Naj­sil­nej­šia exter­ná nabí­jač­ka sve­ta vydr­ží až 28 nabi­tí tvoj­ho smart­fó­nu

Eva Takáčová / 28. septembra 2016 / Tech a inovácie

Pri aktu­ál­nom využí­va­ní mobi­lov sme odsú­de­ní na ich tak­mer kaž­do­den­né nabí­ja­nie. Nie­ke­dy sme však od elek­tric­kej zásuv­ky prí­liš ďale­ko. Nádej­ný star­tup PLUG ti pomô­že, aby ikon­ka bli­ka­jú­cej baté­rie na mobi­le nebo­la tvo­jou noč­nou morou. 

Spo­loč­nosť Char­ge­Tech, trend-set­ter v oblas­ti exter­ných zdro­jov elek­tric­kej ener­gie, pred­sta­vi­la 14. sep­tem­bra svoj naj­nov­ší pro­dukt s náz­vom PLUG. Za prvý deň kam­pa­ne na Indie­Go­Go pre­ko­nal svoj pôvod­ný cieľ 30 000 dolá­rov o 500%.

plug_02Zdroj: liliputing.com

PLUG nie je prvá kam­paň tej­to spo­loč­nos­ti na Indie­Go­Go. V roku 2014 Char­ge­Tech úspeš­ne pred­sta­vil sve­tu svoj vyná­lez — naj­men­šiu exter­nú nabí­jač­ku na sve­te, kto­rou pre­ko­nal svoj pôvod­ný cieľ o 1088%.

20150303121004-external-laptop-battery-v2

Zdroj: indiegogo.com

Sme späť! V rám­ci našej prvej kam­pa­ne sme doru­či­li tisíc­ky kusov našich nabí­ja­čiek do celé­ho sve­ta. Vypo­ču­li sme si váš feed­back. Vďa­ka vám a pre vás sme vytvo­ri­li pro­dukt 3-krát sil­nej­ší než jeho pred­chod­ca,” hovo­rí CEO spo­loč­nos­ti Char­ge­Tech.

Pre­čo si exter­ná nabí­jač­ka PLUG zaslú­ži tvo­ju pozor­nosť?

Je ľah­ko pre­nos­ná a sklad­ná (cca 22 x 14 cm) a vyni­ká úcty­hod­nou kapa­ci­tou — až 48 000 mAh. Pre lep­šiu pred­sta­vu: vysta­čí na 3 nabi­tia tvoj­ho note­bo­oku, 7 nabi­tí tab­le­tu, 28 nabi­tí smart­fó­nu, 30 nabi­tí zrkad­lov­ky či 2 nabi­tia hover­bo­ar­du. Vďa­ka nej môžeš kde­koľ­vek poze­rať 4 hodi­ny tele­ví­ziu ale­bo 8 hodín využí­vať minic­hlad­nič­ku.

PLUG doká­že nabiť širo­ké spek­trum zaria­de­ní — note­bo­oky, mobi­ly, tla­čiar­ne, tele­ví­zo­ry, rôz­ne hra­cie kon­zo­ly, dro­ny, foto­apa­rá­ty a mno­ho ďal­šie­ho.

Obsa­hu­je kva­lit­né baté­rie, kto­ré sa pou­ží­va­jú i v autách Tes­la a plne sa nabi­jú za 7 hodín. Ponú­ka i mož­nosť využi­tia solár­nej ener­gie, čo sa mimo­riad­ne hodí, keď naprí­klad kem­pu­ješ ale­bo fes­ti­va­lu­ješ. Vďa­ka pri­po­je­niu solár­nych pane­lov z neho môžeš vytvo­riť v pod­sta­te neob­me­dze­ný zdroj ener­gie.


Ponú­ka 2 štan­dard­né zásuv­ky so strie­da­vým napä­tím a 2 USB výstu­py, navy­še štý­lo­vo pod­svie­te­né, pre­to­že ako tvor­co­via vyhla­su­jú: “Nech­ce­li sme, aby bol PLUG len extrém­ne uži­toč­ný, ale aj štý­lo­vý.

spinning-plug-gif

Zdroj: indiegogo.com

Toto sú jeho para­met­re:

  • kapa­ci­ta baté­rie 48 000 mAh a napä­tie 250 V
  • 2 uni­ver­zál­ne zásuv­ky a 2 USB por­ty, tak­že doká­žeš nabí­jať až 4 zaria­de­nia záro­veň
  • zásuv­ky kom­pa­ti­bil­né so všet­ký­mi typ­mi zástr­čiek
  • mož­nosť pri­po­je­nia 40 W solár­nych pane­lov, kto­ré nabi­jú PLUG za 8 hodín
  • USB port typu C umož­ňu­je naj­vyš­šiu mož­nú rých­losť nabí­ja­nia
  • štý­lo­vý LED disp­lay a indi­ká­to­ry sta­tu­su nabí­ja­nia

Kam­paň PLUG pre­siah­la svoj cieľ na Indie­Go­Go o viac ako 1000%, no tvor­co­via ešte neup­res­ni­li, kedy budú prvé kusy rozo­sie­la­né zákaz­ní­kom.

scenarios_omgmwy

Zdroj člán­ku a foto­gra­fií: indiegogo.com  , liliputing.com

Pridať komentár (0)