Náj­di svoj Niche

Dárius Polák / 25. decembra 2015 / Business

Veľa inves­to­rov dáva začí­na­jú­cim star­tu­pis­tom túto radu: „Tvoj nápad je prí­liš malý. Musíš roz­mýš­ľať vo veľ­kom a sústre­diť sa na väč­ší trh, ináč nie si hoden mojich peňa­zí a času. My chce­me inves­to­vať iba do star­tu­pov, kto­ré menia svet a robia nie­čo naozaj, NAOZAJ VEĽ­KÉ“.

Je to naj­hor­šia rada akú môže začí­na­jú­ci star­tu­pis­ta dostať. Yahoo Goog­le zača­li ako malé pre­po­je­nia pre web­strán­ky, o kto­ré sa zau­jí­ma­lo menej ako 1 % ľudí na celom sve­te. Face­bo­ok mal na začiat­ku iba fot­ky štu­den­tiek uni­ver­zi­ty, s kto­rý­mi chcel Mark Zuc­ken­berg ran­diť. Twit­ter bol jed­no­du­chá apli­ká­cia s upo­zor­ne­nia­mi, kto­rá pub­li­ko­va­la 140 zna­kov dlhý sta­tus veľ­mi malej sku­pi­ne ľudí. Väč­ši­na z nich ani neve­de­la, o čo vlast­ne ide.

Uber mal ako svo­jich prvých zákaz­ní­kov sku­pi­nu gee­kov v San Fran­cis­cu, kto­rých pre­pá­ja­la mizer­ná mobil­ná apli­ká­cia s vodič­mi taxí­kov, kto­rí nebo­li ešte totál­ni alko­ho­li­ci.

travis-e1416346466418

Väč­ši­na ven­tu­re kapi­ta­lis­tov (hlav­ne tí s mini­mál­ny­mi skú­se­nos­ťa­mi s mar­ke­tin­gom, či prí­liš veľ­kým bohatstvom/a zopár dob­rý­mi inves­tí­cia­mi) pre toto nema­jú pocho­pe­nie. Pozor, toto však nepla­tí pre tých, kto­rí mana­žu­jú väč­šie fon­dy a oča­ká­va­jú veľ­ké návra­ty pre uspo­ko­je­nie svo­jich inves­to­rov.

Tajom­stvo spo­čí­va v náj­de­ní svoj­ho niche – tej začia­toč­nej kom­bi­ná­cie (úzky okruh zákaz­ní­kov + odliš­ný špe­ci­fic­ký pro­dukt), kto­rá vám umož­ní pora­ziť vašu ove­ľa vyspe­lej­šiu a väč­šiu kon­ku­ren­ciu. A keď­že ste star­tup, doká­že­te urých­liť zme­ny a vývoj ove­ľa rých­lej­šie ako kor­po­rát.

Väč­ši­na star­tu­pov vytvo­rí zo začiat­ku pro­dukt pre malú sku­pi­nu poten­ciál­nych uží­va­te­ľov ale­bo zákaz­ní­kov, kto­rý je tak hroz­ný, že LED­VA vyrie­ši prob­lém.

**FILE**In this Sept. 2, 2008 file photo shows Google co-founders Sergey Brin, left, and Larry Page, right, talking about the new Google Browser, "Chrome," during a news conference at Google Inc. headquarters in Mountain View, Calif. Google Inc. is shifting its Web browser out of test mode just 100 days after its debut, an unusually quick transition for a company known for keeping the "beta" tag on some products for years. (AP Photo/Paul Sakuma, file)

V sku­toč­nos­ti väč­ši­na star­tu­pov môže byť na začiat­ku pod­prie­mer­ná no stá­le veľ­mi úspeš­ná. O to pres­ne ide. Sto­jí to za prd, no stá­le to fun­gu­je ale­bo to je uži­toč­né a to je skve­lým zna­kom, že to má veľ­ký poten­ciál.

Väč­ši­na ľudí si mys­lí, že ich pro­dukt musí byť ÚŽAS­NÝ pre VŠET­KÝCH aby uspel. V rea­li­te sta­čí ak je led­va funkč­ný a lep­ší ako alter­na­tí­vy pre malú sku­pi­nu ľudí, dosť dlho na to aby pre­žil ďal­ší východ sln­ka. Násled­ne sa postup­ne a opa­ko­va­ne zlep­šu­je.

3017331-poster-5-poster

zdroj: 500hats.com

Pridať komentár (0)