Naj­lep­šie smart­ho­din­ky súčas­nos­ti

Stano Beres, mojesmarthodinky.sk / 5. marca 2016 / Tech a inovácie

Toto sú naj­lep­šie smart­ho­din­ky pre rok 2016, kto­ré si zaslú­žia vaše ťaž­ko zaro­be­né penia­ze. Smart­ho­din­ky sú mat­kou celé­ho smartp­ho­ne prí­slu­šen­stva. Samoz­rej­me, čas uká­že ako sa uchy­tia. Ponú­ka­jú však dôle­ži­té upo­zor­ne­nia pria­mo na vašu ruku a bežia na nich natív­ne apli­ká­cie.

Naj­zau­jí­ma­vej­šie je, že veľa súčas­ných mode­lov doká­že množ­stvo nových tri­kov, ako naprí­klad vyhľa­dá­va­nie na inter­ne­te, sle­do­va­nie váš­ho cvi­če­nia cez GPS, ale­bo zapla­tiť v obcho­de bez toho aby ste vytiah­li peňa­žen­ku. Navy­še mno­ho z nich začí­na vyze­rať naozaj úžas­ne.

Ešte done­dáv­na bol skok do sve­ta smart­ho­di­niek pova­žo­va­ný za ris­kant­ný krok. Poriad­nym úsi­lím ich ťahá dopre­du Goog­le s Andro­id Wear, App­le s watch OS, a ďal­ší­mi, tak­že nikdy nebol lep­ší čas na nosi­teľ­nú elek­tro­ni­ku, ako teraz.

Vybrať si správ­ne inte­li­gent­né hodin­ky pria­mo pre seba nie je veľ­mi ľah­ké, ale pokú­si­me sa ten­to pro­ces pre vás spra­viť čo naj­ľah­ší. Pred­sta­vu­je­me vám naj­lep­šie smart­ho­din­ky pre rok 2016.

Pebb­le Time

Jed­no­du­ché, čis­té a jem­ne inte­li­gent­né hodin­ky 

OS: Pebb­le OS
Kom­pa­ti­bi­li­ta: Andro­id, iOS
Disp­lej: 64-fareb­ný e-paper disp­lej
Pro­ce­sor: –
Roz­me­ry: 37.5mm prie­mer, 9.5mm hrúb­ka
Vsta­va­ná pamäť: –
Bater­ka: 7+ dní
Nabí­ja­nie: cez špe­ciál­nu nabí­jač­ku
Vode­odol­nosť: 3ATM
Pri­po­je­nie: Blu­e­to­oth

Plu­sy: fareb­ný disp­lej, výkon­ná beter­ka
Mínu­sy: prí­liš hru­bý rám, obme­dze­nej­šie ako Andro­id Wear / watch OS

Ako nástup­ca prvých Pebb­le, Pebb­le Time naozaj vyni­ká. Inte­li­gent­né hodin­ky ako také však pôso­bia ako digi­tál­ky s nie­koľ­ký­mi extra trik­mi a nič viac. Nie­kto­rí ľudia si naozaj môžu uží­vať obme­dze­né, ale vtip­né fun­kcie v Pebb­le Time. Ich mož­nos­ti bled­nú v porov­na­ní s drah­ší­mi zaria­de­nia­mi vyba­ve­ný­mi sys­té­mom Andro­id Wear ale­bo wat­chOS. Vo ver­zii Pebb­le Time Ste­el, je to rov­na­ký pocit, len oba­le­ný do uhla­de­né­ho tela z nehr­dza­ve­jú­cej oce­le.

