Mark Zuc­ker­berg pred­po­vedá budúc­nosť!

Peter Lastovecký / 7. júla 2015 / Tools a produktivita

Podľa Marka bude naša budúc­nosť plná ume­lej inte­li­gen­cie, tele­pa­tie a vir­tu­ál­nej rea­lity. Svoje názory uvie­dol nedávno na svo­jej fb pro­file, kde odpo­ve­dal na otázky fanú­ši­kov.

Takéto tvr­de­nia sa môžu na prvý pohľad zdať pre­hnané, no pri­kláňa sa k ním mnoho ved­cov či futu­ris­tov. Koniec kon­cov, potrebné tech­no­ló­gie sa pomaly začí­najú obja­vo­vať už dnes.

Pošlite myš­lienky dru­hej osobe

Mnoho tech­no­ló­gií sa dnes sústredí na skva­lit­ne­nie komu­ni­ká­cie a na vybu­do­vaní lep­šieho zážitku. Je možné, že s takto nasta­ve­ným tren­dom o chvíľu necháme smart­fóny vo vrec­kách a budeme sa roz­prá­vať iba silou mysle. Ray Kur­zweil, známy infor­ma­tik a futu­rista, tvrdí, že už čoskoro budeme vedieť napo­jiť naše mozgy na cloud a takto komu­ni­ko­vať, vraj za pomoci malých DNA robo­tov. Veď už teraz vieme s pomo­cou špe­ciál­nej čiapky pove­dať počí­taču bez slov Áno alebo Nie.

Počí­tač opi­su­júci obrázky

Mark pred pár týžd­ňami zve­rej­nil video, na kto­rom o nie­čom podob­nom roz­práva ria­di­teľ odde­le­nia ume­lej inte­li­gen­cie vo Face­bo­oku, Yann LeCun. Hovo­ril, že sa sna­žia zme­niť spô­sob akým počí­tač dokáže pocho­piť dáta vo forme obráz­kov alebo videa. Obdobná tech­no­ló­gia sa už pou­žíva pri facial-recog­ni­tion sys­té­moch (roz­poz­ná­va­nie tváre) v pou­lič­ných kame­rách vo väč­ších mes­tách, ban­ko­ma­toch, ale už dlho aj na samot­nom Face­bo­oku, kde algo­rit­mus vie sám roz­poz­nať tvár na fotke. Zuc­ker­berg hovorí, že pra­cujú na sys­téme, ktorý by doká­zal iden­ti­fi­ko­vať všetky pred­mety zachy­tené na fotke či videu. Ďalej je už len potrebné, aby sys­tém aj pocho­pil význam toho, čo uvidí.

Inter­net pre kaž­dého

Pro­jekt s náz­vom Internet.org už istú dobu nie je žiadne tajom­stvo. Ide o ini­cia­tívu pri­po­jiť k sieti aj ľudí, ktorý žijú ďaleko od civi­li­zá­cie bez mož­nosti využiť napr. Wi-Fi sig­nál. Face­book pra­cuje na lase­ro­vom sys­téme, ktorý by doká­zal pre­ná­šať dáta naprí­klad z lie­ta­diel či dro­nov. Prvý dron, ktorý mal roz­pä­tie krí­del väč­šie ako Boeing 737 už má za sebou prvý tes­to­vací let.

Imu­nita voči cho­ro­bám

Známý fyzik, Ste­ven Hawking sa opý­tal Marka: „Ja by som chcel prísť na zjed­no­tenú teóriu gra­vi­tá­cie a iných síl, na akú veľkú vedeckú otázku by si rád poznal odpo­veď ty ?“ Zuc­ker­berg, známy tým že je fas­ci­no­vaný ľuďmi pove­dal: „Mňa naj­viac zau­jí­majú ľudia a ich životy. Takže naprí­klad nájsť niečo, čo by nám umož­nilo žiť večne? Ako vylie­čiť cho­roby? Ako fun­guje náš mozog a ako dosiah­nuť, aby sme sa za život doká­zali toho naučiť milión krát viac ?“ Zas a znova nám odpo­veď ponúka špič­ková výpoč­tová tech­nika, počí­tače navrhu­júce a plá­nu­júce liečbu leuke­mic­kých pacien­tov. Ďalej sa pred­po­kladá, že počí­tače s dosta­toč­ných výpoč­to­vým výko­nom by mohli skú­mať mili­óny ľudí, ana­ly­zo­vať ich symp­tómy a tak zís­kať chý­ba­júce infor­má­cie o jed­not­li­vých cho­ro­bách.

Pre­sťa­hujme sa do vir­tu­ál­neho sveta

Ide samoz­rejme o tech­no­ló­giu vir­tu­ál­nej rea­lity. Face­book v roku 2014 odkú­pil za ohromnú sumu (2 miliardy) Ocu­lus Rift a naďa­lej ho vylep­šuje. Podľa Marka budeme mať čoskoro všetci podobné zaria­de­nia pri sebe denne, budú to skôr oku­liare s roz­ší­re­nou rea­li­tou, tie nám budú pomá­hať lep­šie zachy­tiť a vní­mať svet okolo seba a najmä zdie­ľať zážitky s našimi zná­mymi (ako inak než cez Face­book).

zdroj: The Next Web

Pridať komentár (0)