Tre­volta: Ako ces­to­vať zadarmo?

Michal Tomek / 22. marec 2014 / Tools a produktivita

S ces­to­va­ním je to nie­kedy ťažké. Väč­šina z nás má svoje vysní­vané miesta, kam sa ale ťažko dostane. Jed­no­du­cho preto, že je to drahé. Aké by bolo ces­to­vať po celom svete, pri­čom spon­zo­rom by bol nie­kto iný? Utó­pia? Nie, Tre­volta.

Aj keď myš­lienku cro­wd­fun­dingu už nejaký čas poznáme, nie všetky por­tály umož­ňujú aj finan­co­va­nie svojho vlast­ného života. Pro­jektmi môžu byť rôzne oblasti najmä ume­nia, vždy však s kon­krét­nym pro­duk­tom (kniha, album,…). Tre­volta je prvý cro­wd­fun­din­gový por­tál, vďaka kto­rému môžete zís­kať peniaze na svoje ces­to­va­teľ­ské sny. 

Prečo by ale nie­kto pla­til za to, aby ste si mohli uží­vať ces­to­va­nie okolo sveta? Na prvý pohľad sa to môže zdať ako non­sens, no pri bliž­šom skú­maní zis­tíme, že značky si už dlho neza­kla­dajú na kla­sic­kom mar­ke­tingu. Dôle­žité pre nich je to, čo sa šíri, laj­kuje, sha­ruje. A len dobré prí­behy majú poten­ciál roz­ší­riť sa do celého sveta. Čo je lep­šou rekla­mou pre turis­tickú značku než to, keď člo­vek prejde s jej vyba­ve­ním peši celú Južnú Ame­riku a bude o tom písať blog? 

Podľa Tre­volty exis­tujú tri okruhy, ktoré majú šancu byť zafi­nan­co­vané: výni­močné dob­ro­druž­stvá, pro­jekty inšpi­ru­júce ľudí a vra­ca­júce im zmy­sel života a ces­to­va­nie za úče­lom neja­kého výskumu pre pub­li­ká­ciu, vedu, apod. V jed­no­du­chosti – čím uni­kát­nej­šiu, kre­a­tív­nej­šiu a hod­no­te­nej­šiu „odmenu“ za finan­co­va­nie vášho výletu spon­zo­rovi ponúk­nete, tým lep­šie.

Pozrite si video jed­ného z prvých pro­jek­tov na Tre­volte — ces­to­va­nie sanit­kou cez celú Ame­riku. 

Písa­nie blo­gov a zachy­tá­va­nie zážit­kov z ciest sú ele­men­tár­nou súčas­ťou Tre­volty. Každý pro­jekt si vedie svoj blog. Okrem toho sa na stránke pro­jektu nachá­dza aj záložka s popi­som, spon­zormi (môžu byť tak jed­not­livci ako aj firmy) a tiež záložka s komen­tármi. Každý pro­jekt pre­chá­dza hod­no­te­ním tímu Tre­volty, ktorý ho buď schváli alebo zis­ťuje viac infor­má­cií. Samotná Tre­volta má vlastný blog, kde náj­dete množ­stvo rád — ako vytvo­riť prí­ťaž­livý pro­jekt alebo ako zau­jať spon­zo­rov.

Za nápa­dom stojí tro­j­ica Mark Kari­mov (CEO), Dono­van Solms (CTO) a Lorette le Roux (CCO). Tre­voltu zalo­žili ešte v sep­tem­bri 2013 a finan­cie zís­ka­vajú aj vďaka pro­jek­tom na ich stránke. Sú dve mož­nosti finan­co­va­nia pro­jektu – fixné alebo fle­xi­bilné, pri­čom pri oboch si Tre­volta účtuje 5 % v prí­pade, že sumu dosiah­nete alebo 0 % (fixné) a 9% (fle­xi­bilné), ak sa suma nedo­siahne.

Do budúc­nosti je stále otvo­rená otázka, či model cro­wd­fun­dignu bude naozaj fun­go­vať. Prečo? Nuž, každý chce ces­to­vať. Tak sa môže stať, že na strane dopytu (pro­jek­tov) bude nako­niec viac ľudí ako na strane ponuky („cro­wdu“). V tomto smere môže pomôcť práve zame­ra­nie sa na model spon­zo­ringu, kedy firmy výme­nou za svoju pro­pa­gá­ciu (spolu)zafinancujú pro­jekt. Práve tým sa Tre­volta líši od Kicks­tar­teru alebo Idie­gogo. „Spon­zo­ring pred­sta­vuje obrov­ský pries­tor a mož­nosti. Veríme, že pre­pá­ja­nie význam­ných ces­to­va­te­ľov s význam­nými znač­kami vedie k úžas­ným výsled­kom“, hovorí Kari­mov. Ak máte záu­jem stať sa spon­zo­rom, na por­táli máte samos­tatný link na regis­trá­ciu.

Na jed­nej strane je to veľká výzva, na dru­hej bez­kon­ku­renčný nápad. Aj ja už začí­nam pre­mýš­ľať ako svoj ces­to­va­teľ­ský sen spra­co­vať do zau­jí­ma­vého pro­jektu. A aké sú tie naj­zau­jí­ma­vej­šie pro­jekty? Pozrite si naprí­klad jednu otázku pre Afriku alebo trek­king za gori­lami v Ugande.

zdroj: trevolta.com, mytravelmoney.co.uk

Pridať komentár (0)