Marián Pav­lo­vič: Víno je o emó­cii a zážitku

Miriam Zapletalová, People of Bratislava / 19. marca 2017 / Rozhovory

zdroj: Miriam Zapletalová

V dneš­nej upo­náh­ľa­nej dobe je dôle­žité vedieť sa nie­kedy zasta­viť, obzrieť sa a uve­do­miť si, aké šťas­tie máme. Upria­miť pozor­nosť na malič­kosti, ktoré nám robia radosť a tešiť sa z nich. Sna­žiť sa zame­ria­vať na to, čo je dobré a hľa­dať pozi­tíva v kaž­dom dni. Dôle­ži­tým je robiť to, čo vás baví, dať do toho všetko a zdo­lá­vať pre­kážky. Či už ste začí­na­júci ume­lec, some­liér alebo pod­ni­ka­teľ, ak do toho dáte srdce, máte na všetko a môžete byť naj­lepší.

Si člo­vek, z kto­rého vyža­ruje zanie­te­nosť a vášeň pre víno. Kde tvoja kari­éra some­li­éra začala?

Od ukon­če­nia štú­dia som začal pra­co­vať v gas­tro­nó­mii. Pôso­be­nie v zahra­ničí mi pri­nieslo množ­stvo skú­se­ností a roz­ší­rený obzor v tomto odvetví. Postu­pom času som čoraz viac pri­chá­dzal na chuť vínu. Táto téma ma stále viac a viac bavila, až pri­šiel moment, kedy som si pove­dal, že sa jej chcem veno­vať viac. Zis­til som, že oblasť vína je krásna a člo­vek sa pri nej učí celý život. Všetko pod­statné sa deje na ces­tách za vínom, alebo priamo v pohári vína. Dnes pra­cu­jem pre spo­loč­nosť Wine Expert, ktorú vedie skvelý člo­vek a hlavne skú­sený some­liér Dávid Win­ter.

Vieš nám pri­blí­žiť prácu some­li­éra? O čom podľa teba je? 

Práca some­li­éra je o pro­fe­si­ona­lite a vytvo­rení neopa­ko­va­teľ­ného zážitku. Navo­diť správnu atmo­sféru a vyča­riť úsmev na tvári ľudí, bez ohľadu na to, aký majú práve deň. Vždy upra­vený, ochotný pomôcť a pora­diť. Je to aj o pokore a neko­neč­nom vzde­lá­vaní sa. V tomto je práca some­li­éra špe­ci­fická a krásna – nikdy nebu­deme vedieť všetko, ale kaž­dým dňom sa k tomu môžeme pri­blí­žiť. Je to záro­veň o pra­vi­del­nom degus­to­vaní a spoz­ná­vaní nových vín, vinárs­tiev či tech­no­ló­gií. Tak­tiež o spoz­ná­vaní iných gas­tro­no­mic­kých chutí ako napr. kávy, koňa­kov či slo­ven­ských des­ti­lá­tov. Dôle­ži­tým je tiež ces­to­va­nie a spoz­ná­va­nie vinár­skych oblastí. Raz vidieť je viac ako 100-krát počuť a ten záži­tok vám už nikto nezo­be­rie.

Miriam Zaple­ta­lová

Ako ľudia vní­majú víno dnes? 

Veľmi ma teší, že ľudia pre­ja­vujú záu­jem a chcú sa dozve­dieť o víne niečo viac. Svedčí o tom aj množ­stvo degus­tá­cii v našej vino­téke Wine Expert v Záhor­skej Bys­trici. Nie je to len o pití vína ako takého, ale hlavne o emó­cii a zážitku. Už to nie je len o dvoch troch odro­dách ako napr. Caber­net Sau­vig­non či Char­don­nay, ale ľudia sa často zau­jí­majú o kva­litné a menej známe odrody ako napr. novoš­lach­tence Dunaj, Devín, Noria a veľa iných. Obja­vujú tak nové chute vín. Každé víno má svoj prí­beh, kto­rému pred­chá­dza dlhá cesta. Veľa ľudí roz­li­šuje víno podľa toho či im chutí alebo nie. Čo je v pod­state správne, pre­tože každé víno je nie­čím špe­ci­fické a treba ho piť podľa pocitu a atmo­sféry.

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na People of Bra­ti­slava.”

Má Slo­ven­sko kva­litné vína, ktoré môžu kon­ku­ro­vať sve­to­vým znač­kám?

Z vlast­ných skú­se­ností viem, že slo­ven­ské vína chu­tia nie­kto­rým ľuďom viac ako zahra­ničné. Z hľa­diska his­tó­rie či klímy však tým naj­kva­lit­nej­ším vínam a naj­väč­ším vinár­skym oblas­tiam kon­ku­ro­vať nevieme. V nie­kto­rých vínach sme však kon­ku­ren­cie­schopní celému svetu čomu nasved­čuje aj fakt, že slo­ven­ské vína tento rok zís­kali až 48 medajlí na pre­stíž­nej sve­to­vej súťaži v Paríži (Vina­lies Inter­na­ti­ona­les 2017).V ružo­vých vínach sme z môjho pohľadu top trieda vo svete. Dovo­lím si tvr­diť, že málo­kde na svete vedia vyro­biť lep­šie ružové víno ako práve u nás na Slo­ven­sku.

