Mic­ro­soft tvrdí, že nájde do 10 rokov liek na rako­vinu

Dárius Polák / 29. septembra 2016 / Tools a produktivita

Dúfajme, že sa spo­loč­nosť nemýli.

Mic­ro­soft ozná­mil ambi­ci­ózny plán — vytvo­re­nie lieku na rako­vinu pomo­cou počí­ta­čo­vej vedy, a to už v prie­behu ďal­šej dekády. Hoci tento plán zahŕňa mnoho ambi­ci­óz­nych pro­jek­tov, jeden z naj­zau­jí­ma­vej­ších, je návrh vytvo­re­nia ultra malých DNA počí­ta­čov, ktoré dokážu žiť v tele člo­veka, vyhľa­dá­vať bunky rako­viny a okam­žite ich pre­prog­ra­mo­vať na zdravé bunky.

Mys­lím si, že to bude pri­ro­dzená cesta, kto­rou sa Mic­ro­soft ube­rie. V súčas­nosti sa poze­ráme na neuve­ri­teľný pokrok v počí­ta­čo­vej vede a na to, ako fun­guje rako­vina v ter­mí­noch počí­ta­čo­vej vedy. Nejde iba o ana­ló­giu, je to hlboký mate­ma­tický pries­kum. Bio­ló­gia a výpoč­tová tech­nika sú dis­cip­líny, ktoré sa zdajú byť odlišné, na základ­nej úrovni však majú veľmi veľa spo­loč­ného,” tvrdí Chris Bis­hop z odde­le­nia výskumu Mic­ro­soft.

3

foto: telepgraph.co.uk

Na pre­ta­ve­nie cieľa do rea­lity musí spo­loč­nosť zosta­viť tím bio­ló­gov a počí­ta­čo­vých ved­cov z celého sveta za úče­lom práce na rôz­nych aspek­toch výskumu rako­viny.

Detaily zatiaľ nie sú veľmi známe, vie sa však, že prvý tím pou­žije kom­bi­ná­ciu machine lear­ning a počí­ta­čo­vej vízie, kedy počí­tače budú zbie­rať z fotiek a videí infor­má­cií, pomo­cou kto­rých budú môcť rádi­oló­go­via lep­šie pocho­piť prie­beh pro­cesu tumoru u pacienta. Toto môže otvo­riť viac tzv. nuán­sovo osob­nej medi­cíny.

Ďalší tím pra­cuje na algo­ritme, ktorý dokáže pred­po­ve­dať naj­lepší plán pre liečbu kaž­dého špe­ci­fic­kého tumoru.

A nako­niec tu je sku­pina, ktorá pra­cuje s ideou vytvo­riť počí­tače z DNA, ktoré by moni­to­ro­vali a pre-prog­ra­mo­vali rako­vi­not­vorné bunky vo vnútri tela. Myš­lien­kou je, že vždy, keď vznikne škod­livá bunka, počí­tač to okam­žite zistí, pre-prog­ra­muje sys­tém a očistí napad­nuté bunky.

5

foto: nytimes.com

Bez ohľadu na prí­stup Mic­ro­soft tvrdí, že všetky rôzne pro­jekty budú apli­ko­vať jeden spo­ločný prí­stup počí­ta­čo­vých vied — spra­co­va­nie infor­má­cii a machine lear­ning.

Machine lear­ning umožní výskum­ní­kom lep­šie ana­ly­zo­vať mili­óny zlo­žiek bio­lo­gic­kých úda­jov v snahe hľa­dať nový prí­stup, spra­co­vať ho a exe­ku­ovať. Tento sys­tém bude mať moc urých­liť pro­ces rých­lej­šie ako čokoľ­vek pred­tým.

Ako to však chce Mic­ro­soft dosiah­nuť za jednu dekádu? Jed­no­du­cho si verí. Pokiaľ sa výskumný tím dostane do bodu, kedy bude môcť kon­tro­lo­vať a regu­lo­vať rako­vinu, stane sa z nej už iba bežná chro­nická cho­roba a prob­lém bude ľahko rie­ši­teľný.

Ak tento ambi­ci­ózny plán vyjde, zvy­šok sto­ro­čia bude od rako­viny čistý. Mic­ro­soft, celý svet ti drží palce!

4

foto: mirror.co.uk

zdroj: sciencealert.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)