Na Slo­ven­sku sa nedo­hodli, tak si našli inves­tora v zahra­ničí

Lukáš Gašparík jr. / 16. júla 2015 / Tools a produktivita

Ďal­šia inves­tí­cia do slo­ven­ského star­tupu. Tento krát sa môže pochvá­liť zahra­nič­ným inves­to­rom star­tup Loca­li­za­tion Guru, kto­rého cie­ľom je zvy­šo­va­nie kva­lity pre­kla­dov.

Ahoj Slávo, z tvojho face­bo­oku som sa dozve­del, že sa vám poda­rilo nájsť inves­tora. O koho sa jedná a ako ste sa s ním dali dokopy?
S Milo­šom Lukač­kom z Delta Acce­le­ra­tor sme sa spoz­nali na minu­lo­roč­nom Pione­ers Fes­ti­val vo Viedni. Vtedy sme ešte netu­šili, že nie­kedy z toho bude inves­tí­cia. O pár mesia­cov a pár nezá­väz­ných stret­nu­tiach sa nám Miloš ozval s tým, že by mali záu­jem inves­to­vať do Loca­li­za­tion guru. V tom čase sme uzat­vá­rali prvú inves­tí­ciu so CEED tech akce­le­rá­to­rom v Buda­pešti a boli sme otvo­rení myš­lienke fol­low up inves­tí­cie. 
Ako pre­bie­halo vyjed­ná­va­nie pod­mie­nok s inves­to­rom a koľko trval celý pro­ces?
Vyjed­ná­vali sme od decem­bra 2014, kedy sme sa začali baviť aj o kon­krét­nych pod­mien­kach a polo­žili základy spo­lu­práce. Neskôr pre­bie­hali ofi­ciálne stret­nu­tia a due dili­gance, ktoré trvali pri­bližne 5 mesia­cov.
Bola nejaká vec, ktorú vám inves­tor vyslo­vene vytkol, alebo s kto­rou bol naopak veľmi spo­kojný?
Viedli sme od začiatku otvo­rený roz­ho­vor a nebolo vyslo­vene nič čo by nám inves­tor vytkol. Práve naopak, pri­stú­pil na naše pod­mienky. Čo nás cel­kom prek­va­pilo, bolo vyjad­re­nie, že Delta Capi­tal nein­ves­tuje do nápadu, ale do ľudí. Je to hlavne iný pohľad na inves­tí­ciu v dobe, keď každý naháňa ori­gi­nálny nápad alebo nového uni­corna (jed­no­rožca). Ako sme sa dozve­deli od Star­tup Stu­dia KPMG, ktoré nám od začiatku pomáha s práv­nymi zále­ži­tos­ťami, je to dosť zried­kavé. Možno preto nás pri­ví­tali hneď so slo­vami, “sign it”, čiže pod­píšte to :) 
Viem, že u nás sa vám nájsť inves­tora neda­rilo. Prečo si mys­líš, že ste ho nako­niec našli u našich suse­dov?
Mali sme mož­nosť zobrať aj slo­ven­ského inves­tora, ale zahra­ničný nám ponú­kol oveľa viac slu­žieb. Delta Capi­tal je biz­ni­sovo silná sku­pina s množ­stvom pro­jek­tov a kone­xiami na polku Európy. Delta Acce­le­ra­tor, ako ich diví­zia rizi­ko­vého kapi­tálu nám vie ponúk­nuť know-how a kon­takty, ktoré od slo­ven­ských inves­to­rov nedos­ta­neme. Tak­tiež nám veľmi vyho­vo­vala fle­xi­bi­lita zahra­nič­ných inves­to­rov, o čom svedčí aj pod­pí­sa­nie term she­etu na Pohode. Nehľa­dáme inves­to­rov v zahra­ničí preto, lebo si mys­líme, že na Slo­ven­sku by sme nenašli inves­tora, je to skôr zo stra­te­gic­kého dôvodu. Sna­žíme sa vybu­do­vať glo­bálny star­tup, čiže potre­bu­jeme silný network. 
Aká je výška inves­tí­cie? Ak môžeš pre­zra­diť.
Môžem pre­zra­diť len toľko, že sa nejedná len o finančnú inves­tí­ciu, ale inves­tí­cia zahŕňa aj zákazky zo strany inves­tora a mnohé ďal­šie bene­fity pre nás. Je to jeden z hlav­ných dôvo­dov, prečo sme sa roz­hodli ísť do toho s Delta Capi­tal v tomto štá­diu.
Spo­me­nul si, že pod­pis inves­tí­cie pre­be­hol na fes­ti­vale Pohoda. Ako vás to napadlo? 
Na pod­pise inves­tí­cie sme boli dohod­nutí deň pred Poho­dou v Prahe. Po krát­kom tele­fo­náte sme však zis­tili, že aj ja, aj inves­tor sa chys­táme na Pohodu. Keďže sme už mali vše­tok due dili­gance za sebou a jed­nalo sa len o for­ma­litu, roz­hodli sme sa pod­pí­sať term sheet na Pohode. Z môjho pohľadu je veľmi dôle­žité, aby bola dobrá ché­mia medzi star­tu­pom a inves­to­rom. Mys­lím si, že aj pod­pí­sa­nie term she­etu na Pohode doka­zuje to, že medzi Delta Capi­tal a Loca­li­za­tion guru exis­tuje veľmi dobrá ché­mia. Teším sa na biz­nis s nimi.
A čo vaše ďal­šie plány? Chys­táte sa po inves­tí­cii na nejakú veľkú expan­ziu alebo nejaké ďal­šie novinky? :)
Momen­tálne pra­cu­jeme na glo­bál­nom advi­sory board, ktorý bude už čoskoro obo­ha­tený o pár veľmi zau­jí­ma­vých ľudí, s kto­rými vyjed­ná­vame pod­mienky. Ofi­ciálne zatiaľ môžem spo­me­núť nášho prvého advi­sora Adama H. Mar­tina, ktorý nedávno exi­tol svoju prvú spo­loč­nosť a momen­tálne pôsobí ako viac­ná­sobný angel inves­tor a devp. ops. v jed­nom “men­šom” star­tupe Jumio. Okrem toho roz­ví­jame jednu veľmi zau­jí­mavú spo­lu­prácu, ale o tom až nabu­dúce — po ofi­ciál­nom spus­tení :-)
Star­tupu Loca­li­za­tion Guru gra­tu­lu­jeme k inves­tí­cii a budeme pozorne sle­do­vať jeho cestu. Ako jed­nému z mála slo­ven­ských star­tu­pov sa im poda­rilo zís­kať zahra­ničnú inves­tí­ciu, preto sme aj my zve­daví, ako sa im bude dariť, avšak veríme, že táto spo­lu­práca ich posu­nie vpred. Držíme palce! :)
Pridať komentár (0)