Matej Zrebný: Chceme byť inšpi­rá­ciou pre Slo­vá­kov, ktorí budú točiť vines

Martin Bohunický / 16. júna 2016 / Rozhovory

Z ničoho nič je hitom slo­ven­ského Face­bo­oku mladý cha­lan, kto­rého krátke videá, alebo “vines”, bavia snáď všet­kých. Matej Zrebný si pre­šiel cez ťažké začiatky a dnes môže byť prie­kop­ní­kom for­mátu krát­kych videí na Slo­ven­sku.

Ahoj Matej, ako ide robota?:)

Zdra­vím ťa, momen­tálne zaží­vam naj­lep­šie obdo­bie života, takže sa nemám na čo sťa­žo­vať.

Z ničoho nič si sa stal zná­mou inter­ne­to­vou osob­nos­ťou. Na Face­bo­oku točíš tzv. “vines” a ľudia sa po nich idú zbláz­niť, aké to je mať zrazu toľko pozor­nosti?

Mys­lím si, že som sa ešte nestal inter­ne­to­vou osob­nos­ťou. Aku­rát ma začalo evi­do­vať a spoz­ná­vať viac ľudí a zís­kali sme naraz veľa fanú­ši­kov, kto­rých bavia naše videá. Chcem to ale určite dopra­co­vať s tými vide­ami čo naj­ďa­lej, takže možno za nejaký čas ti poviem aké je to byť inter­ne­to­vou osob­nos­ťou :D

Pozor­nosť na moju osobu sa určite zvý­šila. Veľa­krát sa mi už stalo, že mi ľudia pove­dali, že som im nejaký pove­domý alebo, že videli videá. Hlavne nás posu­nulo dosť, že sa ku mne pri­dali herec a dab­lér Lukáš Frlajs, ktorý robí po novom réžiu v našich vide­ách a Gab­riela Valen­to­vi­čová, ktorá mi rieši sty­ling a z časti aj pro­duk­ciu + nám ešte dosť pomáha Adam Surma a Pat­rik Haj­duk. Tím bol základ, lebo nedalo sa všetko rie­šiť, keď v kaž­dom jed­nom hrám.

V úvode a v celom roz­behu mi naj­viac pomohli Jakub Jani­čík, Adam Surma a Aďka Hyl­lová, s kto­rými som to celé dal dokopy a oni jediní boli za to usku­toč­niť vtedy ešte bláz­nivý nápad — začať točiť vines na štýl Ame­riky, čo im nikdy neza­bud­nem. Ľudia, s kto­rými začí­naš sú tí naj­cen­nejší, lebo ti veria hneď v začiat­koch, aj keď sme na to dostá­vali nie­kedy fakt neprí­jemné názory. V nových vide­ách sa už moc nevys­ky­tujú, lebo som sa pre­sťa­ho­val do BA a taž­šie sa to rieši, ale určite ich ešte v neja­kom tom videjku uvi­díte.

Sila empa­tie“Vzťahy typu ako…” w/ Simona Kol­lá­ro­vá­Fol­low – > www.instagram.com/matejzrebny Like –> Matej Zreb­nýS­nap –> matejzrebnyLike/Comment/Share — Thanks (HD)

Posted by Matej Zrebný on Mon­day, 4 Janu­ary 2016

Viem o tebe, že máš reklamku na foto, video a eventy. Sú tieto videá nástro­jom, ako zvý­šiť o sebe pove­do­mie? Alebo len zaba­viť a vybu­do­vať si meno? 

Jasné. MyWay Agency. To je vlastne základ, bez kto­rého by som nič neto­čil. Lebo keď chceš niečo dobre nato­čiť, potre­bu­ješ skills a ja som mal výhody, že sa toče­ním živím už pár rokov, takže som bol vo svo­jom živle. No ale možno by som pre­šiel k začiat­kom. Ľudia nás za to odsu­dzo­vali. Pýtali sa prečo to robíme, nechá­pali. Mali sme istý zástup ľudí, čo ich to bavilo, no bolo veľa ľudí hlavne zmä­te­ných, lebo z ničoho nič sme začali robiť štýl humoru, ktorý na Slo­ven­sku vôbec nebol známy.

