Máš inovatívny nápad? Prihlás sa do medzinárodného programu Playpark Bratislava!

Zuzana Kotuliaková / 13. marca 2018 / Lifehacking

zdroj: archív Playpark
  • Čo je Pla­y­park Bra­ti­slava?
  • Čí­taj ďa­lej a do­zvieš sa

 Pla­y­park Bra­ti­slava je miesto pre roz­voj pod­ni­ka­teľ­ských ná­pa­dov a zruč­ností bu­dú­cich pod­ni­ka­te­ľov z rôz­nych ob­lastí, ako na­prí­klad nové tech­no­ló­gie, ino­va­tívne pro­dukty, služby, či so­ciálne ino­vá­cie. Túto mož­nosť Pla­y­park po­núka bez­platne až 15 vy­bra­ným účast­ní­kom po dobu 6 me­sia­cov, najb­liž­šie od ap­ríla do sep­tem­bra 2018. Pla­y­parky sú jed­nou z hlav­ných ak­ti­vít v rámci me­dzi­ná­rod­ného pro­jektu CE­RIe­con a ok­rem Bra­ti­slavy fun­gujú tiež v ďal­ších 6 re­gi­ó­noch EÚ v Česku, Chor­vát­sku, Ne­mecku, Poľ­sku, Ra­kúsku a Ta­lian­sku.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (3)
zdroj: ar­chív Pla­y­park

Čo si mám pod tým pred­sta­viť?

Kon­krétne Ti vie Pla­y­park Bra­ti­slava po­núk­nuť:

– miesto pre roz­voj Tvojho pod­ni­ka­teľ­ského ná­padu na 6 me­sia­cov v co-wor­kin­go­vom pries­tore Uni­ver­zit­ného tech­no­lo­gic­kého in­ku­bá­tora STU (InQb)

– 7 prak­tic­kých works­ho­pov pod­ni­ka­teľ­ských zruč­ností, ktoré Ti po­môžu pre­ta­viť Tvoju myš­lienku do pod­ni­ka­teľ­ského plánu a pre­zen­to­vať ju pred in­ves­to­rom

– ne­twor­king v rámci me­dzi­ná­rod­nej siete Pla­y­par­kov v 7 kra­ji­nách EÚ

– 5-dňový štu­dijný po­byt v par­tner­skom Pla­y­parku v Kra­kove

– osobný men­to­ring a mnohé iné

Dvaja na­jús­peš­nejší účast­níci do­stanú mož­nosť pre­zen­to­vať svoj pod­ni­ka­teľ­ský ná­pad na me­dzi­ná­rod­nom pit­ching evente „CE­RIe­con Star­tup Fi­nals“ v Be­nát­kach v sep­tem­bri 2018!

Traja na­jús­peš­nejší účast­níci do­stanú in­di­vi­du­álne po­ra­den­stvo v roz­sahu 10 ho­dín na účast­níka v ob­lasti ďal­šieho roz­voja pod­ni­ka­nia od skú­se­ného men­tora podľa vlast­ného vý­beru.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (3)
zdroj: ar­chív Pla­y­park

Ako sa mô­žem za­po­jiť do prog­ramu?

Ak máš ino­va­tívny ná­pad z ob­lasti eko­no­mic­kých a so­ciál­nych ino­vá­cií a si štu­dent stred­nej alebo vy­so­kej školy, ab­sol­vent vy­so­kej školy alebo bu­dúci pod­ni­ka­teľ, mô­žeš sa za­pí­sať do dru­hej tré­nin­go­vej pe­ri­ódy do 15.4.2018 TU.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (3)
zdroj: ar­chív Pla­y­park

Čo chystá Pla­y­park Bra­ti­slava najb­liž­šie?

Ešte pred za­čiat­kom dru­hej pe­ri­ódy je na­plá­no­vaný 2-dňový works­hop s náz­vom „SPE­CIAL PLA­Y­PARK WORKS­HOP – IDEA GE­NE­RA­TION LAB” za­me­raný na roz­voj ino­vač­ného mys­le­nia pre tých, ktorí chcú za­čať pod­ni­kať, ale za­tiaľ ne­majú ná­pad alebo už ná­pad majú a chcú ho po­sú­vať ďa­lej. Works­hop zá­ro­veň bliž­šie pred­staví, čo po­núkne 2. tré­nin­gová pe­ri­óda Pla­y­parku Bra­ti­slava svo­jim bu­dú­cim účast­ní­kom. Prvý deň works­hopu bude viesť skú­sený lek­tor a men­tor An­drej Ry­bo­vič, ktorý sa ve­nuje roz­voju pod­ni­ka­nia a ra­dil pri roz­behu via­ce­rých star­tu­pov. Druhý deň works­hopu prídu o svo­jich za­čiat­koch, zly­ha­niach aj úspe­choch po­roz­prá­vať 2 úspešné star­tupy: Robo Uhrín – spo­lu­za­kla­da­teľ Gett­palu a Mi­chal Vav­rík – za­kla­da­teľ Kom­pos­tuj.me

Na Idea Ge­ne­ra­tion Lab, ktorý sa usku­toční 19. a 20. marca v pries­to­roch Pla­y­parku Bra­ti­slava na pôde Uni­ver­zit­ného tech­no­lo­gic­kého in­ku­bá­tora STU InQb v Bra­ti­slave sa mô­žeš pri­hlá­siť TU.

Po­zrite sa ako vy­ze­rali prvé mez­di­ná­rodné „CE­RIe­con Star­tup Fi­nals – Pitch & Play Time“ v Stutt­garte TU!

Pridať komentár (0)