Mal Uber správ­ne nača­so­va­nie ale­bo doko­na­lú exe­kú­ciu výbor­né­ho plá­nu ?

Peter Lastovecký / 10. februára 2016 / Business

Posled­ných pár rokov počú­va­me od kaž­dé­ho dru­hé­ho pod­ni­kav­ca jed­no a to isté kli­šé: „náš nápad je ako Uber pre…“. Naše mobi­ly a smart­fó­ny sa sta­li diaľ­ko­vý­mi ovlá­dač­mi pre čokoľ­vek, po čom túži­me. Nakú­piť potra­vi­ny, vyprať šaty ale­bo osob­ný šofér sú len na ťuk­nu­tie ďale­ko. Uber spra­vil poriad­nu revo­lú­ciu medzi taxík­mi, mali by sme sa sna­žiť o podob­né aj v iných sme­roch ?

Prob­lém je v tom, že mno­hí sa ich sna­žia sle­po napo­dob­niť. Áno, prí­le­ži­tosť na vylep­še­nie odvet­via pomo­cou nových tech­no­ló­gií sa im nasky­tá veľ­ká, no to je iba časť cel­ko­vé­ho obra­zu. Čaro Ube­ru spo­čí­va v dvoch dôle­ži­tých veciach. Jed­nou je, že desať­ná­sob­ne vylep­ši­li pro­dukt, kto­rý tu už prak­tic­ky exis­to­val. Na dru­hú stra­nu to doká­za­li za zlo­mok nákla­dov a teda cena pre kon­co­vé­ho pou­ží­va­te­ľa moh­la isť rapíd­ne niž­šie. Dôle­ži­tá je syner­gia tých­to dvoch bodov.

Fenomén Uber pre X

foto: inc.com

Zabra­lo im to tri roky aby usku­toč­ni­li svoj plán. A síce, ako všet­ci dob­re vie­me, spus­ti­li svo­ju služ­bu čier­nych áut na požia­dav­ku. Vychy­ta­li prí­le­ži­tosť od začiat­ku a pri­tom bola ich služ­ba akým­si luxu­som. Potom v Júli roku 2012 si troš­ka poži­ča­li nápad od Lyf­tu a spus­ti­li UberX. Ten bol desať­krát lep­ší ako taxí­ky no stál viac. Dôle­ži­tým bolo až opä­tov­né spus­te­nie tej­to služ­by v Cali­for­nii za niž­šie ceny, s titul­kou: „Nový UberX: Lep­ší, rých­lej­ší a lac­nej­ší ako TAXI“.

Toto ich hes­lo dodr­žia­va­jú dodnes, no v roku 2013 boli len o 10% lac­nej­ší ako taxí­ky. O rok neskôr však doká­za­li stiah­nuť svo­ju ceno­vú výho­du až na 40% opro­ti sta­ro­mód­nej kon­ku­ren­cii. Tým­to si zís­ka­va­li ohrom­né množ­stvo priaz­niv­cov. To bola finál­na rana pre taxi­ká­rov. Uber doká­zal vyťa­žiť z dyna­mic­ké­ho obcho­du, mode­lu zdie­ľa­nej eko­no­mi­ky a prí­stu­pu k lac­né­mu kapi­tá­lu za úče­lom ras­tu na trhu. Zni­žo­va­nie cien bolo ako pri­lie­vať ben­zín do ohňa.

Tu sa dostá­va­me k ich biz­nis mode­lu „na požia­dav­ku“. Kedy výho­dou Ube­ru opro­ti kon­ku­ren­cii je aj to, že kým bež­ný, kla­sic­ký taxi­ká­ri sa svo­jej prá­ci venu­jú nie­ke­dy celé dni aj noci, a všet­ci vie­me, koľ­ko z toho času sedia len tak bez­cieľ­ne na par­ko­vis­kách. Vodi­či Ube­ru sa ponúk­nu prá­ve vte­dy, keď majú čas. Urči­te si náj­du neja­ké­ho pasa­žie­ra, teda nie sú cel­kom odká­za­ný na taký­to zdroj príj­mu.

Protest taxikárov proti Uberufoto: wikipedia.org

Chcel by som nie­čo, čo je pre mňa pohodl­nej­šie? Urči­te. Ale koľ­ko som ochot­ný zapla­tiť? Tí naj­bo­hat­ší môž­no zapla­tia aj 20€ za odvoz v doprav­nej špič­ke, ale takých ľudí nie je veľa. Nakoľ­ko sa teda zme­nia odvet­via, keď bude­te musieť na funkč­nosť svo­jej “on demand” app­ky pla­tiť dosť doprav­com na to, aby s vami spo­lu­pra­co­va­li, ale nie prí­liš veľa, aby si vašu služ­bu nemoh­li dovo­liť iba ľudia z vrch­né­ho 1%?

Postu­pom času doká­zal Uber zní­žiť ceny a pred­po­kla­dá sa, že všet­ky app­ky, kto­ré o sebe tvr­dia, že sú “Ube­rom pre X” sa budú o to sna­žiť tiež. Ich jedi­nou šan­cou je roz­rásť sa, využiť svoj dosah a pokú­siť sa pre­su­núť nákla­dy zo zákaz­ní­kov na malé pod­ni­ky, kto­ré ich služ­ba pod­po­ru­je.

K tomu aby ste vybu­do­va­li úspeš­ný biz­nis, ponúk­nuť pohod­lie nesta­čí a dokon­ca ani doko­na­lé nača­so­va­nie. Biz­nis musí dávať ľuďom hod­no­tu a ide­ál­ne im šet­riť penia­ze.

Uber voda

foto: iO.uber.com

Zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: uber.com

Pridať komentár (0)