Moto 360 je jed­no­du­cho UAU!

Šandi / 27. júna 2014 / Tech a inovácie

Moto 360 sú smart hodinky v pra­vom slova zmysle. Sú veľké, majú nesku­točný dizajn a hlavne pred­čili naše oča­ká­va­nia. Pokiaľ by ste nie­koho požia­dali, aby na papier nakres­lil hodiny, ktoré spĺňajú jeho oča­ká­va­nia, tak veľmi prav­de­po­dobne by začal kres­liť kruž­nicu. To je hlavný dôvod prečo Moto 360 dis­po­nujú ide­ál­nym a funkč­ným dizaj­nom.

Moto 360 nebudú dostupné k pre­daju do konca tohto leta. Dopo­siaľ nie je známa cena, no jed­no­značne môžeme oča­ká­vať, že bude polo­žená niž­šie ako cena Apple i Watch, ktoré majú byť pred­sta­vené v najb­liž­ších mesia­coch.

Hodinky budú pou­ží­vať soft Android Wear, ktorý im poskytne bru­tálnu rých­losť, čo u kon­ku­renč­ných mart hodín môže byť prob­lém. Je otázne, či sní­mač srd­co­vého tepu uzrie svetlo sveta už v prvej ver­zii Moto 360, alebo sa ho doč­káme neskôr. To, že ho Moto­rola tes­tuje, je už známe.

Zatiaľ, čo sú smart hodinky od LG a Sam­sungu pomerne fajn gad­gety, Moto­rola ich ďaleko pred­čila a spra­vila ‘’piece of tech­no­logy‘‘.

Zdroj: mas­hable

Pridať komentár (0)