Naj­lep­šie smart­ho­dinky súčas­nosti

Stano Beres, mojesmarthodinky.sk / 5. marca 2016 / Tech a inovácie

Toto sú naj­lep­šie smart­ho­dinky pre rok 2016, ktoré si zaslú­žia vaše ťažko zaro­bené peniaze. Smart­ho­dinky sú mat­kou celého smartp­hone prí­slu­šen­stva. Samoz­rejme, čas ukáže ako sa uchy­tia. Ponú­kajú však dôle­žité upo­zor­ne­nia priamo na vašu ruku a bežia na nich natívne apli­ká­cie.

Naj­zau­jí­ma­vej­šie je, že veľa súčas­ných mode­lov dokáže množ­stvo nových tri­kov, ako naprí­klad vyhľa­dá­va­nie na inter­nete, sle­do­va­nie vášho cvi­če­nia cez GPS, alebo zapla­tiť v obchode bez toho aby ste vytiahli peňa­ženku. Navyše mnoho z nich začína vyze­rať naozaj úžasne.

Ešte done­dávna bol skok do sveta smart­ho­di­niek pova­žo­vaný za ris­kantný krok. Poriad­nym úsi­lím ich ťahá dopredu Google s Android Wear, Apple s watch OS, a ďal­šími, takže nikdy nebol lepší čas na nosi­teľnú elek­tro­niku, ako teraz.

Vybrať si správne inte­li­gentné hodinky priamo pre seba nie je veľmi ľahké, ale pokú­sime sa tento pro­ces pre vás spra­viť čo naj­ľahší. Pred­sta­vu­jeme vám naj­lep­šie smart­ho­dinky pre rok 2016.

Pebble Time

Jed­no­du­ché, čisté a jemne inte­li­gentné hodinky 

OS: Pebble OS
Kom­pa­ti­bi­lita: Android, iOS
Disp­lej: 64-farebný e-paper disp­lej
Pro­ce­sor: –
Roz­mery: 37.5mm prie­mer, 9.5mm hrúbka
Vsta­vaná pamäť: –
Baterka: 7+ dní
Nabí­ja­nie: cez špe­ciálnu nabí­jačku
Vode­odol­nosť: 3ATM
Pri­po­je­nie: Blu­e­to­oth

Plusy: farebný disp­lej, výkonná beterka
Mínusy: prí­liš hrubý rám, obme­dze­nej­šie ako Android Wear / watch OS

Ako nástupca prvých Pebble, Pebble Time naozaj vyniká. Inte­li­gentné hodinky ako také však pôso­bia ako digi­tálky s nie­koľ­kými extra trikmi a nič viac. Nie­ktorí ľudia si naozaj môžu uží­vať obme­dzené, ale vtipné fun­kcie v Pebble Time. Ich mož­nosti blednú v porov­naní s drah­šími zaria­de­niami vyba­ve­nými sys­té­mom Android Wear alebo wat­chOS. Vo ver­zii Pebble Time Steel, je to rov­naký pocit, len oba­lený do uhla­de­ného tela z nehr­dza­ve­jú­cej ocele.

Pebble-Time-Steel-e1455720376300

foto:pebble.com

LG Watch Urbane

Sú krásne a luxusné, ale nie pre kaž­dého 

OS: Android Wear
Kom­pa­ti­bi­lita: Android, iOS
Disp­lej: 1.3″ P-OLED
Pro­ce­sor: Quad-core 1.2GHz
Roz­mery: 45.5mm prie­mer, 10.9mm hrúbka
Vsta­vaná pamäť: 4GB
Baterka: 2 dni
Nabí­ja­nie: Wire­less
Vode­odol­nosť: IP67
Pri­po­je­nie: Wi-Fi, Blu­e­to­oth

Plusy: módne, uspo­ko­ju­júca výdrž baté­rie
Mínusy: tro­chu roz­merné, chýba GPS

Prí­ťaž­livý okrúhly vzhľad smart hodi­niek od LG vytvára jed­no­du­cho pocit hodi­niek. Sú ale cel­kom veľké, takže nemu­sia vyho­vo­vať tím čo majú men­šie zápäs­tia. Tak­tiež ponuka je troška skrom­nej­šia na fun­kcie, ale ak toto u vás nehrá rolu potom nebu­dete ľuto­vať.

