Naj­lepší SEO plu­gin pre WordP­ress. Pou­ží­vate ho aj vy?

Júlia Micháleková - Websupport.sk / 9. jún 2015 / Tools a produktivita

WordP­ress je naj­pou­ží­va­nejší free CMS, či už pre tvorbu pre­zen­tač­ných webov alebo blo­gov. Jeho naj­väč­šou výho­dou je intu­itívne ovlá­da­nie a hlavne dostup­nosť veľ­kého množ­stva plu­gi­nov. Vôbec nemu­síte byť prog­ra­má­tor na to, aby ste vytvo­rili peknú a funkčnú webovú stránku. Tak­tiež nemu­síte byť SEO špe­cia­lista na to, aby spĺňala základné SEO para­metre.

Výhody SEO plu­gi­nov

Na inter­nete náj­dete množ­stvo plu­gi­nov, ktoré vám pomôžu nasta­viť on-page SEO na vašom webe. Ich naj­väč­šie výhody sú:

 • Pohodlná práca s nasta­vo­va­ním SEO para­met­rov na celom webe. Nezá­leží, či má váš web jednu pod­stránku alebo sto. Nasta­ve­nia sa apli­kujú naprieč celou webo­vou strán­kou.
 • Auto­ma­tické vytvá­ra­nie site­mapy.
 • Kon­trola správ­neho nasta­ve­nia SEO para­met­rov a upo­zor­ňo­va­nie v prí­pade prob­lé­mov.

Pozor na nástrahy 

SEO plu­giny, res­pek­tíve plu­giny ako také, majú aj svoje nevý­hody:

 • Zvy­šujú riziko napad­nu­tia stránky. Hac­keri totiž môžu využiť známe bez­peč­nostné diery v plu­gi­noch. Tieto sa obja­vujú hlavne ak neu­dr­žia­vate plu­gin aktu­álny. Preto je dôle­žité sle­do­vať aktu­ali­zá­cie všet­kých plu­gi­nov a vždy ich povo­liť.
 • Nie­ktoré plu­giny nefun­gujú súčasne. Keď nain­šta­lu­jete alebo aktu­ali­zu­jete jeden, môže sa vám stať, že druhý pre­stane správne fun­go­vať.
 • Google po posled­ných zme­nách v SERP-e už nepo­číta počet zna­kov v nad­pise (title) alebo v popise (desc­rip­tion). Namiesto toho zobra­zuje určitý obme­dzený počet pixe­lov. Avšak väč­šina SEO plu­gi­nov stále počíta desc­rip­tion a title na znaky a nie na pixeli.
 • Mnohé plu­giny stále obsa­hujú pole na vypĺňa­nie kľú­čo­vých slov, ktoré je dnes už zby­točné.
 • Žiadny zo SEO plu­gi­nov nepos­ky­tuje mož­nosť kom­pri­má­cie gene­ro­va­ných výstu­pov.

Ako si vybrať

Ak si dáte vyhľa­dá­vať medzi plu­ginmi výraz SEO, nájde vám množ­stvo výsled­kov. Ktorý si vybrať? Dlhú dobu bol naj­pou­ží­va­nejší All in one SEO pack. To však len do času, kým pri­šiel WordP­ress SEO by Yoast.

Naj­lepší SEO plu­gin

WordP­ress SEO by Yoast je naj­pou­ží­va­nej­ším plu­gi­nom, ktorý jed­no­značne odpo­rú­čame aj my. O jeho kva­li­tách svedčí aj to, že má naj­viac pozi­tív­nych hod­no­tení zo všet­kých SEO plu­gi­nov a cel­kovo patrí k 4. naj­viac pou­ží­va­nému plu­ginu pre WordP­ress.

Čo dokáže:

Plu­gin umož­ňuje veľmi jed­no­du­chú úpravu a nasta­ve­nie základ­ných SEO para­met­rov, ako sú nad­pis alebo popis. Upo­zorní vás, pokiaľ sú vaše nasta­ve­nia nesprávne.

websupport_seo_blog1

Ďal­šie fun­kcie sú:

 • Obsa­huje mož­nosť veri­fi­ko­vať site­mapu pre vyhľa­dá­vače, takže sa to nemu­síte robiť manu­álne.
 • Súčas­ťou plu­ginu je mož­nosť vytvo­riť bre­adc­rumb navi­gá­ciu a pris­pô­so­biť ju špe­ci­fic­kým SEO potre­bám.
 • V prí­pade, že nech­cete, aby nie­ktorú vašu stránku Google inde­xo­val alebo potre­bu­jete nasta­viť kano­ni­zá­ciu, posky­tuje plu­gin fun­kcie Robots meta con­fi­gu­ra­tion a Cano­ni­cal.
 • Priamo v plu­gine si tiež môžete upra­vo­vať Robots.txt a .htac­cess.
 • Obsa­huje mož­nosť od rov­na­kého vývo­jára dokú­piť a doin­šta­lo­vať roz­ší­re­nia na SEO pre mapy, videá a Google News.

websupport_seo_blog2

Tiež si môžete nasta­viť údaje vrá­tane obrázka pri zdie­ľaní na sociál­nych sie­ťach.

wordpress_seo_ blog3

Uži­točné (hlavne pre začia­toč­ní­kov) sú tak­tiež ana­lýzy.

wordpress_seo_blog4

Vždy aktu­álny a fun­gu­júci plu­gin

Na roz­diel od väč­šiny SEO plu­gi­nov je tento neus­tále aktu­ali­zo­vaný. Okolo Wodp­ress SEO by Yoast sa „zozbie­rala” komu­nita vývo­já­rov, ktorí pri kaž­dom update WordP­ress-u ove­rujú jeho kom­pa­ti­bi­litu. V prí­pade, že niečo nefun­guje, urých­lene vydajú update, ktorý prob­lém rieši. Toto sa väč­ši­nou udeje ešte v ten deň, ako vyjde samotný update WordP­ress-u.

Popu­la­rita plu­ginu tiež spô­so­bila to, že aj ostatní vývo­jári pri tvorbe svo­jich vlast­ných plu­gi­nov mys­lia na Yoast. Nové plu­giny navrhujú tak, aby nero­bili prob­lém pri zapnu­tých oboch plu­gi­noch naraz.

Dokonca navrhujú nové plu­giny rie­šiace kom­pa­ti­bi­litu medzi dvoma plu­ginmi, ktoré spolu nefun­go­vali. Naprí­klad qTrans­late je často pou­ží­vaný na vytvá­ra­nie jazy­ko­vých mutá­cií. Po jeho zapnutí však nefun­go­val Yoast správne. Preto nie­kto z komu­nity vytvo­ril Yoast SEO fix for qTrans­late.

Tento jeden plu­gin teda spo­ľah­livo pokrýva všetky základné, ako aj pokro­čilé SEO nasta­ve­nia na vašom webe a vďaka jeho popu­la­rite sa nemu­síte báť aktu­ali­zá­cií ani pou­ží­vaní ďal­ších plu­gi­nov.
Máte tip na iné plu­giny, ktoré pomá­hajú SEO? Podeľte sa o ne v komen­tá­roch pod člán­kom.

zdroj: websupport.sk

Pridať komentár (0)