Naj­lep­šie stred­né ško­ly na Slo­ven­sku: Odkiaľ sa dosta­neš aj na Oxford?

Ľubica Mervová / 17. apríla 2016 / Lifehacking

Inšti­tút pre eko­no­mic­ké a sociál­ne refor­my zosta­vil reb­rí­ček naj­lep­ších stred­ných škôl na Slo­ven­sku. Hod­no­te­nie zahŕňa nie­koľ­ko uka­zo­va­te­ľov, na zákla­de kto­rých sa roz­ho­do­va­lo.

Sú to výsled­ky matu­rít, neza­mest­na­nosť absol­ven­tov a ich regi­onál­ne uplat­ne­nie, podiel absol­ven­tov pri­ja­tých na slo­ven­ské vyso­ké ško­ly a ich úspeš­nosť pri­jí­ma­nia, inšpek­cia vede­nia ško­ly, pod­mie­nok výcho­vy a vzde­lá­va­nia a výchov­no-vzde­lá­va­cie­ho pro­ce­su.

Ďalej sa bra­li do úva­hy mimo­riad­ne výsled­ky žia­kov, počet uči­te­ľov na 100 žia­kov a podiel ich kva­li­fi­ká­cie, finanč­né zdro­je vyna­lo­že­né na žia­ka a vlast­né finanč­né pros­tried­ky ško­ly.

V záve­re sa zohľad­ni­li ďal­šie uka­zo­va­te­le ako počet žia­kov, počet exter­ných žia­kov, podiel žia­kov zo sociál­ne zne­vý­hod­ne­né­ho pro­stre­dia a cel­ko­vý počet peda­gó­gov.

salle_de_classe-600

foto: college-de-la-cite-scolaire-de-sezanne-51.e-monsite.com

Naše škols­tvo síce má čo zlep­šo­vať v mno­hých sme­roch, tie­to ško­ly však môžu žia­kov pri­pra­viť naj­lep­šie na zamest­na­nie či ďal­šie štú­dium, mož­no aj na zahra­nič­ných uni­ver­zi­tách. Samoz­rej­me, bez výraz­nej­šej sna­hy štu­den­tov to nepôj­de, keď­že žiad­na ško­la nero­bí zázra­ky na počka­nie, ale toto sú ško­ly, s kto­rý­mi máš naj­väč­šiu šan­cu:

Zo všet­kých stred­ných škôl je na tom naj­lep­šie Gym­ná­zi­um na Poš­to­vej 9 v Koši­ciach v Sta­rom Mes­te. Zís­ka­lo cel­ko­vé hod­no­te­nie 9,1 z 10.

Z čis­to gym­ná­zií na dru­hom mies­te skon­či­lo Gym­ná­zi­um Jura Hron­ca na Novoh­rad­skej 3 v Bra­ti­sla­ve v čas­ti Ruži­nov. Zís­ka­lo 9 bodov z 10.

Na tre­ťom mies­te je s 8,6 bod­mi Ško­la pre mimo­riad­ne nada­né deti – Gym­ná­zi­um na Tep­lic­kej 7 v Bra­ti­sla­ve, Novom mes­te.

Štvr­té je Gym­ná­zi­um Andre­ja Vráb­la v Levi­ciach s pri­de­le­ný­mi 8,4 bod­mi.

Na pia­tom mies­te sa umiest­ni­lo 1. súkrom­né gym­ná­zi­um na Baj­kal­skej 20 v Bra­ti­sla­ve, Ruži­no­ve.

Gym­ná­zi­um na Poš­to­vej 9 v Koši­ciach

Gymnazium_postova

foto: mapio.net

Zo stred­ných odbor­ných škôl je na tom naj­lep­šie Obchod­ná aka­dé­mia na Kuku­čí­no­vej 2 v Trna­ve s 9 bod­mi z 10.

Dru­há je SPŠ elek­tro­tech­nic­ká na Plzen­skej 1 v Pre­šo­ve s 8,8 bod­mi.

Tre­tie mies­to obsa­di­la OA Mila­na Hodžu na Mar­ti­na Rázu­sa 1 v Tren­čí­ne s 8,7 bod­mi.

Na štvr­tom mies­te je Spo­je­ná ško­la HA v Sla­nic­kej osa­de v Námes­to­ve s 8,5 bod­mi.

Pia­ta na zozna­me je Spo­je­ná ško­la SPŠP.HA.ŠG na Slan­čí­ko­vej 2 v Nit­re s počtom bodov 8,4.

SPŠ elek­tro­tech­nic­ká na Plzen­skej 1 v Pre­šo­ve

spse

foto: spse-po.sk

Samoz­rej­me, toto hod­no­te­nie nie je úpl­ne sto­per­cent­né, keď­že neb­ra­lo do úva­hy mimo­škol­ské fak­to­ry a hod­no­te­nia nepok­rý­va­jú celý obsah vzde­lá­va­nia. Tre­ba ho teda brať s urči­tou rezer­vou, poda­ri­lo sa mu však zhod­no­tiť slo­ven­ské ško­ly s pri­hliad­nu­tím na pomer­ne širo­ké spek­trum uka­zo­va­te­ľov kva­li­ty vzde­lá­va­nia. Výsled­ky toh­to hod­no­te­nia je dob­ré brať do úva­hy pri roz­ho­do­va­ní, kam ďalej po základ­nej.

Naiv­ne dúfa­me, že o pár rokov nebu­de na Slo­ven­sku ško­la s hod­no­te­ním pod 8 bodov. Reb­rí­ček je však dlhý a na posled­nom mies­te z gym­ná­zií skon­či­lo Arci­bis­kup­ské gym­ná­zi­um na Kalin­čia­ko­vej 24 v Trna­ve s hod­no­te­ním 1,6 bodov a z odbor­ných škôl SOŠ auto­mo­bi­lo­vá na Mol­dav­skej ces­te 2 v Koši­ciach s 0,6 bod­mi.

Ak máš štu­dent­ské časy už za sebou a máš skú­se­nosť s nie­kto­rou z tých­to škôl, podeľ sa o doj­my v komen­tá­roch.

books-1012088_1280

foto: pixabay.com 

zdroj: http://skoly.ineko.sk/, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Gym­ná­zi­um Jura Hron­ca na Novoh­rad­skej 3/linuxexpres.cz

Pridať komentár (0)