Naj­lep­šie mozgy Slo­ven­ska ute­kajú do zahra­ni­čia: Pre­staňme nadá­vať na pri­ro­dzenú vec!

Martin Bohunický / 20. januára 2016 / Business

Neus­tále nadá­vame, že naj­ši­kov­nejší a najin­te­li­gen­tnejší ľudia na Slo­ven­sku ute­kajú do zahra­ni­čia. A ja tomu stále nero­zu­miem.

Nero­zu­miem tomu, prečo neus­tále nadá­vame na veci, ktoré sú úplne pri­ro­dzené. Prečo sa neus­tále tvá­rime, že odchod týchto ľudí je vinou našej kra­jiny a že cie­ľom číslo 1 pre budúc­nosť musí byť udr­ža­nie týchto ľudí v našej kra­jine. Pre­tože takáto mig­rá­cia je jed­no­du­cho nor­málna.

Netvárme sa, že Slo­ven­sko môže byť vyhľa­dá­va­ným star­tu­po­vým pod­hu­bím ako Lon­dýn či Ber­lín, že tu vybu­du­jeme eko­no­miku ako v Sin­ga­pure, že sa sem budú tla­čiť tech­no­lo­gickí giganti tak, ako sa zgru­pujú v Sili­con Val­ley. Slo­ven­sko na podobné veci jed­no­du­cho nie je pre­dur­čené, mimo iného už len geo­gra­ficky. V lokál­nom merítku sa skús na to pozrieť takto — ambi­ci­ózni ľudia až na výnimky nezos­tanú v Kež­marku, Šali či Dub­nici, pri­ro­dzene si zba­lia svoje saky-paky a pri­chá­dzajú obja­vo­vať nové prí­le­ži­tosti do Bra­ti­slavy.

elitedaily-Jovo-Jovanovic-working-800x400

Lenže čo keď je nie­kto natoľko šikovný, že Bra­ti­slavu pre­ras­tie? Pocho­pi­teľne odchá­dza ďalej — do Ber­lína, do Lon­dýna, do Paríža, do New Yorku. To sú mestá, do kto­rých neod­chá­dzajú ľudia len z Bra­ti­slavy, ale aj z miest, ktoré si dávame za vzor — Oslo, Štok­holm, Kodaň, Vie­deň, Ženeva,…

Nemys­lím si, že ľudia v týchto kra­ji­nách kri­ti­zujú odliv svo­jich moz­gov do zahra­ni­čia. Že kri­ti­zujú vlastnú kra­jinu za to, ako nedá svo­jim ľuďom dosta­točné pod­mienky, aby zostali. Ale prečo by zostali a prečo by vôbec mali zostať, keď majú prí­le­ži­tosť pre­sa­diť sa v spo­loč­nos­tiach ako Gold­man Sachs či McKin­sey.

Často v Star­ti­tup rie­šime tieto témy. Často rie­šime, ako môžme naše pro­stre­die uro­biť zdrav­šie, ako môžme spra­viť naše škols­tvo lep­ším, ako môžme našu spo­loč­nosť posu­núť vpred — no aj keby sme mali špič­kové uni­ver­zity, aj keby sme mali plat na úrovni západ­ných kra­jín, aj keby tu všetko fun­go­valo podľa ide­ál­neho sce­nára, aj vtedy by tu odliv moz­gov jed­no­du­cho bol. 

Nie je to totiž vôbec o penia­zoch. Je to o ambí­ciach. Naj­väč­šie firmy sveta majú svoje základne úplne nie­kde inde. V ich pobočke na Slo­ven­sku môžeš možno zaro­biť slušný peniaz, no stále si len vyko­ná­va­te­ľom prí­ka­zov nie­koho iného. Chceš meniť veci a mať zod­po­ved­nosť za sku­točný rast spo­loč­nosti? Si na to dosť šikovný? Zba­líš kufre a ideš ovplyv­ňo­vať veci tam, kde sa ovplyv­niť dajú.

success1-800x400

Čo môžme uro­biť pre našu lep­šiu budúc­nosť? Odliv moz­gov neza­sta­víme. Môžme však uro­biť maxi­mum preto, aby sa títo ľudia raz túžili vrá­tiť späť. Aby si po nie­koľ­kých odpra­co­va­ných rokoch pove­dali, že im Slo­ven­sko jed­no­du­cho chýba. Títo ľudia zís­kajú v zahra­ničí obrov­ské skú­se­nosti a ak sa po 5 – 10 rokoch vrá­tia späť, budú to práve oni, kto bude posú­vať našu spo­loč­nosť vpred. Budú to oni, kto na Slo­ven­sku založí obrov­ské nové firmy s veľ­kým poten­ciá­lom na úspech. Ak im na to dáme vhodné pod­mienky, nevi­dím dôvod, prečo by Slo­vák mal strá­viť zvy­šok života v zahra­ničí.

Bez odchodu do zahra­ni­čia by títo ľudia nikdy nezís­kali skú­se­nosti, ktoré v našej kra­jine tak veľmi potre­bu­jeme. Pre­staňme pla­kať nad nie­čím, čo nám môže len pomôcť. A poďme zo Slo­ven­ska uro­biť kra­jinu, do kto­rej sa oplatí vrá­tiť.

Pridať komentár (0)