Muž pre­me­nil oby­čajnú hračku Wall-e na malého robota

Kristína Šuvadová / 26. marca 2016 / Business

Bývalý zamest­na­nec spra­vo­daj­ského por­tálu Red­dit nedávno ohú­ril všet­kých DIY (do it your­self — sprav si to sám) nad­šen­cov. Z oby­čaj­nej hračky s podo­bou Wall-eho totiž vytvo­ril malého robota.

Moja žena a ja milu­jeme Wall-eho a preto som od nej minulý rok dostal túto roz­to­milú hračku. Bola na diaľ­kové ovlá­da­nie, čo bolo super, no mne to jed­no­du­cho nesta­čilo.”

Roz­ho­dol sa preto, že túto hračku, ktorá stála okolo 50 dolá­rov, pre­mení na malého robota, ktorý bude hodný omnoho vyš­šiej ceny.

Dostal som nápad, že z tejto roz­to­mi­lej hračky uro­bím malé pohyb­livé vozidlo s kame­rou, vďaka kto­rému sa budem môcť zúčast­ňo­vať na kon­fe­ren­ciách, na kto­rých nebu­dem mať mož­nosť byť osobne. Tak­tiež chcem pomo­cou neho kon­tr­lo­vať zamest­nan­cov priamo z domu.”

Sta­čilo teda vylep­šiť malý stroj­ček, ktorý sa nachá­dzal vo vnútri hračky — a bol s ňou schopný hýbať “len” dopredu a dozadu. Mnoho súčias­tok si dal dokonca vytla­čiť na zákazku 3D tla­čiar­ňou. Netrvalo mu to viac ako pár týž­dňov a na svete bol malý Wall-e, schopný sám cho­diť a s kame­rou zazna­me­ná­vať všetko okolo seba. No nie je zlatý?

4-vedelistezeA1-vdelistezeA2-vedelistezeA3-vedeistezeA5-vedelistezeA

titulka vedelistezeA7 vedelistezeAVedelisteze.sk

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj obráz­kov: upvoted.com

Pridať komentár (0)