Mic­ro­soft: Nie­koľko tipov pre nového CEO

Michal Tomek / 1. marec 2014 / Tools a produktivita

Mic­ro­soft v posled­nom kvar­táli dosia­hol tržby 24,5 miliardy dolá­rov, a tak sa môže zdať, že nový CEO bude len držať kor­midlo lode tak, ako je nasta­vené.

Mico­ro­soft vyme­no­val 4. feb­ru­ára ako svojho nového šéfa Satyu Nadellu. Dovtedy bol vicep­re­zi­den­tom pre cloud a pod­ni­ka­nie. Po zakla­da­te­ľovi Bil­lovi Gate­sovi a dote­raj­šom Ste­vovi Ball­me­rovi je tre­tím CEO tejto tech­no­lo­gic­kej firmy. Mic­ro­soft v posled­nom kvar­táli dosia­hol tržby 24,5 miliardy dolá­rov, a tak sa môže zdať, že nový CEO bude len držať kor­midlo lode tak, ako je nasta­vené. Nie je to však naozaj iba zda­nie?

Zákaz­níci pri­jali Win­dows 8 — s istou dáv­kou zve­li­če­nia – vlažne. Takisto sa Mic­ro­softu veľmi nepo­da­rilo oži­viť pre­daj PC v čase, keď ľudia dávajú peniaze skôr do tab­le­tov a mobi­lov. Win­dows Phone mierne roz­ví­ril vody mobil­ného sveta, ale stále je to len kvapka v porov­naní s Goog­lom alebo App­lom. Nový CEO teda má čo robiť, aby dostal Mic­ro­soft opäť do hry. Redak­tori webu CNET dávajú nie­koľko návrhov ako na to.

1. Firemná trojka

Mic­ro­soft fun­guje s tromi ope­rač­nými sys­té­mami – Win­dows 8, Win­dows RT a Win­dows Phone. Práve Win­dows RT ako ver­zia pre mobilné a úsporné zaria­de­nia si nenašla svoje pub­li­kum – či medzi par­tnermi Mic­ro­softu alebo zákaz­níkmi. Práve defi­no­va­nie budúc­nosti tohto ope­rač­ného sys­tému bude jed­nou z prvých úloh Nadellu.

2. Zní­žiť byrok­ra­ciu

Ako každá veľká kor­po­rá­cia ani Mic­ro­soft sa nevy­hol poli­ti­kár­če­niu a byrok­ra­cii. Nie je to však až také zvy­čajné pre tech­no­lo­gické spo­loč­nosti. Sám Satya Nadella naz­na­čil snahu o odstrá­ne­nie tejto sla­biny: „Bez milosti odstrá­nim aké­koľ­vek pre­kážky, ktoré nám brá­nia ino­vo­vať.“

3. Pre­hod­no­te­nie ceno­vej poli­tiky

Zákaz­níci Mic­ro­softu by nemali mať pri kaž­dom nákupe pocit, že sú „zdie­raní“. Ceny by spo­loč­nosť mala rapídne zní­žiť. Jeden z redak­to­rov CNET-u navrhol dokonca miesto ceny 140 dolá­rov za Office Home cenu iba 30 dolá­rov.

4. Spl­niť svoje sľuby v oblasti cloudu a mobil­ných tech­no­ló­gií

Tento cieľ by nemu­sel byť až taký náročný. Nadella totiž pôso­bil ako vicep­re­zi­dent práve pre Cloud. On sám si to uve­do­muje. Raz pove­dal, že všetci sme­ru­jeme práve k svetu zame­ra­nému na cloud a mobilné zaria­de­nia. 

5. Defi­no­va­nie cie­ľo­vého zákaz­níka

Mico­ro­soft by sa mal zame­rať na určitý druh zákaz­ní­kov a defi­no­vať pozí­ciu svo­jej značky. Spo­loč­nosti ako Apple alebo Sam­sung vedeli vytvo­riť brand a pro­dukty, po kto­rých ľudia túžia. Na dru­hej strane Mic­ro­soft je nie­kde v prie­mere. Je to značka pre kaž­dého a pre nikoho záro­veň.

6. Kapucňa je dôle­žitá

Podľa prvých doj­mov z nového CEO sa zdá, že nie je taký for­málny ako jeho pred­chodca. V mikine s kapuc­ňou sa cíti rov­nako dobre ako v saku a košeli. A práve CEO dotvá­rajú cel­kový imidž svo­jich spo­loč­ností – či už Steve Jobs, Larry Page alebo Elon Musk. Nadella by si mal nájsť svoj vlastný štýl.

7. Udr­žať si Xbox

Nie­ktorí kri­tici pova­žujú Mic­ro­soft za píliš roz­le­zený do mno­hých odvetví. Napriek tomu by sa Nadella mal sna­žiť udr­žať v odvetví, kde pôsobí Xbox. Je to jeden zo vzác­nych svet­lých momen­tov Mic­ro­softu. Xbox One si udr­žal úrovne pre­daja aj počas sviat­kov. Pomo­cou neho pre­niká Mico­ro­soft aj na trh tele­ví­zo­rov a do obý­va­čiek spot­re­bi­te­ľov. Apple a Google si tam ešte len hľa­dajú cestu.

8. Vidieť hviezdne momenty

Kedy napo­sledy spra­vil Mic­ro­soft niečo, z čoho ste boli „paf“? Spo­loč­nosť sa musí vrá­tiť k vytvá­ra­niu a expe­ri­men­to­va­niu s novými pro­duktmi. Sláva ich Win­dows-u nemôže zatie­niť schop­nosť ino­vo­vať. Už sa nedá ísť na istotu. Je potrebné tro­chu zaris­ko­vať.

Zdroj: CNET 

Pridať komentár (0)