Nad­viaže Ham.sk na úspech Shu­pito?

Šandi / 21. marec 2014 / Tools a produktivita

Za ham.sk stojí digi­tálna agen­túra Sven, ktorá sa od roku 2005 venuje vývoju webo­vých apli­ká­cií a tak­tiež stojí za úspeš­ným pro­jek­tom Shu­pito, ktorý reštau­rá­ciám ako Pizza Mizza, Sus­hi­time a množ­stvu ďal­ších zabez­pe­čuje agendu pri­jí­ma­nia a vyba­vo­va­nia objed­ná­vok.

K dneš­nému dňu tvorí tím Svenu 12 ľudí. Sven už ôsmy rok pra­cuje na zau­jí­ma­vých pro­jek­toch, apli­ká­ciách a online rie­še­niach. Medzi ich kli­en­tov pat­rili a pat­ria aj mená ako Kofola, ZSE, Pizza Mizza, Salve Finance a ďalší.

”Por­tál ham.sk bol spus­tený 1.2.2013. V tom čase, pôso­bil na slo­ven­skom inter­nete jediný rele­vantný por­tál zame­raný na spro­stred­ko­va­nie on-line objed­návky donášky z reštau­rá­cii. Ten bol však zame­raný výlučné na pizzu”, kon­šta­tuje Boris Gom­bar­čík, ktorý pro­jek­to­vým mana­žé­rom pre ham.sk.

”To sa samoz­rejme v prie­behu roku 2013 zme­nilo a dnes pôso­bia na Slo­ven­sku ďal­šie 4 por­tály podob­ného zame­ra­nia, vrá­tane 2 zahra­nič­ných. Sna­žíme sa od kon­ku­ren­cie odlí­šiť osob­ným a maxi­málne ústre­to­vým prí­stu­pom k zákaz­ní­kom. Aj preto sme netla­čili na kvan­titu a zame­rali sme sa na začia­tok výlučné na Bra­ti­slavu. Ako prví z por­tá­lov na Slo­ven­sku sme umož­nili zákaz­ní­kom pla­tiť za objed­návky priamo on-line. Ako prví sme spus­tili vlastnú kuri­ér­sku službu, ktorá nám umož­nila ponúk­nuť zákaz­ní­kom donášku aj z reštau­rá­cii, ktoré vlastnú donášku nepos­ky­tujú a zvý­šiť tak pes­trosť ponuky jedál. Nie každý deň predsa chceme jest pizzu alebo sushi”.

”Máme v tejto oblasti dlho­dobé know-how, preto logic­kým vyús­te­ním bolo zlú­če­nie reštau­rá­cii, ktoré pou­ží­vajú Shu­pito pod jednu stre­chu a umož­niť tak pou­ží­va­te­ľom na jed­nom mieste vybe­rať a objed­ná­vať z ich menu. Čiže, kon­cept, ktorý vo svete dlho­dobo fun­guje (grubhub.com,just-eat.co.uk a ďal­šie)”, kon­šta­tuje pro­jek­tový mana­žer Boris Gom­bar­čík.

Por­tálu sa dnes naplno venuje 5 členný tím. Jeho roz­beh bol finan­co­vaný z inter­ných zdro­jov a je 100% v vlast­níc­tve zakla­da­te­ľov. Okrem Ham.sk na Slo­ven­sku fun­guje aj nie­koľko ďal­ších podob­ných slu­žieb. Spo­meňme naprí­klad Bistro.sk, ktorú pre­vádz­kuje Azet.sk, alebo Food­panda. 

Bis­tro má v ponuke pri­bližne 290 reštau­rá­cií s vlast­ným roz­vo­zom jedla.Mesačne sa pro­stred­níc­tvom tejto online služby usku­toční viac ako 15-tisíc objed­ná­vok z celého Slo­ven­ska. 

Už dnes je jasné, že na pomerne malom Slo­ven­skom trhu nemôže dlho­dobo úspešne fun­go­vať takéto množ­stvo firiem a preto cha­la­nom zo Svenu držíme palce a veríme, že ich dife­ren­ciačná výhoda a oso­bitý prí­stup budú kľú­čové fak­tory úspe­chu ham.sk 

Pridať komentár (0)