Mus­kov maj­strov­ský plán: Tesla vo verej­nej doprave, solárne stre­chy a autá, ktoré ti zaro­bia peniaze

Dárius Polák / 24. júla 2016 / Tech a inovácie

Pred viac ako desia­timi rokmi odha­lil CEO Tesly Elon Musk svoj maj­strov­ský plán pre elek­tro­au­to­mo­bi­lovú spo­loč­nosť — vybu­do­vať špor­tové auto, ktoré bude kon­ku­ren­cie­schopné vysoko-výkon­ným ben­zí­no­vým autám a následne vytvo­riť ďal­šie, cenovo dostupné auto s rov­na­kými para­met­rami.

Desať rokov ubehlo a spo­loč­nosť svoje sľuby spĺňa. Po prvom drah­šom modely Tesla Road­ster pri­šiel Model S, nasle­do­vaný SUV Mode­lom X a o rok nás čaká Model 3 s cenov­kou $35 000 dolá­rov (€31 777 eur). Teraz Musk odha­lil druhú fázu svojho veľ­ko­le­pého plánu a znie dosť zau­jí­mavo.

Tesla má v úmysle vytvo­riť solárnu stre­chu, ktorá bude zbie­rať ener­giu a ukla­dať ju v baté­rii, vďaka čomu budú maji­te­lia domov menej závislý od elek­tric­kej siete. Cie­ľom je, aby zaria­de­nie bolo ľahko dostupné, ľahko namon­to­va­teľné a ľahko kon­tro­lo­va­teľné pomo­cou jed­no­du­chej apli­ká­cie.

1

foto: ecofortis.solar

Aby sa to dosiahlo, spo­loč­nosť potre­buje vlast­niť tech solárnu firmu Solar­City, kde je Musk chair­ma­nom a kde dúfa, že pre­svedčí ostat­ných inves­to­rov k pod­pore tohto nápadu. Ak sa mu to podarí, spo­ločne skom­bi­no­vané solárne pro­dukty sa budú dopĺňať s baté­riou Tesly.

Druhá novinka hovorí o tom, že Tesla bude pro­du­ko­vať ďal­šie typy vozi­diel. Pra­cuje napr. na dizajne kom­pakt­ného SUV, ktoré bude slú­žiť ako pic­kup, dizajne náklad­ných vozi­diel (kami­ó­nov) a dizajne verej­ných vozi­diel dopravy (auto­bu­soch). Ak všetko pôjde ako má, o rok už dôjde k ich odha­le­niu. Musk verí, že Tesla vo verej­nej doprave bude posky­to­vať služby za niž­šie ceny pri vyso­kej bez­peč­nosti.

2

foto: wikipedia.org

Veľkú časť plánu budú tvo­riť schop­nosti auto­pi­lota vo vozid­lách. Musk si to pred­sta­vuje tak, že ľudia si budú môcť zavo­lať svoje autá z aké­ho­koľ­vek miesta, zatiaľ čo pri ces­to­vaní budú môcť odpo­čí­vať, čítať alebo robiť, čo len budú chcieť (hrať poké­mo­nov cha-cha).

Vďaka úpl­nej auto­nóm­nosti by ľudia svoje autá mohli zdie­ľať s nie­kym iným v čase, keď ich nepou­ží­vajú. Veľa ľudí totižto jazdí na svo­jich autách iba zopár­krát do týždňa a preto by ich mohli pre­na­jí­mať iným ľuďom a vďaka tomu na tom zaro­biť.

Pre zhr­nu­tie, “Mas­ter Plan, Part Deux,” zahŕňa tieto kroky:

  • vytvo­riť solárne stre­chy, ktoré nám zní­žia náklady na ener­gie
  • roz­ší­riť pro­duk­tovú líniu vozi­diel do hlav­ných seg­men­tov
  • vytvo­riť auto­pi­lota, ktorý bude 10x viac bez­pečný ako my (ces­tou vzá­jom­ného uče­nia sa)
  • umož­niť nám zará­bať na pre­na­jí­maní našich áut

Je v skutku zau­jí­mavé sle­do­vať cestu Tesly, pre­tože z pohľadu roz­prá­vača to vyzerá tak, že chcú zane­chať sve­tový dopad, redu­ko­vať závis­losť na fosíl­nych pali­vách a zme­niť spô­sob, akým pou­ží­vame vozidlá. A ešte zau­jí­ma­vej­šie bude vidieť, či sa ďal­šia fáza tohoto plánu sku­točne podarí.

3

foto: vin1000.com

zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej fotky: newyorker.com

Pridať komentár (0)