Mic­ro­soft pred­sta­vil kon­ku­ren­ciu pre Trello

Petra Lančaričová / 28. júna 2016 / Tools a produktivita

Mic­ro­soft vytvo­ril novú apli­ká­ciu Plan­ner, ktorá má kon­ku­ro­vať iným ako Trello alebo Asana.

Sna­žia sa tým pomôcť fir­mám a malým tímom spo­lu­pra­co­vať na funkč­nej­šom leveli. Plan­ner bol vypus­tený v rámci Office 365 a pri jeho pou­ží­vaní sa zapá­jajú aj apli­ká­cie ako One­Note a Out­look. Mic­ro­soft tu nevy­mys­lel nič extrémne nové, apli­ká­cií ako Plan­ner je už dosť. Ale čím sa sna­žia odlí­šiť Plan­ner?

Zákla­dom Plan­neru je podľa Mic­ro­softu to, že uží­va­te­lia zvyk­nutí na ich pro­dukty, si nemu­sia zvy­kať na nič iné, všetko je v kla­sic­kom Mic­ro­soft dizajne a spo­lu­pra­cuje s ich už funkč­nými apli­ká­ciami.

Na roz­diel naprí­klad od Trella, v Plan­neri si môžeš otvo­riť charty pre jed­not­li­vých ľudí a vidieť, čo majú hotové, na čom aktu­álne pra­cujú a ktoré pro­jekty sú pozadu. Toto je jed­no­du­chá vec, ktorá určite zlep­šuje efek­ti­vitu a okrem char­tov si celý tím vie aj otvo­riť graf pro­jek­tov a cel­ko­vej práce.

Kla­sické veci, ktoré nie sú žiad­nou novin­kou, sú pro­jekty vo štvor­coch, ktoré sa dajú ťahať medzi jed­not­li­vými ľuďmi alebo pro­jek­tami. Ďalej Plan­ner pri­chá­dza s už dávno zná­mymi far­bami na stu­peň dokon­če­nosti pro­jek­tov a odpo­čí­ta­va­ním dní do dokon­če­nia jed­not­li­vých pro­jek­tov. Veľa tímov a firiem stále pra­cuje v spre­ads­he­e­toch a cez mail. Plan­ner pri­náša tú výhodu, že mail a One­Note máte v rámci práce v tejto apli­ká­cii a doku­menty si ľahko viete zdie­ľať pre všet­kých, ale aj jed­not­li­vých ľudí.

planner text

foto: theverge.com

Ako nepretr­žitý uží­va­teľ Trella však musím podot­knúť, že fun­kcie navyše v Plan­neri ma neos­lo­vili a neboli by pre mňa veľmi využi­teľné. Plan­ner si však určite nájde svoje davy fanú­ši­kov a možno sa aj nie­ktorí pote­šia, že Mic­ro­soft ten­to­krát nekú­pil firmu ako Trello, ale vytvo­ril si svoju vlastnú.

zdroj: theverge.com zdroj titul­nej foto­gra­fie: chicagotribute.com

Pridať komentár (0)