Najhodnotnejší startup na svete prekonal Uber. Prekvapí ťa tým, čo vlastne robí

Lenka Sidorová / 9. novembra 2018 / Startupy

  • Star­tup z Číny do­sia­hol naj­väč­šiu hod­notu na svete, pro­dukt má prísť aj do Európy
  • Na úspešnú firmu ne­treba až tak nový ná­pad

Dl­h­šiu dobu bol star­tu­pom s naj­väč­šou hod­no­tou na svete Uber, ktorý po po­sled­ných in­ves­tí­ciach do­sia­hol 72 mi­liárd do­lá­rov. Te­raz ho však na druhé miesto vy­tla­čil čín­sky star­tup By­te­Dance, za kto­rým stojí Zhang Yi­ming. In­for­mo­val o tom Blo­om­berg.

Ja­pon­ská in­ves­tičná sku­pina Soft­Bank ne­dávno in­ves­to­vala do By­te­Dance 3 mi­liardy, čím jeho hod­notu po­su­nula na 75 mi­liárd do­lá­rov. Soft­Bank je tiež jed­ným z naj­väč­ších in­ves­to­rov Uberu.

Veľký úspech By­te­Dance je zau­jí­mavý z via­ce­rých dô­vo­dov. Po prvé, za­tiaľ bol za­ve­dený len pre Čínu, takže ho vo svete ho ne­bolo až tak vidno. Po druhé, ne­po­núka nič pre­vratné, no do­ká­zal aj ma­lým vy­lep­še­ním vy­bu­do­vať po­ten­ci­onálny mega biz­nis.

By­te­Dance spra­vuje vi­deo ap­li­ka­ciu Do­u­yin a spra­vo­daj­ský ag­re­gá­tor Tou­tiao. Ten po­mo­cou ume­lej in­te­li­gen­cie uží­va­te­ľom, kto­rých má už stovky mi­li­ó­nov, se­lek­tuje pre­hľad správ na mieru podľa oso­bi­tého fil­tra. Dĺžka náv­štev­nosti jeho uží­va­te­ľov sa za­čína pri­bli­žo­vať We­Chatu od Ten­centu, ktorý je v Číně po­va­žo­vaný za „su­pe­rap­li­ká­ciu“. Dá sa cez neho te­le­fo­no­vať, pí­sať správy, pre­ze­rať so­ciálne siete a tak­tiež pla­tiť.

In­ves­tí­cie od Soft­Bank, KKR & Co., Ge­ne­ral At­lan­tic a dal­ších majú By­te­Dance po­môcť roz­ší­riť sa do zvyšku sveta. Na zá­pade už malý krok uro­bil s vi­deo ap­li­ka­ciu Do­u­yin, av­šak pod iným náz­vom Tik­Tok. Tá po­maly vzbu­dzuje zá­u­jem gi­gan­tov ako Ten­cent a Fa­ce­book.

Tik­Tok je v pod­state so­ciálna sieť pre vy­tvá­ra­nie a zdie­ľa­nie krát­kých, najmä hu­dob­ných vi­deí, prí­pane ich živé stre­a­mo­va­nie. Ok­rem toho By­te­Dance pred ro­kom za mi­liardu do­lá­rov od­kú­pil kon­ku­renčnú službu mu­si­cal.ly, ktorú s Tik­To­kom pre­po­jil.

By­te­Dance sa tento rok síce blíži k zisku 7,5 mi­liárd do­lá­rov ale po­dobne ako väč­šina star­tu­pov na za­čiatku roz­behu za­tiaľ nie je v zisku.

Na tre­ťom mieste naj­hod­not­nej­ších star­tu­pov na svete je čín­ský kon­ku­rent Uberu, Didi Chu­xing (56 mi­liárd do­lá­rov), Airbnb (29 mi­liárd do­lá­rov) a Spa­ceX (21,5 mi­liardy do­lá­rov).

Pridať komentár (0)