Menej ako 1% hrá­čov udr­žuje mobilný herný prie­my­sel nad vodou

Dárius Polák / 1. apríla 2016 / Business

Dostať mobilnú hru na vrhol reb­ríčka je ťažké, nie­kedy sú to práve tie naj­jed­no­duch­šie, kto­rým sa to podarí. Z tohto dôvodu tvor­co­via často pou­ží­vajú free-to-play model, ktorý umož­ňuje hrá­čom hrať veľkú časť hry, pred­tým než si musí zapla­tiť za doda­točné levely alebo fun­kcie.

Podľa naj­nov­šej štú­die, ktorá si vzala pod palec 40 free-to-play hier a vyše 20 mili­ó­nov hrá­čov, polo­vica tržieb gene­ro­vaná v mobil­ných hrách pochá­dza iba od 0,19% hrá­čov (380 000). To zna­mená, že 99,81% pou­ží­va­te­ľov nie sú pre tvor­cov z hľa­diska biz­nisu nejako extra dôle­žití. Určite vysoký počet pou­ží­va­te­ľov a adver­ti­sing hrá svoju rolu pri gene­ro­vaní peňazí, no práve ľudia, ktorí hrajú, dik­tujú úspech.

Z tých 0,19% ktorí míňajú peniaze to ani všetci nero­bia prí­liš často – 64% vykoná trans­ak­ciu raz za mesiac, a iba 6,5% vykoná päť a viac pla­tieb, v prie­mer­nej sume $24,33 dolá­rov.

Clash-of-Clans-e1392659745720

foto: techpluswhiz.com

Je to zau­jí­mavý pohľad, z toho dôvodu, že taký veľký biz­nis, ako je mobilný prie­my­sel, závisí na svo­jich hard­core hrá­čoch. Tieto hod­noty sa oproti minu­lému roku ani moc nezme­nili, čo pou­ka­zuje na to, že snaha mobil­ných vývo­já­rov sa tak­mer nezvý­šila.

Aká je správna odpo­veď? Swrve, ktorá vyko­nala pries­kum, odpo­rúča na tla­če­nie sales mesiac po nain­šta­lo­vaní hry, pop­rí­pade na zní­že­nie pri­vi­lé­gií, ktoré sú dostupné zadarmo. Reštruk­tu­ra­li­zá­cia alebo úplne zaho­de­nie fre­e­mium modela je tiež jeden zo spô­so­bov.

cultofandroid

foto: cultofandroid.com

zdroj: the­next­web, zdroj titul­nej fotky: techspy.com

Pridať komentár (0)