Pebble-Time-Steel-e1455720376300

foto:pebble.com

LG Watch Urba­ne

Sú krás­ne a luxus­né, ale nie pre kaž­dé­ho 

OS: Andro­id Wear
Kom­pa­ti­bi­li­ta: Andro­id, iOS
Disp­lej: 1.3″ P-OLED
Pro­ce­sor: Quad-core 1.2GHz
Roz­me­ry: 45.5mm prie­mer, 10.9mm hrúb­ka
Vsta­va­ná pamäť: 4GB
Bater­ka: 2 dni
Nabí­ja­nie: Wire­less
Vode­odol­nosť: IP67
Pri­po­je­nie: Wi-Fi, Blu­e­to­oth

Plu­sy: mód­ne, uspo­ko­ju­jú­ca výdrž baté­rie
Mínu­sy: tro­chu roz­mer­né, chý­ba GPS

Prí­ťaž­li­vý okrúh­ly vzhľad smart hodi­niek od LG vytvá­ra jed­no­du­cho pocit hodi­niek. Sú ale cel­kom veľ­ké, tak­že nemu­sia vyho­vo­vať tím čo majú men­šie zápäs­tia. Tak­tiež ponu­ka je troš­ka skrom­nej­šia na fun­kcie, ale ak toto u vás neh­rá rolu potom nebu­de­te ľuto­vať.

LG_WATCH_URBANE3.0.0

foto: lg.com

Asus Zen­Watch 2

Fan­tas­tic­ká, ceno­vo dostup­ná Andro­id voľ­ba 

OS: Andro­id Wear
Kom­pa­ti­bi­li­ta: Andro­id, iOS
Disp­lej: 1.63″ AMO­LED
Pro­ce­sor: štvor­jad­ro­vý 1,2 GHz
Roz­me­ry: 40mm prie­mer, 9.3mm hrúb­ka
Vsta­va­ná pamäť: 4GB
Bater­ka: 2 dni
Nabí­ja­nie: cez špe­ciál­ny USB kábel
Vode­odol­nosť: IP67
Pri­po­je­nie: Wi-Fi, Blu­e­to­oth

Plu­sy: ľah­ko dostup­né, kom­pa­ti­bil­né s iOS
Mínu­sy: hru­bý okraj tela čo zmen­šu­je obra­zov­ku

Zen­Watch 2 sú dob­ré, ale nie úžas­né. Sú pod­stat­ne lep­šie ako prvá ver­zia Zen­Watch, čo ich pri­bli­žu­je k ostat­ným plne vyba­ve­ným Andro­id Wear zaria­de­niam. Jed­no­du­cho pove­da­né, ak si chce­te vyskú­šať Andro­ido­vé hodin­ky, ale nemá­te dosta­toč­ne veľ­ký roz­po­čet, momen­tál­ne neexis­tu­je lep­ší začia­tok. Dokon­ca aj keby to nebo­li vaše prvé smart hodin­ky, je tu toho stá­le veľa dob­ré­ho.

ASUS-ZenWatch-02-1200-80

foto: asus.com

Huawei Watch

Debut hodi­niek od Huawei je ozaj veľ­ko­le­pý 

OS: Andro­id Wear
Kom­pa­ti­bi­li­ta: Andro­id, OS
Disp­lej: 1.4″ AMO­LED
Pro­ce­sor: štvor­jad­ro­vý 1,2 GHz
Roz­me­ry: 42mm prie­mer, 11.3mm hrúb­ka
Vsta­va­ná pamäť: 4GB
Bater­ka: 2 dni
Nabí­ja­nie: Wire­less
Vode­odol­nosť: IP67
Pri­po­je­nie: Wi-Fi, Blu­e­to­oth

Plu­sy: pré­mi­ové mate­riá­ly, ostrý a okrúh­ly disp­lej
Minu­sy: cena, slab­šia výdrž bater­ky

Huawei Watch nie sú per­fekt­né prá­ve pre slab­šiu výdrž bater­ky a vyso­kú cenu. Ube­rá im to na nád­her­nom pre­ve­de­ní, ale ich sko­ro doko­na­lé pre­po­je­nie módy a tech­no­ló­gie z nich robí hodin­ky, kto­ré jed­no­znač­ne pat­ria medzi naj­lep­šie smart­ho­din­ky, kto­ré si v roku 2016 môže­te kúpiť.

