Naj­hor­šie sve­tové domény všet­kých čias

Richard Čermák: WebSupport / 31. marca 2015 / Tools a produktivita

Čisto teore­ticky, výber názvu domény je úplne jed­no­du­chá zále­ži­tosť. Mala by byť pri­naj­lep­šom totožná s náz­vom pro­jektu, krátka a zapa­mä­ta­teľná. V prí­pade výskytu viac ako jed­ného slova v doméne sa však z času na čas začí­najú diať divné veci.

Ok, dajme tomu, že názov vášho pro­jektu je “Who Repre­sents”, preto bez aké­ho­koľ­vek zavá­ha­nia zare­gis­tru­jete doménu. Parádka. Naho­díte web­stránku, pokla­dáte prsty na klá­ves­nicu a píšete názov domény do riadku s URL adre­sou. Víťazne zdvih­nete uka­zo­vák a s nápra­hom mie­rite na tla­čítko ENTER. V oka­mihu však pre­le­títe očami názov domény a otra­sie s vami. OMG.

Pred­po­kla­dáme, že je vám to jasné. Pou­ží­vať pomlčku v názve domény je síce povo­lené, no nie celom este­tické a uži­točné. Preto sa mnohí roz­ho­dujú slová spá­jať. Pri istej kon­šte­lá­cii slov­ných spo­jení však vzni­kajú cel­kom zau­jí­mavé slovné pre­škyčky. Sú veľmi oje­di­nelé, no nájde sa zopár takých, ktoré stoja za pozor­nosť. Tu je zoznam tých naj­hor­ších domén.

Tak schválne, čo vidíte, keď si pre­čí­tate doménu a čo vidíte, keď sa pre­klik­nete na stránku? 

Penisland.net

Suges­tívny pre­klad: Oča­ká­vate pri pohľade na doménu stránku plnú muž­ských geni­tá­lií? Mýlite sa.
Reálna doména: Čítate to, čo chcete čítať. Je to webka o písa­cích perách.
Sku­točný názov: Pen Island

Speedofart.com

Suges­tívny pre­klad: Vyzerá to na ďal­šiu – obsa­hovo pokleslú webku ako z pre­lomu tisíc­ro­čia.
Reálna doména: Vidno však, že túto stránku pred­behla o míle aj samotná “rých­losť ume­nia”.
Sku­točný názov: Speed of Art

Therapistinabox.com

Suges­tívny pre­klad: Násil­ník v kra­bici? WTF? To už aj takéto sa dá objed­nať na inter­nete?
Reálna doména: V sku­toč­nosti však ide o seri­óznu pre­zen­tačnú stránku o knihe “Lie­či­teľ v kocke”.
Sku­točný názov: The­ra­pist in da Box

Whorepresents.com

Suges­tívny pre­klad: Ehm, vyzerá to na webku z kate­gó­rie XXX, však?
Reálna doména: Nie­ktorí budú skla­maní, nie­ktorí si vydýchnu, ale ide o docela nudnú stránku.
Sku­točný názov: Who Repre­sent

Dicksonweb.com

Suges­tívny pre­klad: Rov­nako ako Vtáky v tŕní, aj “Vtáky na webe” sa stali veľ­kým sve­to­vým hitom
Reálna doména: Ide webku firmy Dick­son. Teraz pou­žíva o čosi lep­šiu doménu dicksondata.com.
Sku­točný názov: Dick­son Web

Oldmanshaven.com

Suges­tívny pre­klad: Nechutné. Vyho­lený starý muž? Alebo že by to bolo úplne inak?
Reálna doména: Čo ak ide o úto­čisko pre star­cov na zná­mej chate :)
Sku­točný názov: Old Man’s Haven

Cel­kom úsmevné faux pas, čo poviete? Koniec kon­cov, spo­mí­nané domény nie sú asi až tak zlé. Z pohľadu lac­nej reklamy v podobe takýchto člán­kov (a že ich nie je málo) sa neúmy­selný vtipný význam domény cel­kom vypláca.

Poznáte nejaké slo­ven­ské domény, ktoré majú zau­jí­mavé slovné pre­šmyčky v domé­nach? Podeľte sa v komen­tá­roch.

zdroj: websupport.com/blog

Pridať komentár (0)