Na inter­nete sa obja­vili kódy, ktoré odha­lia všetky filmy na Netf­lixe

Rišo Néveri / 9. januára 2016 / Tools a produktivita

Pou­ží­va­te­lia Netf­lixu uve­rej­nili vyše 76 000 kódov odha­ľu­jú­cich všetky kódy na popu­lár­nom Netf­lixe.

fresh

Zo základu ti Netf­lix nepo­núka všetky filmy zo obrov­skej data­bázy. Snaží sa odhad­núť, ktoré by sa ti mohli páčiť a tie ti zobrazí pri­márne. Áno na note­bo­oku je jed­no­du­ché vyhľa­dať si film naprí­klad na imdb.com, alebo podob­ných strán­kach a následne si ho dohľa­dať priamo v službe, ale nie­kedy predsa nevieš, čo presne hľa­dáš. Možno vieš pri­bližný žáner ale nič kon­krétne. Čo vtedy?

Na inter­nete sa obja­vilo prek­va­pivé rie­še­nie. Istí pou­ží­va­te­lia zis­tili, že pri­da­ním 4 – 5 miest­neho iden­ti­fi­ká­tora dokážu na Netf­lixe zobra­ziť kon­krétne “mikro-žánre”. Zís­kali tak prí­stup k fil­mom, ktoré by našli jedine vyhľa­dá­va­ním, alebo by sa k nim nikdy nedop­ra­co­vali. Ako prí­klad môžeme uviesť naprí­klad kód 3529, ktorý zobrazí všetky Thril­lery z roku 1980 alebo kód 1181, odha­ľu­júci poli­tické filmy 20tych rokov minu­lého sto­ro­čia.

Možno naj­väč­ším prek­va­pe­ním je počet týchto “mikro-žán­rov” je vyše 76 000! Skrá­tený zoznam náj­deš naprí­klad tu alebo kom­pletný zoznam tu.

And God said, "Let there be tab photos," and it was last-minute-panic-inducing. Kevin Freeman | Lariat Photographer

Pridať komentár (0)