Mic­ro­soft tvr­dí, že náj­de do 10 rokov liek na rako­vi­nu

Dárius Polák / 29. septembra 2016 / Lifehacking

Dúfaj­me, že sa spo­loč­nosť nemý­li.

Mic­ro­soft ozná­mil ambi­ci­óz­ny plán — vytvo­re­nie lie­ku na rako­vi­nu pomo­cou počí­ta­čo­vej vedy, a to už v prie­be­hu ďal­šej deká­dy. Hoci ten­to plán zahŕňa mno­ho ambi­ci­óz­nych pro­jek­tov, jeden z naj­zau­jí­ma­vej­ších, je návrh vytvo­re­nia ultra malých DNA počí­ta­čov, kto­ré doká­žu žiť v tele člo­ve­ka, vyhľa­dá­vať bun­ky rako­vi­ny a okam­ži­te ich pre­prog­ra­mo­vať na zdra­vé bun­ky.

Mys­lím si, že to bude pri­ro­dze­ná ces­ta, kto­rou sa Mic­ro­soft ube­rie. V súčas­nos­ti sa poze­rá­me na neuve­ri­teľ­ný pokrok v počí­ta­čo­vej vede a na to, ako fun­gu­je rako­vi­na v ter­mí­noch počí­ta­čo­vej vedy. Nej­de iba o ana­ló­giu, je to hlbo­ký mate­ma­tic­ký pries­kum. Bio­ló­gia a výpoč­to­vá tech­ni­ka sú dis­cip­lí­ny, kto­ré sa zda­jú byť odliš­né, na základ­nej úrov­ni však majú veľ­mi veľa spo­loč­né­ho,” tvr­dí Chris Bis­hop z odde­le­nia výsku­mu Mic­ro­soft.

3

foto: telepgraph.co.uk

Na pre­ta­ve­nie cie­ľa do rea­li­ty musí spo­loč­nosť zosta­viť tím bio­ló­gov a počí­ta­čo­vých ved­cov z celé­ho sve­ta za úče­lom prá­ce na rôz­nych aspek­toch výsku­mu rako­vi­ny.

Detai­ly zatiaľ nie sú veľ­mi zná­me, vie sa však, že prvý tím pou­ži­je kom­bi­ná­ciu machi­ne lear­ning a počí­ta­čo­vej vízie, kedy počí­ta­če budú zbie­rať z fotiek a videí infor­má­cií, pomo­cou kto­rých budú môcť rádi­oló­go­via lep­šie pocho­piť prie­beh pro­ce­su tumo­ru u pacien­ta. Toto môže otvo­riť viac tzv. nuán­so­vo osob­nej medi­cí­ny.

Ďal­ší tím pra­cu­je na algo­rit­me, kto­rý doká­že pred­po­ve­dať naj­lep­ší plán pre lieč­bu kaž­dé­ho špe­ci­fic­ké­ho tumo­ru.

A nako­niec tu je sku­pi­na, kto­rá pra­cu­je s ide­ou vytvo­riť počí­ta­če z DNA, kto­ré by moni­to­ro­va­li a pre-prog­ra­mo­va­li rako­vi­not­vor­né bun­ky vo vnút­ri tela. Myš­lien­kou je, že vždy, keď vznik­ne škod­li­vá bun­ka, počí­tač to okam­ži­te zis­tí, pre-prog­ra­mu­je sys­tém a očis­tí napad­nu­té bun­ky.

5

foto: nytimes.com

Bez ohľa­du na prí­stup Mic­ro­soft tvr­dí, že všet­ky rôz­ne pro­jek­ty budú apli­ko­vať jeden spo­loč­ný prí­stup počí­ta­čo­vých vied — spra­co­va­nie infor­má­cii a machi­ne lear­ning.

Machi­ne lear­ning umož­ní výskum­ní­kom lep­šie ana­ly­zo­vať mili­ó­ny zlo­žiek bio­lo­gic­kých úda­jov v sna­he hľa­dať nový prí­stup, spra­co­vať ho a exe­ku­ovať. Ten­to sys­tém bude mať moc urých­liť pro­ces rých­lej­šie ako čokoľ­vek pred­tým.

Ako to však chce Mic­ro­soft dosiah­nuť za jed­nu deká­du? Jed­no­du­cho si verí. Pokiaľ sa výskum­ný tím dosta­ne do bodu, kedy bude môcť kon­tro­lo­vať a regu­lo­vať rako­vi­nu, sta­ne sa z nej už iba bež­ná chro­nic­ká cho­ro­ba a prob­lém bude ľah­ko rie­ši­teľ­ný.

Ak ten­to ambi­ci­óz­ny plán vyj­de, zvy­šok sto­ro­čia bude od rako­vi­ny čis­tý. Mic­ro­soft, celý svet ti drží pal­ce!

4

foto: mirror.co.uk

zdroj: sciencealert.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)