Brna v jeden den není vůbec snadné. Vel­kou roli v jejich roz­ho­do­vání hraje blízká spo­lu­práce a par­tner­ství v rámci Akce­le­rá­toru Opi­fer. 

Bude mať celý event nejakú špe­ciálnu tému?

Prog­ram akce má široký obsah, aby se navš­těv­níci dozvěděli zají­ma­vosti z vícero směrů a oborů od nej­no­věj­ších ino­va­tiv­ních tech­no­lo­gií, kon­ceptů budouc­nosti a pou­ta­vého ztvár­nění vir­tu­alní rea­lity přes zají­ma­vosti a interní náh­led do pre­stiž­ního akce­le­rá­toru z Dubaje až po vědo­mosti a zku­še­nosti, které jim pře­dají úspěšní vizi­onáři a busi­ness­mani.

Mňa si už pre­sved­čil :), kde si viem zaob­sta­rať vstu­penku? A tá naj­lep­šia otázka, čo ma to bude stáť?

Vstu­penku je možné zakou­pit cez Eventb­rite. Pro ty, kdo nech­tějí pla­tit kar­tou online stačí ote­vřít mož­nost Other­Pa­y­men­tOp­ti­ons, zvo­lit Pay­Off­line a udělat regis­traci. Poté do emailu obdrží vstu­penky, které zaplatí na místě.

Na vašej stránke som čítal, že po evente plá­nuje aj after­party. Som si istý, že práve toto naj­viac zau­jíma väč­šinu z nás. Musím si doniesť plos­kačku alebo máte aj tam pre ľudí niečo pri­pra­vené?

After­party je samo­zřejmě velice důle­žitá :) SONO cen­trum je moderní klub s tím nej­lep­ším ozvu­če­ním a efekty. Atmo­sféra a zakon­čení celé akce bude jistě ve vel­kém stylu. Pro hosty budou k dis­po­zici dva bary, kde každý najde to své a díky par­tne­rům After­party je přip­ra­ven King­swood a Red­Bull zdrama.

Fan­tas­tické, už teraz sa teším na celú akciu. Posledné slová pre našich čita­te­ľov?

Přip­ra­vili jsme zaji­mavý prog­ram jak pro fanoušky tech­no­lo­gií tak i pro ty, kdo mají zájem se dozvědet a poznat ino­vace budouc­nosti, které budou sou­částí našeho kaž­do­den­ního života. Pione­ers Unp­lug­ged stejně jako následná After­party budou bez­po­chyby vel­ko­le­pou a skvělou akcí, kte­rou byste si neměli nechat ujít.

Budeme se na Vás tešit v Brně :)

Pridať komentár (0)