Muž pre­me­nil oby­čaj­nú hrač­ku Wall-e na malé­ho robo­ta

Kristína Šuvadová / 26. marca 2016 / Business

Býva­lý zamest­na­nec spra­vo­daj­ské­ho por­tá­lu Red­dit nedáv­no ohú­ril všet­kých DIY (do it your­self — sprav si to sám) nad­šen­cov. Z oby­čaj­nej hrač­ky s podo­bou Wall-eho totiž vytvo­ril malé­ho robo­ta.

Moja žena a ja milu­je­me Wall-eho a pre­to som od nej minu­lý rok dostal túto roz­to­mi­lú hrač­ku. Bola na diaľ­ko­vé ovlá­da­nie, čo bolo super, no mne to jed­no­du­cho nesta­či­lo.”

Roz­ho­dol sa pre­to, že túto hrač­ku, kto­rá stá­la oko­lo 50 dolá­rov, pre­me­ní na malé­ho robo­ta, kto­rý bude hod­ný omno­ho vyš­šiej ceny.

Dostal som nápad, že z tej­to roz­to­mi­lej hrač­ky uro­bím malé pohyb­li­vé vozid­lo s kame­rou, vďa­ka kto­ré­mu sa budem môcť zúčast­ňo­vať na kon­fe­ren­ciách, na kto­rých nebu­dem mať mož­nosť byť osob­ne. Tak­tiež chcem pomo­cou neho kon­tr­lo­vať zamest­nan­cov pria­mo z domu.”

Sta­či­lo teda vylep­šiť malý stroj­ček, kto­rý sa nachá­dzal vo vnút­ri hrač­ky — a bol s ňou schop­ný hýbať “len” dopre­du a doza­du. Mno­ho súčias­tok si dal dokon­ca vytla­čiť na zákaz­ku 3D tla­čiar­ňou. Netrva­lo mu to viac ako pár týž­dňov a na sve­te bol malý Wall-e, schop­ný sám cho­diť a s kame­rou zazna­me­ná­vať všet­ko oko­lo seba. No nie je zla­tý?

4-vedelistezeA1-vdelistezeA2-vedelistezeA3-vedeistezeA5-vedelistezeA

titulka vedelistezeA7 vedelistezeAVedelisteze.sk

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj obráz­kov: upvoted.com

Pridať komentár (0)