Moon­socks a Pes v núdzi – vytvo­ri­li edí­ciu pono­žiek, kto­rých kúpou pomô­žeš opus­te­ným štvor­no­hým milá­či­kom

Zuzana Kaššáková / 12. júna 2017 / Startupy

zdroj: Facebook Moonsocks/archív Moonsocks-fotograf Lousy Auber

Cha­la­ni z Moon­socks sa roz­hod­li svo­ji­mi ponož­ka­mi pomá­hať. Roz­beh­li novú spo­lu­prá­cu s Občian­skym zdru­že­ním Pes v núdzi. Kúpou ich limi­to­va­nej edí­cie pono­žiek teraz pomô­žeš opus­te­ným psí­kom.

Mla­dí cha­la­ni z Moon­socks sú na trhu pomer­ne krát­ko, avšak neus­tá­le sa sna­žia posú­vať svo­ju znač­ku ďalej. Naj­nov­šie zača­li veľ­mi pek­nú spo­lu­prá­cu so zdru­že­ním Pes v núdzi. Vytvo­ri­li špe­ciál­nu edí­ciu pono­žiek, kto­rých kúpou finanč­ne pod­po­ríš opus­te­ných psí­kov v nezis­ko­vej orga­ni­zá­cii Pes v núdzi. „My v Moon­socks máme radi štý­lo­vé veci a samoz­rej­me psov. Pre­to sa nám myš­lien­ka vytvo­riť kolek­ciu pono­žiek pre psí­kov od začiat­ku veľ­mi páči­la. Sme radi, že aj my môže­me pro­stred­níc­tvom náš­ho biz­ni­su svo­jou troš­kou pomôcť na dob­rú vec. Mys­lím si, že ide o krás­ny nápad, ako pomá­hať štý­lo­vo,” pove­dal Denis Kele­men z Moon­socks.

zdroj: archív Moon­socks, foto­graf Lou­sy Auber

zdroj: archív Moon­socks, foto­graf Lou­sy Auber

Myš­lien­ku pomá­hať mali v hla­vách už dlh­šie. Sta­či­lo už len vybrať, komu budú pomá­hať. Pre veľ­kých milov­ní­kov psov bol ten­to výber viac než jas­ný. „V decem­bri 2016 sme vytvo­ri­li návrhy, z kto­rých sme spra­vi­li prvé vzor­ky pono­žiek. Násled­ne sme ich nafo­ti­li a cez náš­ho spo­loč­né­ho kama­rá­ta sme ich uká­za­li Roma­ne Kli­me­ko­vej — spo­lu­za­kla­da­teľ­ke Pes v núdzi. Jej sa hneď zapá­či­li, zača­li sme pre­to spo­lu komu­ni­ko­vať a pri­pra­vo­vať všet­ky detai­ly spo­lu­prá­ce. Pre Pes v núdzi sú cha­rak­te­ris­tic­ké aj sprie­vod­né foto kam­pa­ne, kto­rý­mi pro­pa­gu­jú svo­je spo­lu­prá­ce ale­bo vlast­né pro­duk­ty. Za kam­pa­ňou Moon­dogs ten­to­krát sto­jí foto­graf Lou­sy Auber a pózu­jú Pet­ra Čecho­vá a Ema Bren­ku­so­vá z agen­tú­ry Exit Model Mana­ge­ment v sprie­vo­de MMA figh­te­ra Roba Puka­ča,” pre­zrá­dza Denis z Moon­socks.

zdroj: archív Moon­socks, foto­graf Lou­sy Auber

V tej­to kam­pa­ni ide teda o pre­daj limi­to­va­nej edí­cie pono­žiek. Kaž­dá zakú­pe­ná kra­bič­ka pozos­tá­va z 3 párov dizaj­no­vých pono­žiek. Z cel­ko­vej sumy popu­tu­jú 3 eurá na opus­te­ných psí­kov. Cie­ľom je vyzbie­rať 1500€. Ak aj ty chceš pomôcť na dob­rú vec a nosiť štý­lo­vé ponož­ky, nie je nič jed­no­duch­šie. Sta­čí, ak nav­ští­viš strán­ku moonsocks.sk a zakú­piš si tie svo­je.

zdroj: Face­bo­ok Moon­socks

Záro­veň sa neza­bud­ni pochvá­liť svo­ji­mi nový­mi ponož­ka­mi na Ins­ta­gra­me a Face­bo­oku s ozna­če­ním #moon­dogs @pesvnudzi a @moonsocks.

Pridať komentár (0)