Najnovšia slovenská kampaň bojuje proti extrémizmu s humorom

Redakcia / 12. februára 2018 / Zaujímavosti

zdroj: rozplacnacka.sk
  • Prí­dete na so­ciálne siete a je len otáz­kou času, kedy na­ra­zíte na ne­ná­vistné ko­men­táre tý­ka­júce sa mig­ran­tov, cu­dzin­cov či Ró­mov.
  • Ná­zory sú vul­gárne, ag­re­sívne, a vy viete, že nemá žiadnu cenu ich vy­vra­cať.

Podľa ob­čian­skeho zdru­že­nia Divé maky, ktoré sa už 12 ro­kov ve­nuje pod­pore róm­skych detí a mlá­deže, je mi­mo­riadne ťažké žia­dať o pod­poru pre Ró­mov v spo­loč­nosti pl­nej ex­tré­mizmu a pred­sud­kov. Vo svo­jej toh­to­roč­nej kam­pani na 2% bo­jujú proti ex­tré­mizmu s hu­mo­rom –  dis­ku­to­vať s nác­kami nemá zmy­sel, ale mô­žete si z nich uťa­ho­vať, no v pr­vom rade pod­po­riť vzde­lá­va­nie Ró­mov a ich ta­lent.

Veď nič ne­rozp­lače nácka viac, než úspešný Róm

Divé maky vy­zý­vajú všet­kých ško­do­ra­dost­ní­kov s dob­rým srd­com, kto­rým pre­káža ne­zná­šan­li­vosť a pred­sudky, aby da­ro­vali svoje 2 per­centá na pod­poru mla­dých róm­skych ta­len­tov a dali o tom ve­dieť na so­ciál­nych sie­ťach. Ako tvr­dia, len ak bude na Slo­ven­sku viac úspeš­ných Ró­mov a ľudí, ktorí ich pod­po­ria, ra­siz­mus a ex­tré­misti ne­majú šancu.

Divé maky re­a­li­zujú aj uni­kátny pro­jekt Mladí róm­ski lídri, kto­rého cie­ľom je vy­tvo­riť sku­pinu mla­dých Ró­mov, ktorí sa stanú vzo­ro­vými mo­delmi pre celú róm­sku ko­mu­nitu na Slo­ven­sku. Aj s prí­behmi týchto mla­dých ľudí sa môže ve­rej­nosť v kam­pani obo­zná­miť.

Chcete sa pri­dať a pod­po­rou mla­dých róm­skych ta­len­tov za­bo­jo­vať proti ne­ná­visti hu­mo­rom?  

Nav­štívte www.rozp­lac­nacka.sk, da­rujte Di­vým ma­kom 2 % z daní  a dajte o tom ve­dieť svo­jim zná­mym na so­ciál­nych sie­ťach. Divé maky už od roku 2005 pod­po­rujú roz­voj ta­len­to­va­ných róm­skych detí a mlá­deže po­chá­dza­jú­cich zo zne­vý­hod­ne­ného pro­stre­dia.

Ťa­žis­kom ich ak­ti­vít je šti­pen­dijný prog­ram, v rámci kto­rého za 12 ro­kov po­skytli vyše 500 šti­pen­dií, pri­čom všetky róm­ske deti a mladí ľu­dia v prog­rame majú svojho men­tora, ab­sol­vujú vzde­lá­va­cie po­byty a do­stá­vajú sys­te­ma­tickú pod­poru a mo­ti­vá­ciu pro­stred­níc­tvom po­zi­tív­nych vzo­rov, te­rén­nych pra­cov­ní­kov, umel­cov, dar­cov a dob­ro­voľ­ní­kov.

Cie­ľom OZ Divé maky je vy­cho­vať vzde­lanú róm­sku ge­ne­rá­ciu, ktorá bude ve­dieť rie­šiť prob­lémy svo­jej ko­mu­nity a môže byť po­zi­tív­nym prí­kla­dom pre os­tat­ných.

 

Viac o kam­pani na www.rozp­lac­nacka.sk

Viac o Di­vých ma­koch na www.di­ve­maky.sk

Zdroj: TS

Pridať komentár (0)