Naj­sil­nej­šia externá nabí­jačka sveta vydrží až 28 nabití tvojho smart­fónu

Eva Takáčová / 28. septembra 2016 / Tech a inovácie

Pri aktu­ál­nom využí­vaní mobi­lov sme odsú­dení na ich tak­mer kaž­do­denné nabí­ja­nie. Nie­kedy sme však od elek­tric­kej zásuvky prí­liš ďaleko. Nádejný star­tup PLUG ti pomôže, aby ikonka bli­ka­jú­cej baté­rie na mobile nebola tvo­jou noč­nou morou. 

Spo­loč­nosť Char­ge­Tech, trend-set­ter v oblasti exter­ných zdro­jov elek­tric­kej ener­gie, pred­sta­vila 14. sep­tem­bra svoj naj­novší pro­dukt s náz­vom PLUG. Za prvý deň kam­pane na Indie­GoGo pre­ko­nal svoj pôvodný cieľ 30 000 dolá­rov o 500%.

plug_02Zdroj: liliputing.com

PLUG nie je prvá kam­paň tejto spo­loč­nosti na Indie­GoGo. V roku 2014 Char­ge­Tech úspešne pred­sta­vil svetu svoj vyná­lez — naj­men­šiu externú nabí­jačku na svete, kto­rou pre­ko­nal svoj pôvodný cieľ o 1088%.

20150303121004-external-laptop-battery-v2

Zdroj: indiegogo.com

Sme späť! V rámci našej prvej kam­pane sme doru­čili tisícky kusov našich nabí­ja­čiek do celého sveta. Vypo­čuli sme si váš feed­back. Vďaka vám a pre vás sme vytvo­rili pro­dukt 3-krát sil­nejší než jeho pred­chodca,” hovorí CEO spo­loč­nosti Char­ge­Tech.

Prečo si externá nabí­jačka PLUG zaslúži tvoju pozor­nosť?

Je ľahko pre­nosná a skladná (cca 22 x 14 cm) a vyniká úcty­hod­nou kapa­ci­tou — až 48 000 mAh. Pre lep­šiu pred­stavu: vystačí na 3 nabi­tia tvojho note­bo­oku, 7 nabití tab­letu, 28 nabití smart­fónu, 30 nabití zrkad­lovky či 2 nabi­tia hover­bo­ardu. Vďaka nej môžeš kde­koľ­vek poze­rať 4 hodiny tele­ví­ziu alebo 8 hodín využí­vať minic­hlad­ničku.

PLUG dokáže nabiť široké spek­trum zaria­dení — note­bo­oky, mobily, tla­čiarne, tele­ví­zory, rôzne hra­cie kon­zoly, drony, foto­apa­ráty a mnoho ďal­šieho.

Obsa­huje kva­litné baté­rie, ktoré sa pou­ží­vajú i v autách Tesla a plne sa nabijú za 7 hodín. Ponúka i mož­nosť využi­tia solár­nej ener­gie, čo sa mimo­riadne hodí, keď naprí­klad kem­pu­ješ alebo fes­ti­va­lu­ješ. Vďaka pri­po­je­niu solár­nych pane­lov z neho môžeš vytvo­riť v pod­state neob­me­dzený zdroj ener­gie.


Ponúka 2 štan­dardné zásuvky so strie­da­vým napä­tím a 2 USB výstupy, navyše štý­lovo pod­svie­tené, pre­tože ako tvor­co­via vyhla­sujú: “Nech­celi sme, aby bol PLUG len extrémne uži­točný, ale aj štý­lový.

spinning-plug-gif

Zdroj: indiegogo.com

Toto sú jeho para­metre:

  • kapa­cita baté­rie 48 000 mAh a napä­tie 250 V
  • 2 uni­ver­zálne zásuvky a 2 USB porty, takže doká­žeš nabí­jať až 4 zaria­de­nia záro­veň
  • zásuvky kom­pa­ti­bilné so všet­kými typmi zástr­čiek
  • mož­nosť pri­po­je­nia 40 W solár­nych pane­lov, ktoré nabijú PLUG za 8 hodín
  • USB port typu C umož­ňuje naj­vyš­šiu možnú rých­losť nabí­ja­nia
  • štý­lový LED disp­lay a indi­ká­tory sta­tusu nabí­ja­nia

Kam­paň PLUG pre­siahla svoj cieľ na Indie­GoGo o viac ako 1000%, no tvor­co­via ešte neup­res­nili, kedy budú prvé kusy rozo­sie­lané zákaz­ní­kom.

scenarios_omgmwy

Zdroj článku a foto­gra­fií: indiegogo.com  , liliputing.com

Pridať komentár (0)