Mic­ro­soft opúšťa ďalší vete­rán.

Kika Besedičová / 20. decembra 2014 / Tools a produktivita

Mic­ro­soft opus­til ďalší významný člo­vek a vete­rán. Dean Hacha­mo­vitch sa pre­slá­vil pre­dov­šet­kým tým, že vie­dol vývoj Inter­net Explo­reru. Túto úlohu zastá­val skoro 10 rokov. Odchod ozná­mil na svo­jom blogu, kde sa krátko zmie­ňuje o svo­jich začiat­koch. Keď ešte nav­šte­vo­val vysokú školu, zbož­ňo­val svoj Mac a tiež Word.

Keď prišla mož­nosť podie­ľať sa na vývoji kan­ce­lár­skeho soft­véru, pove­dal si, že si prácu na rok skúsi. Vykľula sa z toho dvad­saťš­ty­ri­ročná kari­éra. Počas prác na Inter­net Explo­reru bol pový­šený. Od jesene minu­lého roka zastá­val bliž­šie nešpe­ci­fi­ko­vanú pozí­ciu v Mic­ro­softe. Pre Geek­Wire pove­dal, že nastal čas pre zmenu a že pomery v Mic­ro­softe sa veľa zme­nili.

Firma pre­chá­dza dra­ma­tic­kou pre­me­nou, kto­rej tvá­rou sa stal nový ria­di­teľ Satya Nadella. Z Mic­ro­softu v uply­nu­lom roku utiekli tiež Blaise Agüera y Arcas, Grant George, Jon DeVaan, Anto­ine Leb­lond, Tony Bates alebo Tami Rel­ler. Hacha­mo­vitch bude pra­co­vať ako poradca pre LifeQ, čo je pod­nik, ktorý sa zaoberá vytvá­ra­ním simu­lá­cie ľud­skej fyzi­oló­gie.

Zdroj: geek­wire

Pridať komentár (0)