hw_424955

foto:huawei.com


Sony Smart­Watch 3

Výkon­né, dostup­né a dob­re vyba­ve­né 

OS: Andro­id Wear
Kom­pa­ti­bi­li­ta: Andro­id
Disp­lej: 1.6″ LCD
Pro­ce­sor: Quad-core 1.2GHz
Roz­me­ry: 36mm prie­mer, 10mm hrúb­ka
Vsta­va­ná pamäť: 4GB
Bater­ka: 2 dni
Nabí­ja­nie: mic­roUSB
Vode­odol­nosť: IP68
Pri­po­je­nie: Wi-Fi, Blu­e­to­oth, NFC, GPS

Plu­sy: hlad­ký výkon, zabu­do­va­né GPS
Minu­sy: nie veľ­mi štý­lo­vé, nein­tu­itív­ny nabí­ja­cí port

Sony Smart­Watch 3 vyni­ka­jú opro­ti kon­ku­ren­cii svo­jím pôso­bi­vým výko­nom, dob­rou obra­zov­kou a dlhou výdr­žou baté­rie. K tomu všet­ké­mu majú zabu­do­va­né GPS, kto­ré z tých­to inte­li­gent­ných hodi­niek robí lep­šie fit­nes zaria­de­nie ako väč­ši­na ostat­ných smart­ho­di­niek, aj napriek ich nie zrov­na naj­šťast­nej­šie­mu pre­ve­de­niu. Tie­to hodin­ky v sebe zahŕňa­jú prí­jem­nú zmes smart­ho­di­niek s schop­ným fit­nes sle­do­va­ním.

Sony-SmartWatch-3

foto: sony.com


Moto 360 2nd Gen

Naj­nov­ší model je jed­no­du­cho nád­he­ra

OS: Andro­id Wear
Kom­pa­ti­bi­li­ta: Andro­id, iOS
Disp­lej: 1.37″ or 1.56″ LCD
Pro­ce­sor: Quad-core 1.2GHz
Roz­me­ry: prie­mer 42mm ale­bo 46mm, kaž­dý 11.4mm hru­bý
Vsta­va­ná pamäť: 4GB
Bater­ka: 1,5 – 2 dni v závis­los­ti na veľ­kos­ti
Nabí­ja­nie: Wire­less
IP hod­no­te­nie: IP67
Pri­po­je­nie: Wi-Fi, Blu­e­to­oth

Plu­sy: krás­ny dizajn, zlep­še­ný výkon
Mínu­sy: výdrž bater­ky je pochyb­ná, čier­ny pásik

Nové Moto 360 by moh­li vyhrať súťaž o naj­lep­šie smart­ho­din­ky toh­to roka. Navy­še sú aj jed­ny z naj­kom­for­tnej­ších. Žiaľ, čier­ny pásik na spod­nej čas­ti disp­le­ja dáva tým­to hodin­kam vzhľad pre­pic­hnu­tej pneuma­ti­ky. Nové veľ­kos­ti náram­kov dáva­jú Moto 360 koneč­ne väč­ší dosah, kto­rý im pôvod­ne chý­bal. To a novo­ob­ja­ve­né pohodl­né nose­nie (spo­lu s pri­da­nou mož­nos­ťou pris­pô­so­be­nia dizaj­nu) dáva doko­py jed­ny z naj­lep­ších hodi­niek pre rok 2016.