Neskôr sme pri­tvr­dili na obra­zo­vej kva­lite a začali sa mi ozý­vať ľudia skrze vines, že ich videli a chceli by nato­čiť reklamu atď. Napo­sledy ma dosť poba­vila jedna situ­ácia, kedy mi kamoška ponúkla kšeft, že firma, v kto­rej pra­cuje potre­buje niečo nato­čiť / nafo­tiť. Vysta­vil som cenovú ponuku a pove­dala, že mi dá vedieť. Na druhý deň mi napí­sala, že prišla s mojím návrhom k vede­niu a všetci sa začali smiať, že ma poznajú, že si idú moje videá a že určite chcú aby som pre nich robil. :D Takže ono sa to nezdá, ale dostali sme to k tým ľuďom a idú si to aj star­šie gene­rá­cie. Veľa­krát sa mi už stalo, že mi nejaký ľudia napí­sali, že pri­stihli rodi­čov ako sle­dujú naše videá.

Roz­umná dis­ku­sia“Ako u(s)pokojiť pria­teľku, keď má svoje dni, alebo keď vieš, že najb­liž­šie dni budú ťažké.” (Označ do komentu svoju pria­teľku alebo pria­teľa, kto­rému to bude možno tro­chu pove­domé :D )Fol­low – > www.instagram.com/matejzrebny Like –> Matej Zreb­nýS­nap –> matejzrebnyLike/Comment/Share — Thanks (HD)

Posted by Matej Zrebný on Sun­day, 13 Decem­ber 2015

Je reálne, aby sa cez vines Slo­vá­kom darilo zará­bať, tak ako naprí­klad nie­ktorí you­tu­beri?

Reálne to určite je. Pre­mýš­ľam veľmi často pre­su­núť to na you­tube a zará­bať na vide­niach, no ešte čakám na väčší boom. Momen­tálne nemáme z toho finančné pros­triedky, no za krátky čas sme ale stihli zozbie­rať spon­zo­rov ako Red­bull, Gol­die Vision (značka, čo oblieka EGA), Fit UP, Dnes Nosím, Roof­top, ktorý nám poskytli zadarmo ich pro­dukty a pro­pa­gá­ciu výme­nou za reklamu. Rie­šime aj veľa ďal­ších par­tne­rov a spon­zo­rov, no nech­cem nič písať, kým to nie je isté. Čiže pro­duct pla­ce­ment je jediná forma, z čoho momen­tálne vieme ťažiť teraz aj v budúc­nosti a využí­vajú ju aj všetci You­Tu­beri.

V zahra­ničí exis­tuje nie­koľko osob­ností, kto­rým sa to darí cel­kom slušne. Tvoja tvorba pre­kro­čila hra­nice a baví už aj ľudí v Čechách. Nepre­mýš­ľal si, že kon­ten­tom v anglič­tine by si vedel oslo­viť násobne väč­šie pub­li­kum a zaro­biť si nejaké to euro?

Hlavne, čo chcem teraz docie­liť je to, aby som oslo­vil ľudí na Slo­ven­sku a v Čechách. Vines sme pri­niesli (v tejto forme a v štýle, ktorí beží v Ame­rike) k nám ako prví, tak chcem aby sme boli my, kto im ukáže pravú silu vines. Je jasné, že nejakí You­tu­beri točili nejaké mini vines aj pred tým, ale môžem s čis­tým sve­do­mím pove­dať, že ak sa nie­kedy vines roz­ší­ria na Slo­ven­sku ako napr You­Tube, tak si budem môcť pove­dať, že sme tu boli prví a dúfam, že budeme inšpi­rá­ciou pre ľudí a roz­behne sa to tu vo väč­šom. Čo sa ale týka sveta určite je veľa videí, ktoré by poba­vili aj iné kra­jiny, preto sme k nie­kot­rým dali aj titulky. Len celo­sve­tovo sa to šíri ťaž­šie. Musí to byť fakt silný viral, ktorý zazdieľa tak­mer každý.

Matej Zrebný VINES Com­pi­la­tion Janu­aryMatej Zrebný VINES Com­pi­la­tion Janu­ary + BONUS —> “Označ do komentu nie­koho, kto sa rád smeje :D “(Plné ver­zie videí pozri tu –> https://www.facebook.com/MatejZrebny/videos ) w/ Simona Kol­lá­rová / Lukáš Frlajs / Gab­riela Fac­tory / Bar­bora Vin­cú­rová — Zja Model Mana­ge­ment / Sto­ned Cocks / Adam Surma / Pat­rik Haj­duk / Jakub Jani­čík

Posted by Matej Zrebný on Mon­day, 1 Feb­ru­ary 2016

Čo si vôbec o tomto trhu — zará­baní pro­stred­níc­tvom video kon­tentu mys­líš? Máš nejakú obľú­benú osob­nosť, resp. nie­koho, kto ťa pri tvorbe inšpi­ruje?