LG_WATCH_URBANE3.0.0

foto: lg.com

Asus Zen­Watch 2

Fan­tas­tická, cenovo dostupná Android voľba 

OS: Android Wear
Kom­pa­ti­bi­lita: Android, iOS
Disp­lej: 1.63″ AMO­LED
Pro­ce­sor: štvor­jad­rový 1,2 GHz
Roz­mery: 40mm prie­mer, 9.3mm hrúbka
Vsta­vaná pamäť: 4GB
Baterka: 2 dni
Nabí­ja­nie: cez špe­ciálny USB kábel
Vode­odol­nosť: IP67
Pri­po­je­nie: Wi-Fi, Blu­e­to­oth

Plusy: ľahko dostupné, kom­pa­ti­bilné s iOS
Mínusy: hrubý okraj tela čo zmen­šuje obra­zovku

Zen­Watch 2 sú dobré, ale nie úžasné. Sú pod­statne lep­šie ako prvá ver­zia Zen­Watch, čo ich pri­bli­žuje k ostat­ným plne vyba­ve­ným Android Wear zaria­de­niam. Jed­no­du­cho pove­dané, ak si chcete vyskú­šať Andro­idové hodinky, ale nemáte dosta­točne veľký roz­po­čet, momen­tálne neexis­tuje lepší začia­tok. Dokonca aj keby to neboli vaše prvé smart hodinky, je tu toho stále veľa dob­rého.

ASUS-ZenWatch-02-1200-80

foto: asus.com

Huawei Watch

Debut hodi­niek od Huawei je ozaj veľ­ko­lepý 

OS: Android Wear
Kom­pa­ti­bi­lita: Android, OS
Disp­lej: 1.4″ AMO­LED
Pro­ce­sor: štvor­jad­rový 1,2 GHz
Roz­mery: 42mm prie­mer, 11.3mm hrúbka
Vsta­vaná pamäť: 4GB
Baterka: 2 dni
Nabí­ja­nie: Wire­less
Vode­odol­nosť: IP67
Pri­po­je­nie: Wi-Fi, Blu­e­to­oth

Plusy: pré­mi­ové mate­riály, ostrý a okrúhly disp­lej
Minusy: cena, slab­šia výdrž baterky

Huawei Watch nie sú per­fektné práve pre slab­šiu výdrž baterky a vysokú cenu. Uberá im to na nád­her­nom pre­ve­dení, ale ich skoro doko­nalé pre­po­je­nie módy a tech­no­ló­gie z nich robí hodinky, ktoré jed­no­značne pat­ria medzi naj­lep­šie smart­ho­dinky, ktoré si v roku 2016 môžete kúpiť.

hw_424955

foto:huawei.com


Sony Smart­Watch 3

Výkonné, dostupné a dobre vyba­vené 

OS: Android Wear
Kom­pa­ti­bi­lita: Android
Disp­lej: 1.6″ LCD
Pro­ce­sor: Quad-core 1.2GHz
Roz­mery: 36mm prie­mer, 10mm hrúbka
Vsta­vaná pamäť: 4GB
Baterka: 2 dni
Nabí­ja­nie: mic­roUSB
Vode­odol­nosť: IP68
Pri­po­je­nie: Wi-Fi, Blu­e­to­oth, NFC, GPS

Plusy: hladký výkon, zabu­do­vané GPS
Minusy: nie veľmi štý­lové, nein­tu­itívny nabí­jací port

Sony Smart­Watch 3 vyni­kajú oproti kon­ku­ren­cii svo­jím pôso­bi­vým výko­nom, dob­rou obra­zov­kou a dlhou výdr­žou baté­rie. K tomu všet­kému majú zabu­do­vané GPS, ktoré z týchto inte­li­gent­ných hodi­niek robí lep­šie fit­nes zaria­de­nie ako väč­šina ostat­ných smart­ho­di­niek, aj napriek ich nie zrovna naj­šťast­nej­šiemu pre­ve­de­niu. Tieto hodinky v sebe zahŕňajú prí­jemnú zmes smart­ho­di­niek s schop­ným fit­nes sle­do­va­ním.

Sony-SmartWatch-3

foto: sony.com


Moto 360 2nd Gen

Naj­novší model je jed­no­du­cho nád­hera

OS: Android Wear
Kom­pa­ti­bi­lita: Android, iOS
Disp­lej: 1.37″ or 1.56″ LCD
Pro­ce­sor: Quad-core 1.2GHz
Roz­mery: prie­mer 42mm alebo 46mm, každý 11.4mm hrubý
Vsta­vaná pamäť: 4GB
Baterka: 1,5 – 2 dni v závis­losti na veľ­kosti
Nabí­ja­nie: Wire­less
IP hod­no­te­nie: IP67
Pri­po­je­nie: Wi-Fi, Blu­e­to­oth

