Nadu­paný event v Bra­ti­slave: Na Night of Chan­ces Tech­no­logy prídu naj­lepší z naj­lep­ších!

Martin Bohunický / 10. marca 2016 / Zo Slovenska

Naj­väč­šia štu­dent­ská kon­fe­ren­cia Night of Chan­ces pri­pra­vuje na pôde FIIT STU event pre všet­kých, kto­rým sú blízke tech­no­ló­gie.

Na Night of Chan­ces Tech­no­logy vystú­pia tie naj­zvuč­nej­šie mená slo­ven­ského IT biz­nisu — Michal Štencl (CEO Sygic), Peter Škodný (CEO Accen­ture), Vla­di­mír Matouš (CTO Tatra Banka), Miro­slav Trnka (Zakla­da­teľ ESET). Špe­ciál­nym hos­ťom je Marek Rosa (CEO Keen Soft­ware House a GOOD AI), ktorý je známy vývo­jom uni­ver­zál­nej ume­lej inte­li­gen­cie. Ten v pred­náške “Moja cesta k AI” odpre­zen­tuje celú jeho kari­éru — od vývoja hier až po tvorbu ume­lej inte­li­gen­cie.

Mimo tohoto láka­vého prog­ramu môžeš absol­vo­vať nie­ktoré z 23 works­ho­pov, alebo si počas speed datingu poke­cať face to face s vyso­kými pred­sta­vi­teľmi spo­loč­ností — s Micha­lom Štenc­lom (CEO Sygic), Vla­dom Matou­šom (CTO Tatra Banka), Pav­lom Lukom (CTO ESET), Tomá­šom Vole­kom (šéf tech.centier Accen­ture) či Maro­šom Cuch­tom (šéf tech. cen­tra Accen­ture).

Even­tov s takýmto nadu­pa­ným line-upom na Slo­ven­sku nie je veľa, preto si na 13.4.2016 o 17:30 rad­šej neplá­nuj nič iné a rad­šej sa rýchlo zare­gis­truj. 

Do dneš­nej pol­noci máš lís­tok za tri eurá, neskôr zapla­tíš 7 eur. Trú­faš si? Kúp si sur­prise lís­tok za 47 eur a až na evente sa dozvieš, za čo si to vlastne zapla­til.

itulná foto: nightofchances.sk

Pridať komentár (0)