Miriam Zaple­ta­lová

Pra­cu­ješ vo víno­téke Wine Expert, na čo sa špe­cia­li­zu­jete? 

Dis­tri­bu­ujeme vína po celom Slo­ven­sku, a zabez­pe­ču­jeme, import a export do zahra­ni­čia. Orga­ni­zu­jeme zážit­kové degus­tá­cie v men­šom počte ľudí, ktoré sú v pria­mom kon­takte so some­li­é­rom. V našom port­fó­liu máme pre­važne Slo­ven­ské vína, kde pre­zen­tu­jeme hlavne malé vinár­stva s limi­to­va­nou pro­duk­ciou z rôz­nych regi­ó­nov Slo­ven­ska a čoraz viac kva­lit­ných zahra­nič­ných vín. Máme vino­téku Wine Expert v Záhor­skej Bys­trici, ktorá je záro­veň wine barom, kde pra­cu­jeme pod skú­se­ným some­li­é­rom Dávi­dom Win­te­rom. Tak­tiež pre­zen­tu­jeme vína a viná­rov v našej relá­cii Maj­stri vín, ktorú si môžete pozrieť na našej ofi­ciál­nej face­book stránke. Sna­žíme sa ces­to­vať, spoz­ná­vať vinár­ske regi­óny a nav­šte­vo­vať výni­močné degus­tá­cie, ktoré nás stále posú­vajú vpred.

V Bra­ti­slave pôso­bíš už viac ako osem rokov. Čo ti napadne ako prvé, keď sa povie Bra­ti­slava?

Mesto s veľ­kým poten­ciá­lom, s množ­stvom talen­to­va­ných ľudí, skve­lých pro­jek­tov a dob­rým fee­lin­gom. Tak­tiež začia­tok mojej kari­éry. Pamä­tám si deň, keď som pri­šiel z Viedne, v kto­rej som pôso­bil, zahľa­del som sa na náb­reží pri Euro­vei na ľudí okolo seba, ktorí si uží­vali komu­ni­ká­ciu medzi sebou a vychut­ná­vali dobré jedlo, kávu či vínko.

Miriam Zaple­ta­lová

Máš nejaké obľú­bené miesto, kam rád cho­díš? 

Veľmi sa mi páči atmo­sféra sta­rého mesta, terasy, cva­ka­nie foto­apa­rá­tov turis­tov či pre­vádzky, ktoré ponú­kajú skvelý gas­tro­no­mický záži­tok. Veľmi rád sa prej­dem úzkymi ulič­kami, vychut­nám dobrú zmrz­linu a načer­pá­vam ener­giu. Bra­ti­slava má veľa pek­ných miest, určite medzi ne patrí aj Železná stud­nička, kde si člo­vek môže dobre zabe­hať.

Mys­líš, že Bra­ti­slava je dob­rým mies­tom pre život?

Určite áno, ak je člo­vek šikovný a ambi­ci­ózny, tak si tu život vie pekne zaria­diť. Je tu veľa mla­dých ľudí zanie­te­ných pre svoju prácu a obja­vujú sa stále nové talenty. Ponúka veľa mož­ností pre kul­túru a oddych. Mys­lím si, že je tu všetko čo člo­vek potre­buje, avšak stále sa dá veľa vecí vylep­šo­vať.

Je niečo čo by si chcel ľuďom v Bra­ti­slave odká­zať?

Mys­lite pozi­tívne a vážte si miesto, kde žijete. Buďte šťast­nejší a neroz­mýš­ľajte stále či je lepší život v Ame­rike, vo Viedni, Aus­trá­lii alebo nie­kde inde. Nepo­ze­rajte na šta­tis­tiky na sociál­nych sie­ťach, ale uží­vajte si daný moment a krásu, ktoré ponúka mesto v kto­rom žijete. Neza­bud­nite, zasta­viť sa je nie­kedy viac, ako by sa zdalo. Naprí­klad pri pohári dob­rého vínka.

Miriam Zaple­ta­lová

Ria­diš sa vo svo­jom živote neja­kým mot­tom?

Každý deň nám život pri­náša nové výzvy a mož­nosti a je len na nás, ako sa ich cho­píme. V jeden večer som robil degus­tá­ciu pre via­cero sku­pín ľudí, ktoré sa navzá­jom nepoz­nali. Počas degus­tá­cie sa z nich stala jedna úžasná sku­pina, z kto­rej vyža­ro­vala spo­koj­nosť a uží­vali si tento večer naplno. Po skon­čení sa nepres­tali roz­prá­vať a bolo vidieť, že medzi nimi panuje skvelá atmo­sféra. Pri odchode som si našiel dva odkazy, ktoré ma nesmierne pote­šili až dojali. Na záver by som chcel pove­dať, že každá práca má svoje pre a proti, no ja čoraz viac zis­ťu­jem, že som si lep­šiu prácu nemo­hol priať. Jedno „Ďaku­jem“ zna­mená viac, ako by sa mohlo zdať. Takéto dni a momenty sú mojím hna­cím moto­rom. Víno je pros­trie­dok, ktorý ľudí spája a robí ich šťast­nej­šími. Aby sme aj v období, kedy nie sme naj­šťast­nejší našli trošku radosti. Pra­jem všet­kým pekný a úspešný deň.

zdroj: People of Bra­ti­slava

Pridať komentár (0)