Naj­lep­šie moz­gy Slo­ven­ska ute­ka­jú do zahra­ni­čia: Pre­staň­me nadá­vať na pri­ro­dze­nú vec!

Martin Bohunický / 20. januára 2016 / Business

Neus­tá­le nadá­va­me, že naj­ši­kov­nej­ší a najin­te­li­gen­tnej­ší ľudia na Slo­ven­sku ute­ka­jú do zahra­ni­čia. A ja tomu stá­le nero­zu­miem.

Nero­zu­miem tomu, pre­čo neus­tá­le nadá­va­me na veci, kto­ré sú úpl­ne pri­ro­dze­né. Pre­čo sa neus­tá­le tvá­ri­me, že odchod tých­to ľudí je vinou našej kra­ji­ny a že cie­ľom čís­lo 1 pre budúc­nosť musí byť udr­ža­nie tých­to ľudí v našej kra­ji­ne. Pre­to­že taká­to mig­rá­cia je jed­no­du­cho nor­mál­na.

Netvár­me sa, že Slo­ven­sko môže byť vyhľa­dá­va­ným star­tu­po­vým pod­hu­bím ako Lon­dýn či Ber­lín, že tu vybu­du­je­me eko­no­mi­ku ako v Sin­ga­pu­re, že sa sem budú tla­čiť tech­no­lo­gic­kí gigan­ti tak, ako sa zgru­pu­jú v Sili­con Val­ley. Slo­ven­sko na podob­né veci jed­no­du­cho nie je pre­dur­če­né, mimo iné­ho už len geo­gra­fic­ky. V lokál­nom merít­ku sa skús na to pozrieť tak­to — ambi­ci­óz­ni ľudia až na výnim­ky nezos­ta­nú v Kež­mar­ku, Šali či Dub­ni­ci, pri­ro­dze­ne si zba­lia svo­je saky-paky a pri­chá­dza­jú obja­vo­vať nové prí­le­ži­tos­ti do Bra­ti­sla­vy.

elitedaily-Jovo-Jovanovic-working-800x400

Len­že čo keď je nie­kto natoľ­ko šikov­ný, že Bra­ti­sla­vu pre­ras­tie? Pocho­pi­teľ­ne odchá­dza ďalej — do Ber­lí­na, do Lon­dý­na, do Parí­ža, do New Yor­ku. To sú mes­tá, do kto­rých neod­chá­dza­jú ľudia len z Bra­ti­sla­vy, ale aj z miest, kto­ré si dáva­me za vzor — Oslo, Štok­holm, Kodaň, Vie­deň, Žene­va,…

Nemys­lím si, že ľudia v tých­to kra­ji­nách kri­ti­zu­jú odliv svo­jich moz­gov do zahra­ni­čia. Že kri­ti­zu­jú vlast­nú kra­ji­nu za to, ako nedá svo­jim ľuďom dosta­toč­né pod­mien­ky, aby zosta­li. Ale pre­čo by zosta­li a pre­čo by vôbec mali zostať, keď majú prí­le­ži­tosť pre­sa­diť sa v spo­loč­nos­tiach ako Gold­man Sachs či McKin­sey.

Čas­to v Star­ti­tup rie­ši­me tie­to témy. Čas­to rie­ši­me, ako môž­me naše pro­stre­die uro­biť zdrav­šie, ako môž­me spra­viť naše škols­tvo lep­ším, ako môž­me našu spo­loč­nosť posu­núť vpred — no aj keby sme mali špič­ko­vé uni­ver­zi­ty, aj keby sme mali plat na úrov­ni západ­ných kra­jín, aj keby tu všet­ko fun­go­va­lo pod­ľa ide­ál­ne­ho sce­ná­ra, aj vte­dy by tu odliv moz­gov jed­no­du­cho bol. 

Nie je to totiž vôbec o penia­zoch. Je to o ambí­ciach. Naj­väč­šie fir­my sve­ta majú svo­je základ­ne úpl­ne nie­kde inde. V ich poboč­ke na Slo­ven­sku môžeš mož­no zaro­biť sluš­ný peniaz, no stá­le si len vyko­ná­va­te­ľom prí­ka­zov nie­ko­ho iné­ho. Chceš meniť veci a mať zod­po­ved­nosť za sku­toč­ný rast spo­loč­nos­ti? Si na to dosť šikov­ný? Zba­líš kuf­re a ideš ovplyv­ňo­vať veci tam, kde sa ovplyv­niť dajú.

success1-800x400

Čo môž­me uro­biť pre našu lep­šiu budúc­nosť? Odliv moz­gov neza­sta­ví­me. Môž­me však uro­biť maxi­mum pre­to, aby sa títo ľudia raz túži­li vrá­tiť späť. Aby si po nie­koľ­kých odpra­co­va­ných rokoch pove­da­li, že im Slo­ven­sko jed­no­du­cho chý­ba. Títo ľudia zís­ka­jú v zahra­ni­čí obrov­ské skú­se­nos­ti a ak sa po 5 – 10 rokoch vrá­tia späť, budú to prá­ve oni, kto bude posú­vať našu spo­loč­nosť vpred. Budú to oni, kto na Slo­ven­sku zalo­ží obrov­ské nové fir­my s veľ­kým poten­ciá­lom na úspech. Ak im na to dáme vhod­né pod­mien­ky, nevi­dím dôvod, pre­čo by Slo­vák mal strá­viť zvy­šok živo­ta v zahra­ni­čí.

Bez odcho­du do zahra­ni­čia by títo ľudia nikdy nezís­ka­li skú­se­nos­ti, kto­ré v našej kra­ji­ne tak veľ­mi potre­bu­je­me. Pre­staň­me pla­kať nad nie­čím, čo nám môže len pomôcť. A poď­me zo Slo­ven­ska uro­biť kra­ji­nu, do kto­rej sa opla­tí vrá­tiť.

Pridať komentár (0)