Plusy: krásny dizajn, zlep­šený výkon
Mínusy: výdrž baterky je pochybná, čierny pásik

Nové Moto 360 by mohli vyhrať súťaž o naj­lep­šie smart­ho­dinky tohto roka. Navyše sú aj jedny z naj­kom­for­tnej­ších. Žiaľ, čierny pásik na spod­nej časti disp­leja dáva týmto hodin­kam vzhľad pre­pic­hnu­tej pneuma­tiky. Nové veľ­kosti náram­kov dávajú Moto 360 konečne väčší dosah, ktorý im pôvodne chý­bal. To a novo­ob­ja­vené pohodlné nose­nie (spolu s pri­da­nou mož­nos­ťou pris­pô­so­be­nia dizajnu) dáva dokopy jedny z naj­lep­ších hodi­niek pre rok 2016.

moto_360_2nd_gen

foto: thenextweb.com

Apple Watch

Šité pre iPhone, drahé, ale pohodlné

OS: wat­chOS 2
Kom­pa­ti­bi­lita: iOS
Disp­lej: 1.53″ OLED
Pro­ce­sor: S1 Sys­tem-in-Pac­kage (SiP)
Roz­mery náram­kov: líšia sa dras­ticky podľa štýlu
Vsta­vaná pamäť: 8GB (iba 2GB určené pre hudbu a 75MB pre fotky)
Baterka: 18 hodín
Nabí­ja­nie: Wire­less
IP hod­no­te­nie: IPX7
Pri­po­je­nie: Wi-Fi, Blu­e­to­oth, NFC

Plusy: štý­lový dizajn, roz­umné roz­hra­nie
Mínusy: cena, výdrž baterky len jeden deň

Keď sa povzne­siete nad vysokú cenu, sú tieto hodinky v nie­kto­rých chví­ľach naozaj uži­točné zaria­de­nie. Mož­nosť skon­tro­lo­vať správy alebo vidieť pri­chá­dza­júci hovor a rýchlo zare­a­go­vať naozaj vytvára nádych budúc­nosti, o to viac pri špor­to­vaní alebo v iných situ­áciách kedy nie je ľahké vytiah­nuť mobil. Nové vylep­še­nia v Apple Watch OS 2 naozaj pomá­hajú týmto smart­ho­din­kám uro­biť skok dopredu. Sú rýchle, viac využi­teľné a pri­chá­dzajú z dizaj­nom, ktorý ich robí osob­nej­šími. A čím viac deve­lo­pe­rov začína využí­vať nové nástroje, začne pri­bú­dať aj omnoho viac apli­ká­cií.

apple-watch-pre-zeny

foto: apple.com

Sam­sung Gear S2

Sam­sung je konečne sku­točný kon­ku­rent medzi smart­ho­din­kami 

OS: Tizen OS
Kom­pa­ti­bi­lita: Android
Disp­lej: 1.2″ 360 x 360 Super AMO­LED
Pro­ce­sor: Dual-core 1.0GHz
Veľ­kosti náramku: S (105 x 65mm) L (130 x 70mm)
Vsta­vaná pamäť: 4GB
Baterka: 1,5 dňa
Nabí­ja­nie: Wire­less
IP hod­no­te­nie: IP68SS
Pri­po­je­nie: Wi-Fi, Blu­e­to­oth, NFC

Plusy: ino­va­tívne, Fun­gujú s mno­hými Android tele­fónmi
Mínusy: málo apli­ká­cií

Sam­sung Gear S2 pat­ria medzi naj­lep­šie smart­ho­dinky na trhu. Naozaj sa zdá že spra­vili krok vopred v dizajne. Navyše sku­točne uži­toč­nými ino­vá­ciami sú otočná luneta, vďaka kto­rej si môžete posú­vať text pri čítaní, pri­blí­žiť mapu alebo pre­pí­nať skladby a tiež ovlá­dať ich ope­račný sys­tém Tizen. Obra­zovka AMO­LED je ich sil­nou strán­kou. Má kru­hový tvar, je neuve­ri­teľne ostrá a cel­kovo pôsobí živým doj­mom. Je to najos­trej­šia obra­zovka medzi dostup­nými smart­ho­din­kami, porov­na­teľná s Apple Watch 302 ppi. Všetko spolu je preto určite na zvá­že­nie, ak ich porov­náme s ostat­nými Android smart­ho­din­kami v podob­nej ceno­vej kate­gó­rií.

samsung_gear_s2

foto: samsung.com

MojeSmarthodinky.sk

Zdroj: mojesmarthodinky.sk titulná foto­gra­fia: theverge.com

Pridať komentár (0)