Mikrospánok je strašiakom šoférov. Toto sú 4 tipy, aby si sa nestal jeho obeťou na slovenských cestách

Pavol Lupták / 6. februára 2019 / Auto

  • Mik­ros­pá­nok je stra­šia­kom na ces­tách, ktorý často pod­ce­ňu­jeme
  • Exis­tuje nie­koľko spô­so­bov, ako jeho prav­de­po­dob­nosť vý­razne zní­žiť
zdroj: Startitup
  • Mik­ros­pá­nok je stra­šia­kom na ces­tách, ktorý často pod­ce­ňu­jeme
  • Exis­tuje nie­koľko spô­so­bov, ako jeho prav­de­po­dob­nosť vý­razne zní­žiť

Krátke upad­nu­tie do spánku, ktoré môže tr­vať len de­sa­tiny se­kundy, je ne­bez­peč­ným ja­vom na ces­tách. Je to niečo, čo mnohí z nás pri jazde za­žili, aj keď si to ne­mu­síme plne uve­do­mo­vať. A po­kiaľ nie sú re­a­li­tou plne au­to­nómne vo­zidlá, je to prob­lém, kto­rému by sme mali ve­no­vať po­zor­nosť.

Podľa šta­tis­tík Mi­nis­ter­stva vnútra sa na na­šich ces­tách len za mi­nulý rok stalo tak­mer 14 000 do­prav­ných ne­hôd a zo­mrelo pri nich 229 osôb. Únava šo­féra a mik­ros­pá­nok pat­ria do sku­piny po­ru­šení po­vin­ností vo­diča a sú dl­ho­dobo hlav­nými prí­či­nami ko­lí­zií na Slo­ven­sku. Po­lí­cia pri­tom upo­zor­ňuje, že podľa zá­kona by sme una­vení ani ne­mali sa­dať za vo­lant. 

Podľa zá­kona o cest­nej pre­mávke vo­dič ne­smie viesť vo­zidlo po po­žití lieku v čase, keď liek môže zní­žiť jeho schop­nosť viesť vo­zidlo. Ne­smie viesť vo­zidlo ani vtedy, ak jeho schop­nosť viesť vo­zidlo je zní­žená najmä úra­zom, cho­ro­bou, ne­voľ­nos­ťou alebo úna­vou, uvá­dza vo svo­jom sta­no­visku po­lí­cia. 

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (7)
zdroj: Ilus­tračná fo­to­gra­fia/Po­lí­cia SR/Fa­ce­book

Ne­bez­pe­čen­stvo si uve­do­mujú aj au­to­mo­bilky, ktoré dnes im­ple­men­tujú do svo­jich vo­zi­diel špe­ciál­nych asis­ten­tov ria­de­nia. Daná tech­no­ló­gia umož­ňuje kon­tro­lo­vať sprá­va­nie vo­diča po­čas jazdy. Na­prí­klad Mer­ce­des-Benz, ktorý pri­šiel s da­nou tech­no­ló­giou prvý, do­káže vy­tvo­riť v úvod­ných mi­nú­tach jazdy špe­ciálny pro­fil vo­diča. Sle­duje jeho štýl ria­de­nia a po­čas ďal­ších ki­lo­met­rov ho po­rov­náva s ak­tu­ál­nym dia­ním.

Ak šo­fér vy­ka­zuje známky únavy, na­prí­klad ne­štan­dardne ovláda vo­lant, často vy­bo­čuje z jazd­ného pruhu či ne­lo­gicky mení rých­losť, sys­tém ho vi­zu­álne aj zvu­kovo upo­zorní na únavu a po­trebu pre­stávky.

„Mnoho ľudí verí, že únava je prob­lé­mom najmä diaľ­ko­vých vo­di­čov, čo však v sku­toč­nosti nie je pravda. Nová štú­dia po­u­ka­zuje na to, že po 15 mi­nú­tach jazdy je úro­veň kon­cen­trá­cie ovplyv­nená fy­zic­kými vib­rá­ciami po­hy­bu­jú­ceho sa vo­zidla. Ne­pretr­žité vib­rá­cie pri níz­kych frek­ven­ciách vedú k ospa­losti vo­di­čov. Keď ľu­dia pra­cujú dlhé ho­diny alebo tr­pia ne­dos­tat­kom spánku, ich schop­nosť sú­stre­diť sa dra­ma­ticky klesá. Byť bdelý 17 ho­dín má po­dobný vplyv na vý­kon­nosť ako ob­sah al­ko­holu v krvi v hod­note 0,05 per­centa,“ vy­svet­ľuje pre Star­ti­tup ho­vorca a ria­di­teľ pod­ni­ko­vej a mar­ke­tin­go­vej ko­mu­ni­ká­cie Slov­naft An­ton Mol­nár.