moto_360_2nd_gen

foto: thenextweb.com

App­le Watch

Šité pre iPho­ne, dra­hé, ale pohodl­né

OS: wat­chOS 2
Kom­pa­ti­bi­li­ta: iOS
Disp­lej: 1.53″ OLED
Pro­ce­sor: S1 Sys­tem-in-Pac­ka­ge (SiP)
Roz­me­ry náram­kov: líšia sa dras­tic­ky pod­ľa štý­lu
Vsta­va­ná pamäť: 8GB (iba 2GB urče­né pre hud­bu a 75MB pre fot­ky)
Bater­ka: 18 hodín
Nabí­ja­nie: Wire­less
IP hod­no­te­nie: IPX7
Pri­po­je­nie: Wi-Fi, Blu­e­to­oth, NFC

Plu­sy: štý­lo­vý dizajn, roz­um­né roz­hra­nie
Mínu­sy: cena, výdrž bater­ky len jeden deň

Keď sa povzne­sie­te nad vyso­kú cenu, sú tie­to hodin­ky v nie­kto­rých chví­ľach naozaj uži­toč­né zaria­de­nie. Mož­nosť skon­tro­lo­vať sprá­vy ale­bo vidieť pri­chá­dza­jú­ci hovor a rých­lo zare­a­go­vať naozaj vytvá­ra nádych budúc­nos­ti, o to viac pri špor­to­va­ní ale­bo v iných situ­áciách kedy nie je ľah­ké vytiah­nuť mobil. Nové vylep­še­nia v App­le Watch OS 2 naozaj pomá­ha­jú tým­to smart­ho­din­kám uro­biť skok dopre­du. Sú rých­le, viac využi­teľ­né a pri­chá­dza­jú z dizaj­nom, kto­rý ich robí osob­nej­ší­mi. A čím viac deve­lo­pe­rov začí­na využí­vať nové nástro­je, začne pri­bú­dať aj omno­ho viac apli­ká­cií.

apple-watch-pre-zeny

foto: apple.com

Sam­sung Gear S2

Sam­sung je koneč­ne sku­toč­ný kon­ku­rent medzi smart­ho­din­ka­mi 

OS: Tizen OS
Kom­pa­ti­bi­li­ta: Andro­id
Disp­lej: 1.2″ 360 x 360 Super AMO­LED
Pro­ce­sor: Dual-core 1.0GHz
Veľ­kos­ti náram­ku: S (105 x 65mm) L (130 x 70mm)
Vsta­va­ná pamäť: 4GB
Bater­ka: 1,5 dňa
Nabí­ja­nie: Wire­less
IP hod­no­te­nie: IP68SS
Pri­po­je­nie: Wi-Fi, Blu­e­to­oth, NFC

Plu­sy: ino­va­tív­ne, Fun­gu­jú s mno­hý­mi Andro­id tele­fón­mi
Mínu­sy: málo apli­ká­cií

Sam­sung Gear S2 pat­ria medzi naj­lep­šie smart­ho­din­ky na trhu. Naozaj sa zdá že spra­vi­li krok vopred v dizaj­ne. Navy­še sku­toč­ne uži­toč­ný­mi ino­vá­cia­mi sú otoč­ná lune­ta, vďa­ka kto­rej si môže­te posú­vať text pri číta­ní, pri­blí­žiť mapu ale­bo pre­pí­nať sklad­by a tiež ovlá­dať ich ope­rač­ný sys­tém Tizen. Obra­zov­ka AMO­LED je ich sil­nou strán­kou. Má kru­ho­vý tvar, je neuve­ri­teľ­ne ostrá a cel­ko­vo pôso­bí živým doj­mom. Je to najos­trej­šia obra­zov­ka medzi dostup­ný­mi smart­ho­din­ka­mi, porov­na­teľ­ná s App­le Watch 302 ppi. Všet­ko spo­lu je pre­to urči­te na zvá­že­nie, ak ich porov­ná­me s ostat­ný­mi Andro­id smart­ho­din­ka­mi v podob­nej ceno­vej kate­gó­rií.

samsung_gear_s2

foto: samsung.com

MojeSmarthodinky.sk

Zdroj: mojesmarthodinky.sk titul­ná foto­gra­fia: theverge.com

Pridať komentár (0)