Na inter­ne­te sa obja­vi­li kódy, kto­ré odha­lia všet­ky fil­my na Netf­li­xe

Rišo Néveri / 9. januára 2016 / Lifehacking

Pou­ží­va­te­lia Netf­li­xu uve­rej­ni­li vyše 76 000 kódov odha­ľu­jú­cich všet­ky kódy na popu­lár­nom Netf­li­xe.

fresh

Zo zákla­du ti Netf­lix nepo­nú­ka všet­ky fil­my zo obrov­skej data­bá­zy. Sna­ží sa odhad­núť, kto­ré by sa ti moh­li páčiť a tie ti zobra­zí pri­már­ne. Áno na note­bo­oku je jed­no­du­ché vyhľa­dať si film naprí­klad na imdb.com, ale­bo podob­ných strán­kach a násled­ne si ho dohľa­dať pria­mo v služ­be, ale nie­ke­dy pred­sa nevieš, čo pres­ne hľa­dáš. Mož­no vieš pri­bliž­ný žáner ale nič kon­krét­ne. Čo vte­dy?

Na inter­ne­te sa obja­vi­lo prek­va­pi­vé rie­še­nie. Istí pou­ží­va­te­lia zis­ti­li, že pri­da­ním 4 – 5 miest­ne­ho iden­ti­fi­ká­to­ra doká­žu na Netf­li­xe zobra­ziť kon­krét­ne “mik­ro-žán­re”. Zís­ka­li tak prí­stup k fil­mom, kto­ré by našli jedi­ne vyhľa­dá­va­ním, ale­bo by sa k nim nikdy nedop­ra­co­va­li. Ako prí­klad môže­me uviesť naprí­klad kód 3529, kto­rý zobra­zí všet­ky Thril­le­ry z roku 1980 ale­bo kód 1181, odha­ľu­jú­ci poli­tic­ké fil­my 20tych rokov minu­lé­ho sto­ro­čia.

Mož­no naj­väč­ším prek­va­pe­ním je počet tých­to “mik­ro-žán­rov” je vyše 76 000! Skrá­te­ný zoznam náj­deš naprí­klad tu ale­bo kom­plet­ný zoznam tu.

And God said, "Let there be tab photos," and it was last-minute-panic-inducing. Kevin Freeman | Lariat Photographer

Pridať komentár (0)