Po­dobné sys­témy majú aj ďal­šie au­to­mo­bilky ako na­prí­klad Volk­swa­gen, Škoda, Pe­ugeot, Volvo či Ford. Je tu však prob­lém. Dané sys­témy sa to­tiž za­tiaľ do­dá­vajú len v pré­mi­ových mo­de­loch, prí­padne sú do­stupné vo vyš­šej vý­bave, za ktorú si treba pri­pla­tiť stovky až ti­síce eur.

Z tohto dô­vodu dnes väč­šina šo­fé­rov po­dobnú bez­peč­nostnú tech­no­ló­giu vo svo­jich au­tách ešte nemá k dis­po­zí­cii. Pres­nosť da­ného sys­tému nie je tiež do­ko­nalá a môže únavu de­te­go­vať aj ne­správne. Na­prí­klad pri veľmi špor­to­vom štýle jazdy, za ne­priaz­ni­vých pod­mie­nok či pri zlom stave vo­zovky. To môže vo­di­čov vy­ru­šiť a ná­sledne sys­tém úplne vy­pnú.

Je teda zjavné, že mik­ros­pá­nok a vy­soká únava vo­di­čov je na­ďa­lej znač­ným prob­lé­mom na ces­tách a veľmi často ohro­zuje bez­peč­nosť účast­ní­kov pre­mávky aj u nás. Máme preto pre teba 4 tipy, ktoré ti po­môžu mik­ros­pánku pre­dísť.

Čas­tej­šie pre­stávky po­čas jazdy, káva, od­po­či­nok

Účin­nou pre­ven­ciou pred ne­ča­ka­ným pri­vre­tím očí sú čas­tej­šie pre­stávky po­čas cesty. Za­sta­viť sa na čer­pa­cej sta­nici na kávu či na malé ob­čerstve­nie, je uži­toč­ným vy­tr­hnu­tím z často mo­no­tón­nej dl­hej jazdy. Dob­rou voľ­bou je na­prí­klad pre­vádzka Fresh Cor­ner na čer­pač­kách Slov­naft. V po­sled­nom roku tu do po­nuky za­ra­dili aj novú zmes Ara­bica, ktorá chutí ako z ka­viarne.

„Ne­dávny pries­kum Slov­naftu uká­zal, že káva je dô­le­ži­tou sú­čas­ťou ži­vota až 90 % res­pon­den­tov, ktorí si ju vy­chut­najú mi­ni­málne raz do dňa. Fresh Cor­ner predá denne viac ako 20-ti­síc šá­lok, čo svedčí o jeho po­pu­la­rite,“ vy­svet­ľuje A. Mol­nár.

Sad­núť za vo­lant do­sta­točne od­dýc­hnutý

Ob­čas to nie je jed­no­du­ché, ale zá­kladné pra­vidlo je jasné. Po­kiaľ už za vo­lant sa­dáme una­vený, ri­ziko mik­ros­pánku sa ne­úmerne zvy­šuje. Naj­lep­ším lie­kom je spá­nok a od­dych.

Kon­ver­zá­cia so spo­lu­jazd­com

In­te­rak­cia so spo­lu­jazd­com je do­sta­točný sti­mul na to, aby sme udr­žali sú­stre­de­nosť a bde­losť po­čas šo­fé­ro­va­nia. Na­vyše, prí­se­diaci nás môže upo­zor­niť po­kiaľ získa po­cit, že naša po­zor­nosť klesá.

Vý­mena so spo­lu­jazd­com

Po­kiaľ je náš spo­lu­se­diaci od­dýc­hnu­tejší a s do­sta­toč­nými vo­dičs­kými schop­nos­ťami, vý­mena je naj­lep­šia mož­nosť, ktorú mô­žeme v da­nom mo­mente spra­viť. Ušet­re­nie pár mi­nút nie je dô­vo­dom, aby sme ne­uvá­žene zo­stá­vali za vo­lan­tom.

Aby bez­peč­nosť rá­stla

Čísla a fakty sú teda jasné – na­priek tomu, že sa na Slo­ven­sku darí zni­žo­vať po­čet ne­hôd na ces­tách, zo­stáva únava vo­di­čov jed­nou z ich hlav­ných prí­čin. Aj preto treba mys­lieť na to, že po­kiaľ nie je po­kro­čilá bez­peč­nostná tech­no­ló­gia v au­tách bez­chybná a do­stupná pre všet­kých, šo­féri mu­sia spo­lie­hať najmä na svoj úsu­dok. Aj krátky od­dych či za­sta­ve­nie na pumpe môžu za­chrá­niť ži­vot.

Tento člá­nok bol vy­tvo­rený v spo­lu­práci so Slov­naf­tom. 

Pridať komentár (0)