Nájdi svoj Niche

Dárius Polák / 25. decembra 2015 / Business

Veľa inves­to­rov dáva začí­na­jú­cim star­tu­pis­tom túto radu: „Tvoj nápad je prí­liš malý. Musíš roz­mýš­ľať vo veľ­kom a sústre­diť sa na väčší trh, ináč nie si hoden mojich peňazí a času. My chceme inves­to­vať iba do star­tu­pov, ktoré menia svet a robia niečo naozaj, NAOZAJ VEĽKÉ“. 

Je to naj­hor­šia rada akú môže začí­na­júci star­tu­pista dostať. Yahoo Google začali ako malé pre­po­je­nia pre web­stránky, o ktoré sa zau­jí­malo menej ako 1 % ľudí na celom svete. Face­book mal na začiatku iba fotky štu­den­tiek uni­ver­zity, s kto­rými chcel Mark Zuc­ken­berg ran­diť. Twit­ter bol jed­no­du­chá apli­ká­cia s upo­zor­ne­niami, ktorá pub­li­ko­vala 140 zna­kov dlhý sta­tus veľmi malej sku­pine ľudí. Väč­šina z nich ani neve­dela, o čo vlastne ide.

Uber mal ako svo­jich prvých zákaz­ní­kov sku­pinu gee­kov v San Fran­ciscu, kto­rých pre­pá­jala mizerná mobilná apli­ká­cia s vodičmi taxí­kov, ktorí neboli ešte totálni alko­ho­lici.

travis-e1416346466418

Väč­šina ven­ture kapi­ta­lis­tov (hlavne tí s mini­mál­nymi skú­se­nos­ťami s mar­ke­tin­gom, či prí­liš veľ­kým bohatstvom/a zopár dob­rými inves­tí­ciami) pre toto nemajú pocho­pe­nie. Pozor, toto však neplatí pre tých, ktorí mana­žujú väč­šie fondy a oča­ká­vajú veľké návraty pre uspo­ko­je­nie svo­jich inves­to­rov.

Tajom­stvo spo­číva v náj­dení svojho niche – tej začia­toč­nej kom­bi­ná­cie (úzky okruh zákaz­ní­kov + odlišný špe­ci­fický pro­dukt), ktorá vám umožní pora­ziť vašu oveľa vyspe­lej­šiu a väč­šiu kon­ku­ren­ciu. A keďže ste star­tup, doká­žete urých­liť zmeny a vývoj oveľa rých­lej­šie ako kor­po­rát.

Väč­šina star­tu­pov vytvorí zo začiatku pro­dukt pre malú sku­pinu poten­ciál­nych uží­va­te­ľov alebo zákaz­ní­kov, ktorý je tak hrozný, že LEDVA vyrieši prob­lém.

**FILE**In this Sept. 2, 2008 file photo shows Google co-founders Sergey Brin, left, and Larry Page, right, talking about the new Google Browser, "Chrome," during a news conference at Google Inc. headquarters in Mountain View, Calif. Google Inc. is shifting its Web browser out of test mode just 100 days after its debut, an unusually quick transition for a company known for keeping the "beta" tag on some products for years. (AP Photo/Paul Sakuma, file)

V sku­toč­nosti väč­šina star­tu­pov môže byť na začiatku pod­prie­merná no stále veľmi úspešná. O to presne ide. Stojí to za prd, no stále to fun­guje alebo to je uži­točné a to je skve­lým zna­kom, že to má veľký poten­ciál.

Väč­šina ľudí si myslí, že ich pro­dukt musí byť ÚŽASNÝ pre VŠET­KÝCH aby uspel. V rea­lite stačí ak je ledva funkčný a lepší ako alter­na­tívy pre malú sku­pinu ľudí, dosť dlho na to aby pre­žil ďalší východ slnka. Následne sa postupne a opa­ko­vane zlep­šuje.

3017331-poster-5-poster

zdroj: 500hats.com

Pridať komentár (0)