Menej ako 1% hrá­čov udr­žu­je mobil­ný her­ný prie­my­sel nad vodou

Dárius Polák / 1. apríla 2016 / Business

Dostať mobil­nú hru na vrhol reb­ríč­ka je ťaž­ké, nie­ke­dy sú to prá­ve tie naj­jed­no­duch­šie, kto­rým sa to poda­rí. Z toh­to dôvo­du tvor­co­via čas­to pou­ží­va­jú free-to-play model, kto­rý umož­ňu­je hrá­čom hrať veľ­kú časť hry, pred­tým než si musí zapla­tiť za doda­toč­né leve­ly ale­bo fun­kcie.

Pod­ľa naj­nov­šej štú­die, kto­rá si vza­la pod palec 40 free-to-play hier a vyše 20 mili­ó­nov hrá­čov, polo­vi­ca tržieb gene­ro­va­ná v mobil­ných hrách pochá­dza iba od 0,19% hrá­čov (380 000). To zna­me­ná, že 99,81% pou­ží­va­te­ľov nie sú pre tvor­cov z hľa­dis­ka biz­ni­su neja­ko extra dôle­ži­tí. Urči­te vyso­ký počet pou­ží­va­te­ľov a adver­ti­sing hrá svo­ju rolu pri gene­ro­va­ní peňa­zí, no prá­ve ľudia, kto­rí hra­jú, dik­tu­jú úspech.

Z tých 0,19% kto­rí míňa­jú penia­ze to ani všet­ci nero­bia prí­liš čas­to – 64% vyko­ná trans­ak­ciu raz za mesiac, a iba 6,5% vyko­ná päť a viac pla­tieb, v prie­mer­nej sume $24,33 dolá­rov.

Clash-of-Clans-e1392659745720

foto: techpluswhiz.com

Je to zau­jí­ma­vý pohľad, z toho dôvo­du, že taký veľ­ký biz­nis, ako je mobil­ný prie­my­sel, závi­sí na svo­jich hard­co­re hrá­čoch. Tie­to hod­no­ty sa opro­ti minu­lé­mu roku ani moc nezme­ni­li, čo pou­ka­zu­je na to, že sna­ha mobil­ných vývo­já­rov sa tak­mer nezvý­ši­la.

Aká je správ­na odpo­veď? Swr­ve, kto­rá vyko­na­la pries­kum, odpo­rú­ča na tla­če­nie sales mesiac po nain­šta­lo­va­ní hry, pop­rí­pa­de na zní­že­nie pri­vi­lé­gií, kto­ré sú dostup­né zadar­mo. Reštruk­tu­ra­li­zá­cia ale­bo úpl­ne zaho­de­nie fre­e­mium mode­la je tiež jeden zo spô­so­bov.

cultofandroid

foto: cultofandroid.com

zdroj: the­next­web, zdroj titul­nej fot­ky: techspy.com

Pridať komentár (0)