Inšpi­ruje ma určite každý jeden člo­vek, ktorý sa začal živiť nie­čím, čo miluje. Na Slo­ven­sku naj­viac spo­lu­pra­cu­jem s You­Tu­be­rom Expl0i­te­dom, s kto­rým sa už poznam nejaký ten pia­tok a v znač­nej miere ma aj on inšpi­ro­val, keď som sa sním viac stre­tá­val, tak som sa naho­dil na tu You­Tube vlnu a nie darmo sa hovorí, že s kým si taký si. Plá­nu­jeme spolu teraz viac vecí, takže sa určite máte na čo tešiť. Pomaly začí­nam dostá­vať pozvánky na eventy, kde sú aj ostatní You­Tu­beri, takže ide to veľmi dob­rým sme­rom. Z Ame­riky si idem naj­viac King Bacha, ktorý ma inšpi­ro­val v úpl­nom začiatku a cez neho som sa zozná­mil s vines už dáv­nej­šie, ale nepo­hr­d­nem ani ostat­nými zná­mymi vinermi.

Trú­faš si aj na obsiah­lej­šiu tvorbu, možno krátky film?

Veľa ľudí sa ma to pýta, no možno neskôr. Teraz je dosť časovo náročné nato­čiť vôbec jeden vine. Chceme ich pri­dá­vať pra­vi­delne aspoň jeden za týž­deň, aby nám neupadla akti­vita, ale zase aby sme si stále držali kva­litu. Už si moc nemô­žeme dovo­liť dať von zlú vec. Plá­nu­jeme do toho zapo­jiť aj ďalej zná­mych ľudí. Fakt ideme do toho naplno, ale znova nech­cem moc pre­zrá­dzať, kým to nie je isté.

Pre­zraď, čo z tvo­jej tvorby je tvo­jim favo­ri­tom?:)

Tak tu nie je moc čo rie­šiť. Štu­dent­ské video, ktoré zdie­lali skoro všetky den­níky na SVK a má 800 tisíc videní, bol fakt viral a mal mega úspech, pre­tože sa v tom našiel každý štu­dent. Sami sme neve­deli, že sa to tak chytí. Vedeli sme, že to môže zau­jať, ale určite nie až takto. Týmto videom sme vystre­lili a pri­dalo sa veľmi veľa ľudí na fan­page. Máme v pláne točiť viac vecí, kde budú zná­zor­nené typické vlast­nosti ľudí a hlavne nás Slo­vá­kov. Rád dávam na koniec videa nejaké “odveci” nada­bo­vané “ponau­če­nie”, ktoré vždy dabuje herec Lukáš Frlajs. Nor­málne dabuje filmy čo fičia v telke a v kine, takže je to počuť. Ľudia si to cel­kom obľú­bili a začí­name si už for­mo­vať náš ruko­pis.

Príp­rava na skúšky“Keď je všetko zau­jí­ma­vej­šie ako uče­nie.” :D (Označ do komentu neja­kého štu­denta :D)Follow – > www.instagram.com/matejzrebny Like –> Matej Zreb­nýS­nap –> matejzrebnyLike/Comment/Share — Thanks (HD)w / Bar­bora Vin­cú­rová , Adam Surma , Pat­rik Haj­duk , dabing: Lukáš Frlajs

Posted by Matej Zrebný on Thurs­day, 7 Janu­ary 2016

Čo by si pora­dil ľuďom, ktorí by ťa chceli nasle­do­vať a tvo­riť podobný obsah?

Určite skú­šajte a točte. Nene­chajte sa hlavne odra­diť. Chvíľu vám potrvá kým sa to dostane do takého štá­dia, že to ľudia naozaj oce­nia. Ani neviete koľ­ko­krát som sa chcel na začiatku na to vykaš­lať, že to nemá zmy­sel a pove­dal som si, že pre­stá­vam. No čo sa týka našich videí, tak stále máme vo vide­ách veľa chýb a nemáme úplne domys­lené scény. Viem o tom a budeme sa sna­žiť to stále vylep­šo­vať. Či už fil­mový look alebo herecké výkony a pre­pra­co­va­nejší sce­nár. Na záver len dodám, že ďaku­jem všet­kým her­com, ktorí sa kedy zúčast­nili našich natá­čaní a pris­peli tak k tvorbe videí. Bolo vás viac a všet­kých si naozaj vážim, že obe­to­vali čas a pri­dali sa k nám. Vám ostat­ným ďaku­jem, ktorí nás sle­du­jete, zdie­ľate a pod­po­ru­jete. Bez vašej pod­pory by sme nemohli robiť to čo nás baví — baviť vás :)

Ak ťa Mate­jove videá poba­vili, určite si klikni na jeho fan­page, kde toho náj­deš oveľa viac.

titulná foto: FB/Matej Zrebný

Pridať komentár (0)