Mal Uber správne nača­so­va­nie alebo doko­nalú exe­kú­ciu výbor­ného plánu ?

Peter Lastovecký / 10. februára 2016 / Business

Posled­ných pár rokov počú­vame od kaž­dého dru­hého pod­ni­kavca jedno a to isté klišé: „náš nápad je ako Uber pre…“. Naše mobily a smart­fóny sa stali diaľ­ko­vými ovlá­dačmi pre čokoľ­vek, po čom túžime. Nakú­piť potra­viny, vyprať šaty alebo osobný šofér sú len na ťuk­nu­tie ďaleko. Uber spra­vil poriadnu revo­lú­ciu medzi taxíkmi, mali by sme sa sna­žiť o podobné aj v iných sme­roch ?

Prob­lém je v tom, že mnohí sa ich sna­žia slepo napo­dob­niť. Áno, prí­le­ži­tosť na vylep­še­nie odvet­via pomo­cou nových tech­no­ló­gií sa im naskytá veľká, no to je iba časť cel­ko­vého obrazu. Čaro Uberu spo­číva v dvoch dôle­ži­tých veciach. Jed­nou je, že desať­ná­sobne vylep­šili pro­dukt, ktorý tu už prak­ticky exis­to­val. Na druhú stranu to doká­zali za zlo­mok nákla­dov a teda cena pre kon­co­vého pou­ží­va­teľa mohla isť rapídne niž­šie. Dôle­žitá je syner­gia týchto dvoch bodov.

Fenomén Uber pre X

foto: inc.com

Zabralo im to tri roky aby usku­toč­nili svoj plán. A síce, ako všetci dobre vieme, spus­tili svoju službu čier­nych áut na požia­davku. Vychy­tali prí­le­ži­tosť od začiatku a pri­tom bola ich služba akýmsi luxu­som. Potom v Júli roku 2012 si troška poži­čali nápad od Lyftu a spus­tili UberX. Ten bol desať­krát lepší ako taxíky no stál viac. Dôle­ži­tým bolo až opä­tovné spus­te­nie tejto služby v Cali­for­nii za niž­šie ceny, s titul­kou: „Nový UberX: Lepší, rých­lejší a lac­nejší ako TAXI“.

Toto ich heslo dodr­žia­vajú dodnes, no v roku 2013 boli len o 10% lac­nejší ako taxíky. O rok neskôr však doká­zali stiah­nuť svoju cenovú výhodu až na 40% oproti sta­ro­mód­nej kon­ku­ren­cii. Týmto si zís­ka­vali ohromné množ­stvo priaz­niv­cov. To bola finálna rana pre taxi­ká­rov. Uber doká­zal vyťa­žiť z dyna­mic­kého obchodu, modelu zdie­ľa­nej eko­no­miky a prí­stupu k lac­nému kapi­tálu za úče­lom rastu na trhu. Zni­žo­va­nie cien bolo ako pri­lie­vať ben­zín do ohňa.

Tu sa dostá­vame k ich biz­nis modelu „na požia­davku“. Kedy výho­dou Uberu oproti kon­ku­ren­cii je aj to, že kým bežný, kla­sický taxi­kári sa svo­jej práci venujú nie­kedy celé dni aj noci, a všetci vieme, koľko z toho času sedia len tak bez­cieľne na par­ko­vis­kách. Vodiči Uberu sa ponúknu práve vtedy, keď majú čas. Určite si nájdu neja­kého pasa­žiera, teda nie sú cel­kom odká­zaný na takýto zdroj príjmu.

Protest taxikárov proti Uberufoto: wikipedia.org

Chcel by som niečo, čo je pre mňa pohodl­nej­šie? Určite. Ale koľko som ochotný zapla­tiť? Tí naj­bo­hatší môžno zapla­tia aj 20€ za odvoz v doprav­nej špičke, ale takých ľudí nie je veľa. Nakoľko sa teda zme­nia odvet­via, keď budete musieť na funkč­nosť svo­jej “on demand” appky pla­tiť dosť doprav­com na to, aby s vami spo­lu­pra­co­vali, ale nie prí­liš veľa, aby si vašu službu nemohli dovo­liť iba ľudia z vrch­ného 1%?

Postu­pom času doká­zal Uber zní­žiť ceny a pred­po­kladá sa, že všetky appky, ktoré o sebe tvr­dia, že sú “Ube­rom pre X” sa budú o to sna­žiť tiež. Ich jedi­nou šan­cou je roz­rásť sa, využiť svoj dosah a pokú­siť sa pre­su­núť náklady zo zákaz­ní­kov na malé pod­niky, ktoré ich služba pod­po­ruje.

K tomu aby ste vybu­do­vali úspešný biz­nis, ponúk­nuť pohod­lie nestačí a dokonca ani doko­nalé nača­so­va­nie. Biz­nis musí dávať ľuďom hod­notu a ide­álne im šet­riť peniaze.

Uber voda

foto: iO.uber.com

Zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: uber.com

Pridať komentár (0)