Naj­lep­šie stredné školy na Slo­ven­sku: Odkiaľ sa dosta­neš aj na Oxford?

Ľubica Mervová / 17. apríla 2016 / Tools a produktivita

Inšti­tút pre eko­no­mické a sociálne reformy zosta­vil reb­rí­ček naj­lep­ších stred­ných škôl na Slo­ven­sku. Hod­no­te­nie zahŕňa nie­koľko uka­zo­va­te­ľov, na základe kto­rých sa roz­ho­do­valo.

Sú to výsledky matu­rít, neza­mest­na­nosť absol­ven­tov a ich regi­onálne uplat­ne­nie, podiel absol­ven­tov pri­ja­tých na slo­ven­ské vysoké školy a ich úspeš­nosť pri­jí­ma­nia, inšpek­cia vede­nia školy, pod­mie­nok výchovy a vzde­lá­va­nia a výchovno-vzde­lá­va­cieho pro­cesu.

Ďalej sa brali do úvahy mimo­riadne výsledky žia­kov, počet uči­te­ľov na 100 žia­kov a podiel ich kva­li­fi­ká­cie, finančné zdroje vyna­lo­žené na žiaka a vlastné finančné pros­triedky školy.

V závere sa zohľad­nili ďal­šie uka­zo­va­tele ako počet žia­kov, počet exter­ných žia­kov, podiel žia­kov zo sociálne zne­vý­hod­ne­ného pro­stre­dia a cel­kový počet peda­gó­gov.

salle_de_classe-600

foto: college-de-la-cite-scolaire-de-sezanne-51.e-monsite.com

Naše škols­tvo síce má čo zlep­šo­vať v mno­hých sme­roch, tieto školy však môžu žia­kov pri­pra­viť naj­lep­šie na zamest­na­nie či ďal­šie štú­dium, možno aj na zahra­nič­ných uni­ver­zi­tách. Samoz­rejme, bez výraz­nej­šej snahy štu­den­tov to nepôjde, keďže žiadna škola nerobí zázraky na počka­nie, ale toto sú školy, s kto­rými máš naj­väč­šiu šancu:

Zo všet­kých stred­ných škôl je na tom naj­lep­šie Gym­ná­zium na Poš­to­vej 9 v Koši­ciach v Sta­rom Meste. Zís­kalo cel­kové hod­no­te­nie 9,1 z 10.

Z čisto gym­ná­zií na dru­hom mieste skon­čilo Gym­ná­zium Jura Hronca na Novoh­rad­skej 3 v Bra­ti­slave v časti Ruži­nov. Zís­kalo 9 bodov z 10.

Na tre­ťom mieste je s 8,6 bodmi Škola pre mimo­riadne nadané deti – Gym­ná­zium na Tep­lic­kej 7 v Bra­ti­slave, Novom meste.

Štvrté je Gym­ná­zium Andreja Vrábla v Levi­ciach s pri­de­le­nými 8,4 bodmi.

Na pia­tom mieste sa umiest­nilo 1. súkromné gym­ná­zium na Baj­kal­skej 20 v Bra­ti­slave, Ruži­nove.

Gym­ná­zium na Poš­to­vej 9 v Koši­ciach

Gymnazium_postova

foto: mapio.net

Zo stred­ných odbor­ných škôl je na tom naj­lep­šie Obchodná aka­dé­mia na Kuku­čí­no­vej 2 v Trnave s 9 bodmi z 10.

Druhá je SPŠ elek­tro­tech­nická na Plzen­skej 1 v Pre­šove s 8,8 bodmi.

Tre­tie miesto obsa­dila OA Milana Hodžu na Mar­tina Rázusa 1 v Tren­číne s 8,7 bodmi.

Na štvr­tom mieste je Spo­jená škola HA v Sla­nic­kej osade v Námes­tove s 8,5 bodmi.

Piata na zozname je Spo­jená škola SPŠP.HA.ŠG na Slan­čí­ko­vej 2 v Nitre s počtom bodov 8,4.

SPŠ elek­tro­tech­nická na Plzen­skej 1 v Pre­šove

spse

foto: spse-po.sk

Samoz­rejme, toto hod­no­te­nie nie je úplne sto­per­centné, keďže neb­ralo do úvahy mimo­škol­ské fak­tory a hod­no­te­nia nepok­rý­vajú celý obsah vzde­lá­va­nia. Treba ho teda brať s urči­tou rezer­vou, poda­rilo sa mu však zhod­no­tiť slo­ven­ské školy s pri­hliad­nu­tím na pomerne široké spek­trum uka­zo­va­te­ľov kva­lity vzde­lá­va­nia. Výsledky tohto hod­no­te­nia je dobré brať do úvahy pri roz­ho­do­vaní, kam ďalej po základ­nej.

Naivne dúfame, že o pár rokov nebude na Slo­ven­sku škola s hod­no­te­ním pod 8 bodov. Reb­rí­ček je však dlhý a na posled­nom mieste z gym­ná­zií skon­čilo Arci­bis­kup­ské gym­ná­zium na Kalin­čia­ko­vej 24 v Trnave s hod­no­te­ním 1,6 bodov a z odbor­ných škôl SOŠ auto­mo­bi­lová na Mol­dav­skej ceste 2 v Koši­ciach s 0,6 bodmi.

Ak máš štu­dent­ské časy už za sebou a máš skú­se­nosť s nie­kto­rou z týchto škôl, podeľ sa o dojmy v komen­tá­roch.

books-1012088_1280

foto: pixabay.com 

zdroj: http://skoly.ineko.sk/, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Gym­ná­zium Jura Hronca na Novoh­rad­skej 3/linuxexpres.cz

Pridať komentár (0)